Biografi for: Jens Mortensen

Kirkebog Ørre sogn. Fødte. Online
1766. 1 April. Jens. Fader: Morten Møller. Bemærkninger: Boede i Langfrom, Ørre Sogn, gift 1793 med Else Sørensdtr Brødbæk, flytter siden til Brødbæk og døde der før 1818.

Jens Mortensens far, havde ved sin død skøde på en ejendom i Grøde by, Ikast sogn, som var fæstet af Christen Christensen Siig. Faderen, der jo selv var fæster, var altså også "herremand" for Christen Siig på ejendommen. Efter Faderen arver Jens Mortensen denne ejendom, der var matrikuleret til 2 tønder 6 skæpper 1 fjerdingkar 1 album og vurderet til 290 Rigsdaler.
Kilde: Sindinggaards Skifteprotokol 1723-1790, Skifte efter Morten Pedersen, møller i Nybro Mølle.

Jens Mortensen tjener 1787 hos sin søster og svoger i Hodsager

Ringkoebing, Ginding, Hodsager, Hodsagger sogn, Kirkegaard Anexgaard til ??, 1, FT-1787, C1678
Willum Willumsen 30 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Else Mortensdatter 30 Gift Madmoder
Willum Willumsen 2 Ugift Deres Børn af første ægteskab
Morten Willumsen 1 Ugift Deres Børn af første ægteskab
Mette Willumsdatter 4 Ugift Deres Børn af første ægteskab
Christen Nielsen 26 Ugift Tienestekarl National Soldat
Jens Mortensen 22 Ugift Konens Broder og Tienestekarl
Karen Jensdatter 22 Ugift Tienestepiger
Anne Johan. Jensdatter 32 Ugift Tienestepiger
Jens Christensen 51 Ugift Hyrde er Almisselem af Aulum Sogn

Kirkebog Borbjerg sogn 1750-1802. Viede (Kort HMB-C 499 A-5, 3/3)
1793. Den 27 juli Jens Mortensen og Else SørensDatter Hodsager Sogn.

Jens bliver gårdmand på Langfrom i Ørre Sogn

Folketælling 1801 i Ringkøbing, Hammerum, Ørre, Ørrebye, viser:
Jens Mortensen, 35, Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer,
Ellen Sørensdatter, 40, Gift, hans kone, ,
Søren Jensen, 6, Ugift, deres børn, ,
Mette Jensdatter, 8, Ugift, deres børn, ,
Karen Jensdatter, 4, Ugift, deres børn, ,
Anne Marie Jensdatter, 2, Ugift, deres børn, ,
Søren Sørensen, 24, Ugift, tjenestefolk, national soldat,
Magrete Laursdatter, 27, Ugift, tjenestefolk, ,

1804. Da hustruens broder Niels omkom under et vinter-uvejr, overtog Jens Mortensen Neder Brødbæk i Borbjerg sogn, og drev den indtil sin død, hvorefter enken videreførte den til 1828, da sønnen Søren Jensen fik den. Nævnes også med tilnavnet Krog.

1806. Jens Mortensen sælger vejret til St. Ryde Mølle til Kammerherre Sehested på Rydhave.
Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1804-1806, Book No. 6, pag 451-452. Film 28.833

1806. Jeg Karen Christensdatter skøder Neder Brødbæk til min afgangne Mands Søsters Mand, Jens Mortensen.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1813-1818, Book No. 8, pag 108. Læst for Hjerm-Ginding herreders Ret 30 Sept. 1814. Film 28.834.

1810 Christen Zachariasen af Tinkedahl giør vitterlig at eig uden Kontract eller skriftelige Konditioner haver solg til Beboeren Jens Mortensen hans i Borberg Sogn eiede Gaard Halve Brødbech som staaende for Hartkorn 6Td 7Skp 2½alb dens Kirke Korn og Quægtiende paa følgende for Borberg Kirkes Salg i Aaret 1803 bestemte Vilkaar........Kjøbesum 50rd.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og Pantebog 1821-1824, Book No. 10, pag 131. Læst for Hjerm-Ginding herreders Ret 23 November 1821. Film 28.836.

1810. Henrich de Linde til Handberghougaard giør vitterlig at have solgt ligesom eig herved i Overensstemmelse med medhæftede Kiøbe Kontract af 29 September 1810 sælger skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Jens Mortensen i Brødbech i Borberg Sogn og hans Arvinger, hans eiede og iboende Gaards Anpart af Borberg Sogns Konge Korn Tiende efter dens Hartkorn 6Tønder " 2Fdk 1/25alb for den accorderede Kiøbesumme 275rd.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og Pantebog 1821-1824, Book No. 10, pag 132. Læst for Hjerm-Ginding herreders Ret 23 November 1821. Film 28.836

Kirkebog Borbjerg sogn. Begravede. Online.
1812. 22 Marts, Jens Mortensen Brødbæk, 42 Aar

1812 Skifteprotokol
Anno 1812 den 12 Marty anmeldte Jens Sørensen Krog i Hjerm at Jens Mortensen i Brødbek i Borberg Sogn er død den 11 dennes.
Kilde: Hjerm-Ginding Herreder Skifteprotokol 1811-1816. Book No. 4. pag. 19. Film 9762

1812 Skifte
Aar 1812 den 23 April blev paa Herredsfogdens Contoir i Holstebroe holdt Skiftesamling efter den ved døden afgangne Jens Mortensen Krog i Brødbek i Borberg Sogn i Overværelse af vitterlighedsvidner for at deele Boet imellem den afdødes Enke Else Sørensdatter og de med den afdøde i dette Ægteskab avlede Børn som ere 1. Mette Jensdatter 18 Aar gammel. 2. en Søn Søren Jensen 16 Aar. 3. en Datter Karen Jensdatter 14 Aar. 4. en Datter Anne Marie Jensdatter 12 Aar. 5. Dorthea Jensdatter 9 Aar. Ved Skiftet var overværende Enken Else Sørensdatter med Laugværge Christen Fleng fra Borberg Sogn og Willum Willumsen fra Hodsager Kirkegaard, der var indkaldt som Formynder for de umyndige. I følge den skedte registrerings og vurderings Forretning som blev fremlagt og lyder saaledes, bliver Boets status 3527/1/ 8
Derfra gaar følgende Gield
1 Til Peder Poulsen i Damgaardhuus 456
2 Til Niels Christiansen Sørensen af Rydlund 300
3 Til Niels Poulsen i Hvam 100
4 Til Peder Mortensens Arvinger i Nybro Mølle 200
Den afdødes Begravelse 100
Følgelig i Boets Beholdning 2371/ 1/ 8
Der fragaar Skiftets Bekostning 69/ 3/ 1
Til deling: 2301/ 3/ 12
Deraf er Enkens det halve med 1150/ 4/ 14
Desuden en Broderlod med 287/ 4/ 31/2
Følgelig bliver til Deling imellem den afdødes efterladte Børn 863/ 0/ 10
1 Datteren Mette Jensdatter tilkommer en Søsterlod 143/ 5/ 13/4
2 Sønnen Søren Jensen en Broderlod 287/ 4/ 31/2
3 Datteren Karen Jensdatter 143 5/ 13/4
4 Datteren Anne Marie Jensdatter 143/ 5/ 13/4
5 Dorthea Jensdatter 143/ 5/ 13/4
Med denne Deling erklærede de Tilstædeværende sig fornøjet og lovede Formynderen at sørge for at Børne Pengene blev Udsat mod ? Sikkerhed, samt desuden at holde Skifteretten ansvars og skadesløs i alle Maader.
Da saa intet videre var med Skiftet at observere blev det sluttet og bekræftet med alle tilstædeværendes Underskrift.
Datum ut Supra
Enken: Else Sørensdatter. Som Laugværge for Enken: Chresten Povelsen (Fleng)
Som Formynder for Børnene: Willum Willumsen (med ført Pen)
Til Vitterlighed: Laust Bøeg. I.Diderichsen. P. Bislev
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skifteprotokol 1811-1816. Book No. 4, pag. 23. Film 9762

Boopgørelse.
Sognefogeden i Borberg Laurs Bøeg haver herpaa i Overværelse af Vitterlighedsmænd at registrere og vurdere alt hvad den ved døden afgangne Jens Mortensen Krog i Brødbek i Borberg Sogn har efterladt sig hvorunder forstaas Gaarden med tilliggende Eiendomme, dens Besætning af Ind og Udboe og den afdødes Gangklæder, og derefter tilstille mig samme.
Holstebroe den 3 April 1812 - Jessen
Den samlede boopgørelse beløber sig til 3527 rd
Heraf Gaarden med tilligende Eiendomme 1500 - -
Kirke og Kongetiender 300 - -
Besætning, heste, køer, stude, får 1000 - -
Vogne 250 - -
Gangklæder for ca. 70 -
Kilde: Hjerm-Ginding Herreder Skifteprotokol 1811-1816. Book No. 4. pag. 28b. Film 9762