Biografi for: Anders Mogensen Gade

Fæstebonde under Handbjerg Hougaard.

Kirkebog Eising-Handbjerg sogn 1729-1778. (Kort HMB C 507 B-1, 3/8)
Anno 1753. Dom 21p Trin.(= 11 november): I Hberg. Copuleret Anders Gad og Birgitte Madsd.

Kirkebog Handbjerg sogn. Døde og begravede. Online
1777. Dom 13 p Trinit kast Muld på Anders Mogensen Gade - 50 Aar gl.

1777, den 19. Augustii Skifte efter Anders Mogensen Gade indledt.
Kilde: Handbjerg Hougaards Skifteprotokol 1765-1791, pag 230 -235. Film 9715.
Uddrag, forfattet af Verner Villadsen:

Tirsdagen den 19. august 1777, næste dag efter anmeldelse om Anders Mogensøn Gades dødelige afgang i Handbjerg By - mødte på Herskabet, Højædle og Velbårne Justitsråd De Linde til Handberg Hovgaard hans Vegne efter ordre Fuldmægtig Peder Smith, for at registrere alt det på Stedet befindende, i overværelse af Enken Birgitte Madsdatter og medtagne to mænd her af Handberg By navnlig: Jens Nielsen Kokborg og Anders Nielsen til Skiftets videre fuldførelse imellem bemeldte Enke og den afdødes efterladte seks Børn, som er Johanne - Karen - Inger - Kirsten - Karen og Maren Andersdøtre.
Alt som forefandtes så registreret som følger:
Hver lille ting blev sat til pris i Stuen, Sengeklæder og den afdødes Gangklæder. Man var også i Kjælderen, Kjøkken Bryggers, hvor også fiskeredskaber og andet blev registreret og vurderet.
Af Fæhøvder nævnes en blæset Koe, der har fået 7 a 8 Kalve en sort Koe der har fået 2 Kalve og en sortbroget Koe også 2 Kalve, en sortbroget Studkalv.
Af Fæhøvder nævnes 5 gamle Faar og 7 Lam. Af Svin var der kun en gris.
Nar det hele blev lagt sammen blev det til 28 Rigsdaler 2 Mark og 13 Skilling.
Da man anså ikke videre til dette Stervbo (Dødsbo) til Indtægt at anføre, end hvad som allerede er spesifiseret her i Dag, er dette Boes skifte til videre foretagelse udsat til 30te Dagen den 17. september førstkommende, til hvilken tid Enken blev pålagt at antage sig en Laugværge for hendes bedste ved Skiftet at betragte, såvel som en Formynder for hendes 6 Pigebørn deres tarv og bedste ligeledes at påse skal indkaldes.
Tillige vil Enken til samme tid indvarsle og tilspørge alle de som ved dette Skifte kunne have noget at fordre eller skylder til Stervboen.
At således passeret bekræftes med Hænders underskrift
Datum ut Supra.
Enken Brigitte Madsdatter. Peder Smith. m.f.pen.

Anno 1777 den 17. september skifte i Stervboen efter afgangen Anders Mogensøn Gade blev formedels indtrufne tvivl udsat til i Dag den 22. september.
Også i Dag var Fuldmægtig Peder Smith mødt med de to Vitterlighedsmænd Jens Nielsøn Kokborg og Anders Nielsøn for Skiftet videre at fuldføre i overværelse af Enken Birgitte Madsdatter med tiltagne Laugværge - Jens Rasmussøn her af Handbergby, samt de umyndige pigebørns vegne deres Morbrødre Mogens Madsøn i Overgaard og Niels Madsøn i Vestergaard her i Handbjergby, den første for Johanne - Karen og Inger, den sidste for Kirsten - Maren og Karen Andersdøttre, overfor dette skifte at varetage deres tarv og bæste. Det var sjældent, der blev noget at dele, idet det som regel blev vurderet sådan, at det hele kunne blive i gården.
Således også her, vi ser lidt på udgiften (gjælden):
Der blev ansat 15 Rigsdaler til reparation af det på Stædet stående Bygning, bestående af Stuehus, Lade og Fæhus. Der var også skyldige Skatter m.m. Den Afdødes begravelse og Enkens begravelse til sin tid blev også beregnet i udgiften. Der var også flere, der fordrede penge, Tenestekarlen 1 Rigsdaler og på moders vegne 2 Rigsdaler.
Christen Madsen i Snøder i Hjerm og Esper Jensen i Hedegaard mente også at have penge til gode, ligeledes Peiter Hermansøn her fra Handbergby, Mogens Nielsøn samt Niels Jensen i Østerby i Hjerm sogn, var også blandt de, der havde penge til gode i Boet.
Enken angav, at hun også skyldte et par Rigsdaler til Hans Nielsøn Bernstoft i Holstebro.
Nar det hele blev lagt sammen blev det til 49 Rigsdaler - 9 Skilling. Enken erklærede, at hun ikke vidste, om der kunne være flere Creditorer; men hun havde fundet en gammel regning i sin Mands skab, efter det skulle en mand i Ryde sogn, navnlig Christen Troelsen være skyldig her til Stervboen 1 Rigsdaler.
Skiftet blev så igen udsat til den 29. oktober førstkommende.

Anno 1777 den 29. oktober blev Skiftet atter foretaget her i Handbergby efter afgange Anders Mogensøn Gade af Fuldmægtig P. Smith med hele rækken af navngivne mænd.
Det blev konstateret, at der intet kunne blive at dele og Enken blev tilbudt at kunne fortsætte på sin Mands Fæstebrev.
Skiftet slutter således!
Da dette Skifte i Dag efter samtlige tilstedeværende samtykke blev sluttet og Enken Stedet overladt med tilhørende Besætning, imod at hun svarer, hvad hun til dato kan være Husbonden skyldig både nu og fremdeles.
I øvrigt holder alle vedkommende som med dette Skifte haver haft noget at erindre sig samme efterrettelig.
Datum ut Supra. På Justitsråd de Lindes vegne - Peder Smith.
Og så fulgte alle navnene på de andre der var til stede. Det var hovedtrækkene i det ret omfattende skifte, selv om der intet blev at dele.