Biografi for: Jens Povelsen

Kirkebog Borbjerg sogn. Døbte (Kort HMB-C 499 A-5, 1/3)
1768. Født Dom. 2. p. Trinit. Poul Hedegaards en Søn Nom. Jens. Suscep. Cristen Haves Hustru. Test.: Jens Have, Lars Hedegrd, Jens ?, Jens ? hustru i Hedegaard og ? HaislundsDatter Anna.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, , , Heegaard, 1. Familie, FT 1787
Ane Christensdatter, 50, enke, Madmoder, Gaardbeboer,
Niels Povelsen, 26, ugift, Hendes barn, ,
Ane Povelsdatter, 24, ugift, Hendes barn, ,
Jens Povelsen, 20, ugift, Hendes barn, ,
Mette Povelsdatter, 15, ugift, Hendes barn, ,
Karen Povelsdatter, 12, ugift, Hendes barn, ,
Kirsten Povelsdatter, 10, ugift, Hendes barn, ,
Jens Lausen, 24, ugift, Tienestekarl

Kilde: Navneregister Film 28.855, pag 304

1794. Niels Povlsen Hedegaard i Borbjerg sogn sælger Kyndestoft til sin broder Jens Povlsen. 5. april 1794.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1796-1802 pag. 59 (Film 28.831)

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaardene, , , 102, FT-1801
Jens Povelsen, 32 , Ugift, Hosbonde, Boelsmand,

Overtager 1803 Store Hedegaard og betaler sine søskende deres arvelod.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde og pantebog 1802-1804 (Film 28832 pag. 92).
Afkald
Afkald for underskrevne arvingers mødrene arv efter Anne Christensdatter i Store Hedegaard, i Borbjerg sogn:
Christen Poulsen i Sønder Fleng for .... 380 rd.
Niels Poulsen i Nørhvam for .... 350 rd.
Thomas Jensen i Risumhuus, paa vegne hans Kone Anne Poulsdatter i Risum for .... 175 rd.
Jens Sørensen i Hiermgaard? I Sahl sogn paa sin Kone Mette Poulsdatters vegne for .... 125 rd.
Jens Christensen i Bisgaard på sin Kones Karen Poulsdatters vegne for .... 225 rd.
Kirsten Poulsdatter som umyndig med Curator efter Kongelig bevilling for .... 225 rd.
Som tilsammen udgør .... 1480 rd.
Skriver et Tusinde fire Hundrede og fiirsindstyve Rigsdaler som vor Broder og Svoger Jens Poulsen, som har modtaget Store Hedegaard med Tilhørende haver betalt os saaledes som foreskrevet, hvorfor anmærkes, at forskiellen imellem arveloddernes størrelse, diriverer fra forskiellig Bekostning paa Opdragelse mv.
Og da vi som umyndige arvinger indseer at vi have annammet i mødrene Arv alt hvad vi med Rette kunne tilkomme, saa haver vi ej heller videre Pretention paa mødrene Arv, hverken nu eller i Tideer, men herved meddeler dette vor lovlige Afkald og Quittering for bemeldte mødrene Arv efter Anne Christensdatter Storehedegaard i Borberg Sogn, hvorved Skifteforvalteren, Overformynderen bemelte vor Broder og Svoger Jens Poulsen og ellers da vedkommende skal være anger og krævesløs i alle maader og til alle Tider.
Dette Afkald maa tingføres uden Varsel.
Til bekræftelse under vore hænders underskrifter i overværelse af undertegnede Vitterlighedsvidner, Store Hedegaard i Borbjerg sogn, den 4. februar 1803.
Christen Poulsen, Niels Poulsen, Thomas Jensen, Jens sørensen, Jens Christensen, Kiersten Poulsdatter, som Curator Christen Poulsen.
Til vitterlighed underskriver C. Wæstergaard, Peder Wistisen.
Læst for Hierm Ginding Herreders Ret den 15. April 1803 - Tranberg
Og Protocolleret af Grøn.

Kirkebog Borbjerg sogn. Viede. (Kort C 499 A-6, 2/3)
1814. Jens Povelsen 46 Aar Bonde i Storehedegaard og Kirsten JensDatter 22 Aar ibid. Forlovere: Kristen Povelsen Sønderfl. [Sønder Fleng] Anders Jørgensen ?. Viet i Kirken 30 Octob.

1818.
Under en spadseretur til Holstebro 1818 omkommer Jens Povelsen, 49½ år gammel, jf. herredsfogedens indberetning:.
Aar 1818 den 10. Januar mødte den konstituerede By- og Herredsfoged Gade i Store Hedegaard i Borbjerg Sogn, med tillige Syns- og Vitterlighedsvidner, Sognefoged Christen Sørensen og Snedker Jens Pedersen af Hvam, begge af Borbjerg Sogn, for ifølge anmeldelse at syne Gaardand Jens Poulsen af Store Hedegaard som sidst afvigte Lørdag den 9. Januar er funden død tæt sønden Lille Gammelby i Mejrup Sogn, og som med Herredsfogedens Tilladelse var bragt hjem her i Gaarden.
Han blev synet og efterset og der fandtes ikke noget Tegn til voldsomt Overfald, eller nogen Kjendsgjerning hvoraf man kunne formode, han havde ombragt sig selv, men han var ved at falde mod Jorden blevet noget saaret i Hovedet, saavidt kunde skjønnes af et ? ?, men iøvrigt intet Tegn til noget Saar.
Heeredsfogeden fremkaldt dernæst den Afdødes Kone, for at erholde nogen Oplysning om tildragelsen med den Afdøde.
Hun forklarede sig i et og alt saaledes:
Hendes Mand gik sidst afvigte Løverdag for fra Hjemmes at gaa til Holstebro - at betale sin Skat, - men da han ikke kom hjem om Aftenen, saa lod hun tevende Karle søge efter ham. Hun vidste ikke mere til Oplysning, hvorfor hun blev dimitteret.
Dernæst fremstod de tvende Karle, som havde søgt efter ham, nemlig Søren Bøge og Peder Bøge, som afgav saadan Forklaring:
Da de gik fra Hjemmene, gik Peder Bøge til Mejrup Kirke, hos JKacob Andersens og spurgte om den Afdøde. De svarede ham, at han var der om Lørdags Aften og fik en Dram, et Stykke Brød og et Krus Øl. Derfra gik han hjemad,men siden seer de ikke noget til ham.
Peder Bøge søgte da hjemad, og fandt ham tillige med Søren Bøge, som ogsaa var tilstæde ved den Afdøde - paa Marken tæt sønden for Gammelby, liggende på Ryggen og var død. De gik da strks hjem, og der blev sendt bud efter Herredsfogeden, som da gav tilladelse til at tage den Afdøde hjem.
Videre Forklaring kunne de ikke afgive, hvorfor de blev demitterede.
Forretningen blev derefter sluttet for beskrevet at indsendes til Amtet.
Datum ut Supra - Gade
Som Syns og Vitterlighedsvidner C. Sørensen - Jens Pedersen
Kilde: Justits- og politivæsen 1817-18 - Holstebro Politi, indkomne breve

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde mandkjøn. (Kort C 499 A-7, 1/3)
1818. Død 9 Januar, begravet 20 Januar. Jens Povelsen. Gaardmand i Storehedegaard, 49½ Aar.

Hjerm Gindig herreders Skifteprotokol 1816-1824, Book No 5, pag. 61
Aar 1818 den 18 April.....