Biografi for: Maren Pedersdatter

Kirkebog Søndbjerg-Odby sogn. Deres navne som sammenviede. Online
1766. 2 Oct. Lars Yde i Odby, Maren Pedersd.

Kirkebog Odby sogn. Begravede. (Kort HMB C 126 A-3, 2/2)
1786. 10. Trin. Lars Ydes Hust. Maren Ped. 40 aar.

Skifte efter Lars Larsen Ydes 2. Hustru, Maren Pedersdatter
Kilde: Hindsels Gods Skifteprotokol 1742-1786.
Anno 1786 den 6. Februari som var 30te Dag efter Gaardfæster Lars Larsen Yde boende i Odbye hans afg. Hustru Maren Pedersdatter, var mødt i Sterfboen Sammesteds Husbonden Lauridz Breinholt fra Hindsels med 2de Tiltagne Dannemænd Jens Andersen boende i Ugelef og Søren Pedersen Boende i Odbye, for at holde Registrering og Vurdering samt Skifte og Deling efter Loven imellem Enkemanden bemeldte Lars Yde på den ene Side, og den salige Kones Efterlevende Børn og Livs-Arvinger på den anden Side, som angives at være: 1. En Søn Peder Larsen 10 Aar gl., 2. En Søn Jens Larsen 8 Aar gl., og 3. En Søn Laurs Larsen 2 Aar gammel, alle her i Sterfboegaarden hjemmehørende. For disse trende umyndiges Arvinger blev i Lovens anledning beskikket til Formynder deres Fader forbemeldte Lars Larsen Yde; hvorda er forefunden og forrettet som følger:
Af de samlede registrerede effekter er besætningen vurderet til 98 rd
Videre forefandtes ikke, hvorefter Skifteretten tilspurgte Enkemanden og øvrige tilstedevæ-rende om de vidste mere Stervboen tilhørende enten af Guld, Sølv, rede Penge tilstaaende Gield eller andet af hvad Navn haves kand, med begiering de nu saadant vilde angive; men samtlige forklarede at intet mere er bevidst til Stefboens liste i nogen maade, uden det som allerede er anført; Altsaa beløber Sterfboens hele Indtægt sig til den Summa 167 rd 4 m 5sk. Skriver Ethundrede tresindstyve og syv Rigsdaler, Fire Mark og fem skilling.
Hvorimod anføres Sterfboens Udgifter Saaledes: Af de samlede udgifter udgør skyldige hartkornsskatter 84 rd og "bortskyldig" gæld 50 rd.
Flere Fordringer blev nu ikke anmeldt, Enke-manden og forsikrede at intet i nogen maade videre var at iagttage; altsaa beløber Strefboens foranførte udgifter sig til den Summa 218 rd - m -sk. Skriver to Hundrede og atten Rigsdaler, som lignes med Sterfboens foranførte Indtægt, hvoraf altsaa sees at paa sterfboen bliver Gielden 50 rd 4 m 11 sk, hvortil intet findes til betaling, følgelig kan intet blive til Arv eller Deling imellem Arvingerne.
Som da ingen efter Skifterettens 3de ganges paaraab, om nogen havde videre med dette Skifte at erindre, meldte sig;
Da bliver dette Skifte efter Samtlige vedkommendes Begiering hermed saaledes sluttet og tilendebragt.
At Saaledes er passeret tilstaas med Hænders Underskrift.
Datum Sterfboen ut Supra - E. Breinholt
Paa egne og min Børns Vegne som formynder - Lars Larsen Yde
Som ovennævnte Vurderings og Vitterligheds Mænd Underskriver - Jens Andersen, Søren Pedersen