Biografi for: Morten Pedersen Møller

120 Christen Pedersen i Bording Mølle. 20.5.1739, fol.192.
E: Bodil Christensdatter. LV: [Steen] Jørgensen til Aunsbjerg [i Sjørslev sogn, Lysgård herred]. B: Anne 6, Peder 5, Bodil 3, Karen 3 mdr. FM: morfar Christen Andersen Bonde i Kragelund, morbrødre Anders Christensen Bonde sst, Christen Christensen Bonde sst, farbrødre Søren Pedersen i Hestlund, Morten Pedersen i København. Enkens første ægteskab med Peder Nielsen, skifte 3.7.1730. (Sml. lbnr.105).
Nævnes som Borger i København, men opholder sig ved skiftet i møllen for at hjælpe svigerinden.
Kilde: http://www.brejl.dk/lunde.htm

147 Karen Christensdatter, et barn i Bording Mølle. 13.2.1743, fol.592.
A: mor Bodil Christensdatter, [enke efter Christen Pedersen, skifte 20.5.1739 lbnr.120. Første ægteskab med Peder Nielsen, se lbnr.105]. LV: Johan Busk, søskende Peder Christensen, Anne Christensdatter, Bodil Christensdatter. FM: Søren Pedersen i Hestlund, Morten Pedersen i Guldforhoved, Christen Christensen i Kragelund, halvsøskende Adser Pedersen 20, Niels Pedersen 17, Christen Pedersen 17, Inger Pedersdatter 12. FM: Christen Andersen i Kragelund, Anders Christensen sst.
Kilde: http://www.brejl.dk/lunde.htm

Morten Pedersen bliver fæster af Sinding Mølle. I skiftet i 1755 efter sin forgænger på Sinding Mølle, Palle Rasmussen, deltog Morten som lavværge for Palle Rasmusens enke med navnet Morten Pedersen Guldforhoved. Senere overtog han fæstet af møllen og nævnes derefter som Morten Pedersen Møller. Morten "overtog" også Palle Rasmussens enke, Mette Jensdatter. Han anvendtes i følge Sindinggård Gods' skifteprotokol flere gange som lavværge ved godsets skifter. Han nævnes 1760, 63, 70, 71, 72 og 73 som Morten Pedersen i Sinding Mølle.

Skifte i Sinding Mølle efter Palle Rasmussen.
Sindinggård gods, Skifteprotokol, 1723-1790, G 430-1
63 Palle Rasmussen i Sinding Mølle. 10.11.1755, fol.140.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Christensen i Romvig i Ørre sogn, Morten Pedersen Guldforhoved. B: Mette Margrethe 5, Anne Marie 2. FM: farbror Christen Rasmussen i Nybro Mølle. (Sml. lbnr.143 og Ørre Hodsager Præstegods skifteuddrag lbnr.2).
Kilde: http://www.brejl.dk/hammerum.htm#sinding

22.12.1778 får Morten fæstebrev på Nybro Mølle.

Kirkebog Ørre-Hodsager sogn 1776-1807
1786. Tirsdagen d. 11. April døde Morten Pedersen af Nybro Mølle og jordet d. 19 ditto i sit alders 77. Aar.
(http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=1)

Skifte efter Morten Pedersen, møller i Nybro Mølle.
Skiftet efter Morten Pedersens var omstændeligt og ret dramatisk. Dels var mølleren en temmelig formuende mand, der havde ydet en række større lån til andre på egnen og dertil havde han en lang række mindre fordringer på kunderne i møllen, dels var der megen uenighed mellem arvingerne inklusive deres befuldmægtigede om boets endelige opgørelse og fordeling.
Morten Pedersen dør 11 april 1786 og 11 maj "rette 30te Dagen efter Morten Pedersen som opholdt sig udi Nybroe Mølle udi Ørre Sogn indfandt sig Skifteforvalteren Anders Speitzer fra Sindinggaard” for at foretage og forrette skiftet ”ifølge begiæring af den ældste Søn Peder Mortensen og i Continuation af den ved 12 April sidste holdte Forseglings Forretning".
Skiftet krævede 14 møder og "endelig Skifte slutning" fandt sted den 4 juli 1788, hvor "blev hver Arfving for sig udlagt og udbetalt deres Arfve Capitaler deels reede Penge og deels med Obligationer".
Boets samlede indtægter beløb sig til 2213rd 2m 13sk
Ældste søn Peder Mortensen får forlods af boet 150rd
Enken får forlods diverse indbo for 13rd 5m 8sk
Skiftets bekostning 129rd 1m 4sk
Til deling bliver saaledes 1920rd 2m 1sk
Hvoraf Enken tilkommer incl. en broderlod 1233rd 6m 14sk
Peder Mortensen tilkommer udover forlods 150 rd, 274rd 14sk
Jens Mortensen tilkommer 274rd 14sk
Else Mortensdatter tilkommer 137rd 3m 7sk
Enken, Mette Jensdatter, havde fra første ægteskab to døtre, Mette Margrethe Pallesdatter og Anna Marie Pallesdatter, der henholdsvis 1774 og 1775 havde givet arveafkald til deres moder. De havde derfor ingen fordringer på dette skifte.
Mette Jensdatter, ved hendes lauværge Procurator Overgaard fra Holstebro, påstod at Morten Pedersen havde betalt ejeren af Sindinggaard 100 Rigsdaler som Indfæstning for sin ældste søn Peder Mortensen og 100 Rigsdaler for Fripas for sin yngste søn Jens Mortensen og at disse 200 Rigsdaler skulle modregnes i deres arvelodder. Dette blev hårdnakket benægtet af Peder Mortensen og til sidst også af den 22 årige Jens Mortensen, selv om sidstnævnte af enken og sin ældre søster, Else Mortensdatter, på et tidspunkt - inden han havde fået udpeget en ”suficient Curator” - var overtalt til at bekræfte påstanden i en erklæring fremlagt i Skifteretten. Påstanden kunne dog ikke bevises. Procurator Overgaards ihærdige fremturen blev meget kontant affærdiget af Peder Mortensens befuldmægtigede, Peder Weigner, inspektør på Winderslevgaard og Jens Mortensens Curator, Chrisian August Kierulf, forpagter af Ørre præstegaard, og de 200 Rigsdaler blev ikke modregnet i de respektive arvelodder. I den forbindelse bør det bemærkes, at datteren, Else Mortensdatter, i forbindelse med sit giftermål havde modtaget 100 Rigsdaler.
Morten Pedersen havde ved sin død skøde på en ejendom i Grøde by, Ikast sogn, som han i 1773 havde købt af sin søstersøn, Peder Jensen Guldforhoved. Ejendommen, der af Peder Jensen var købt ved auction af "Velbaarne Hr Generalkrigs Commissair von Hielmcrone fra Herningsholm", var fæstet af Christen Christensen Siig. Morten, der jo selv var fæster, var altså også "herremand" for Christen Siig på denne ejendom, der var matrikuleret til 2 tønder 6 skæpper 1 fjerdingkar 1 album. Arvingerne enedes om at den yngste søn, Jens Mortensen, kunne overtage ejendommen for 290 Rigsdaler, som blev modregnet i hans arvelod.
Kilde: Kilde: Sindinggaards Skifteprotokol 1723-1790, pag, 233 b. Film 10.201

143 Morten Pedersen i Nybro Mølle i Ørre sogn. 11.5.1786, fol.233B, 271B.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Kjærulf, præst i Ørre, Jens Pedersen i Østergård i Øre sogn, prokurator Overgaard i Holstebro. B: Peder Mortensen 30, Jens Mortensen. FM: Peder Christensen Børsting i Hejlskov i Ørslevkloster sogn, Christian August Kjærulf i Ørre, Else Mortensdatter g.m. Villum Villumsen i Hodsager Kirkegård i Hodsager sogn. Enkens første ægteskab med Palle Rasmussen i Sinding Mølle, [skifte 10.11.1755 lbnr.63]. B: Mette Margrethe g.m. Peder Christensen Børsting i Hejlskov i Ørslevkloster sogn, Anne Marie g.m. Jens Brøndum, degn i Avlum. Afdøde fæstede Sinding Mølle indtil han fik fæstebrev på Nybro Mølle 22.12.1778. Desuden nævnes afdødes søstersøn Peder Jensen i Guldforhoved.
Kilde: http://www.brejl.dk/hammerum.htm#sinding

I Munklindebog 2 1670-1770, udgivet 1963 af L. Hagelskiær Lauridsen omtales Morten Pedersen flere gange.
Han var, jf. ovenfor, bror til Christen Pedersen i Bording Mølle, der døde i 1739, og hvor der blev skiftet. En anden bror var Søren Pedersen i Hestlund.
De var alle 3 børn af Peder Mortensen i Guldforhoved, der nævnes i skøde og pantetrotokollen i 1708 og i 1710.
Peder Mortensens fader Morten var gift med Kirsten Nielsdatter, der blev gift 2. gang med Erik Pedersen fra Bording Mølle.
Kirsten Nielsdatter var datter af Niels Pedersen og Maren Nielsdatter i Engesvang.