Biografi for: Christen Jensen, O. Brødbæk

Borbjerg sogns kirkebog
1737. Dom. 1 Adv. (= 1. december) Jens Brødbechs Søn, Chresten. Suscept: Maren Brødbech. Test.: Peder Bisgaard, Peder Brødbech, ? i Huam, Maren Jensdatter, Karen Nielsdatter.

1778. Fødte Christen Brødbech og Anne Christensdatter. Jens Christian. Suscept. Anne Christensdatter. Testes: Søren Brødbæk og Hustru, Peder Heedegrd, Marie Pederdatter, Kristen Mortensen.

1780. Fest. Circumcisio (= 1 januar). Christen Brødbech og Anna Christensdatters Chresten. Suscept: Anders i Hvamgrd Hans Hustru. Testes: Søren Brødbech og Hustru, Peder Heedgrd, Maren Ivarsdatter, Christen Mortensen.

1783. Dom 17. p. Trinit. (= 12 oktober) Christen Brødbech og Anna Christensdatters Anna. Susc.: Karen i Store Ryde Mølle. Testes: Peder Møller, Peder Heegaard, David, Søren Brødbechs Datter, Kristen Pedersens Hustru.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brørbek, 2. Familie, FT 1787
Christen Jensen, 50, gift, Hosbond, Bonde og Gaardmand
Ane Christensdatter, 49, gift, Madmoder
Jens Christensen, 9, ugift, Deres Barn
Christen Christensen, 8, ugift, Deres Barn
Ane Christensdatter, 4, ugift, Deres Barn
Niels Sørensen, 29, ugift, Tienestefolk, Soldat
Mette Peitersdatter, 24, ugift, Tienestefolk
Johannes Christensen, 20, ugift, Tienestefolk

I Skøde og Panteprotokollen for Hjerm Ginding Herreder B.78.A.folie 331- 333, kan følgende læses:
Niels Sehested til Rydhauge - Vinderup og Stubbegård hans kongelige Majestæts Kammerherre Stifts-befalingsmand over Viborg Stift og Amt, gjør vitterlig: at have med Rydhauge Hovedrigodses Bønder i Ryde - Borbjerg og Sahl Sogne sluttet Kjøbekontrakt, som lyder således:
Imellem undertegnede er Dags Dato sluttet køb således som følger:
Niels Sehested til Rydhauge, Vinderup og Stubbegård sælger og afhænder mit Hoverigods i Ryde, Borbjerg og Sahl Sogne til efterskrevne Danemænd således, som følger:
At de til Mortensdag indeværende år svarer den almindelige Landgilde efter deres Fæstebrev og forvalter den sædvanlige hoveri til første maj 1796, samt i Snapsting (Termin) 1796 udbetaler mig 3/4 af den akkorderede - Kjøbesum og for den resterende Del udstæder hver især deres lovlige tinglæste Panteobligation med anden Priortet i deres Gårde, Besætning og øvrige Ejendele og så i allerunderdannigst følger de kongelige Resulationer med mere.
Kjøbesummen for alle 34 garde 37.466 Rigsdaler 4 Skilling, hvoraf no. 25 er Christen Jensøn, hidtil værende Fæster og Beboer i Brødbæk, Borbjerg Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt
Christen Jensøn har for benævnte Gård Brødbæk, som står for Hartkorn 6 tønder 7 skjæpper 22 Album, lovet 1.380 Rigsdaler 12 Skilling, skrive Et Tusind Tre Hundrede Otte-Ti. Endvidere skal han betale Skjødets bekostning, han overtager så Bygninger, Besætning samt tilliggende Jord, Ager, Eng og Fællig, således som vi afstår Ejendommen brug efter denne passerede udskiftning.
Underskrevet på Rydhauge 17. oktober 1795.
N. Sehested. Christen Jensen, med ført pen.
De 1.035 Rigsdaler i rede Penge blev lånt i den kongelige Kreditkasser, der så fik første Prioritet i Gården.
Læst ved Hjerm Ginding Herreders Ret 17. juni 1796.
Tranberg.

Det var ikke lang tid Christen Jensen var selvejer i gården, idet han solgte den i 1798 til Mads Pedersen, der en kort tid var selvejer gårdmand i Grebsgård i Nørre Nissum. Han tjente 200 rigsdaler ved handelen, idet prisen på gården nu var 1.580 rigsdaler. Mads Pedersen udbetalte kontant til Christen Jensen 200 rigsdaler og overtog gælden til den kongelige Kreditkasse 1.035 Rigsdaler og et lån fra Amtmanden på 345 Rigsdaler.
Uddrag af Skødet fra Christen Jensen til Mads Pedersen lyder således:
Kilde: Skøde og Panteprotokollen for Hjerm Ginding Herreder, B.78.A.S.P.10 folie 161-162.
Jeg underskrevne Christen Jensen Selvejer i Brødbæk, Borbjerg Sogn, gjør vitterlig, at jeg haver solgt til velagtede Mads Pedersen Grebsgård min i Borbjerg Sogn Hjerm Herred Ringkøbing Amt, Selvejergård Matrikel nr. 1a. Brødbæk kaldet af Hartkorn 6 tønder 7 Skjæpper 2½ album, med sammes Bygninger den med kjøbet fulgte Besætning, Gårdens Redskaber og Inventarium, Inboe og Avl samt tilliggende og tilligemed alle herpå Herligheder og Rettigheder, intet i nogen måder udeladt.
Skrevet 5 april 1798.
Køber Sælger.
Mads Pedersen. Christen Jensen.
Læst ved Hjerm Ginding Herredsret 26 Juli 1799.
Tranberg.