Biografi for: Cresten Christensen Risom

Kirkebog Borbjerg sogn. (Kort HMB-C 499 A-3, 1/1)
1703. Domenica 8tava Post Trinitat. Kristnet Cresten Crestensøn Risom Smed udi Huamme hans Søn Nomine Cresten. Ifuer Thomasøns Hustru Karen Pedersdatter udi Huam bar Barnet. Testes: Laue Madsøn, Laurids Perregaar, Ifuer Pedersøn Traberg, Dorrethe Christensdatter, Anne Nielsdatter

Kirkebog Borbjerg sogn. Copulerede. (Kort HMB-C 499 A-4, 1/1)
1740. Dom. 18 Trinit. Christen Christensen og Ingeborg Christensdatter.

Skifte efter afgangen Christen Christensen i Riisum Baarberg Sogn dateret 30 jul 1748
Kilde:Krogsdal gods' Skifteprotokol 1721-1802, Film 9888 pag. 18
Anno 1748 d. 30 Juli indfandt sig efterskrevne udi Sterfboen i Riisum Baarberg Sogn for at registrere og vurdere alt hvad som fandtes efter afgangen Christen Christensens dødelige afgang, samt derover at holde skifte og deling, uagted ? Konens bortskyldige Giæld kand blive til Deling, imellem den Sal. Mds. efterladte Hustrue Ingeborg Christensdatter paa den Ene, og deres i Fællig havende 4 Børn paa den anden Siide, navnl. Christen Christensen i handes Alders 7de aar, Mette Christensdatter 5 aar, Karen Christensdatter 4 aar og Kiersten Christensdatter 1½ aar gammel, hvorda var på herskabets Højædle og Velb. Janus Friedenreich til Palstrup og Krogsdall etc. Hands veigne Jacob Borch fra Krogsdall, tillige med 2de tiltagne Wurderingsmænd, navnl. Lars Pedersen af Store Heedegaard Baarberg Sogn, og Christen Pouelsen af Lille Heedegd. Ibm., saa og var til stæde Enken med hendes Laugværge Jens Nielsen af Lille Heedegd., og paa børnenes vegne som Formynder, og Sal Mds. broder Jens Christensen boende i den anden halve Gaard i Riisum, hvor da blev forretet som følger
Først Wurderet Indboe.
1 Bord af Fur, 1 Skamel, 1 gl Handbænk, 1 gl malt Skab, 1 gl. Fur Skab, 1 gl mindre dito, 1 nye Brygkar, 1 mindre dito, 1 gl Oven, 2 Mælk Spande, 6 gl Mælk Bøtter, Bojelspand, 1 gl Høovn og 1 gl Jernbøtte, 1 gl Sold, 2 gamel Sold, 1 Ildtang og en Rist, 2 Glas, 1 Messing Lysstage, 2 Hollænder Steenfade, 2 gl ulde Sæk og en loden dito.
Sængeklæder. Paa een Sæng er 2 Dyner og 2 Pudder med lidt fyld udi, samt 2 gl Hølerklæder. Paa een anden Sængestæd er een Dynewaard og 1 Pudde samt 2 gl Hølerklæder.
Hvad angaar den Sal. Mds. Gangklæder, da har Enken solgt det til ? til Hands Henfart, hvorfor intet til Indtægt bliver at beregne.
Wogn og Brugs Redskab
1 Vogn med Hanger, 1 dito med ligere og skrau samt Drætte Tøj, 1 Plough med tilbehør, 1 Harve med halv Jærn Tænd, 1 Spand, 1 Jærn Greb, 1 Trægreb og en Skouel, 1 Øpe, 1 Haure og 1 Hougtang, 1 Haure og 1 Spogerover, 1 liden Kiste med Kniv, 2 gl Høleer, 1 gl Lynglee, 2 Stiger og 2 Fleile, 1 gl ½ Tønde Kober Kiedel.
Levende Creaturer
5 Kiør, 2 Sude i 3die aar, 2 Gries i 3die aar, 3 Kalve, 2 Gries i 2de aar, 14 Faar og 7 Lam som er Ska? Sat for i alt 3 rd, 1 galt Gries.
Bæster
1 Sort Hoppe 8 aar, 1 gl. sort Hæst, 1 liden sort Hoppe 6 aar, 1 sort og brun 3die aars Hoppe.
Eftersom da intet mere blev forevist boen til nytte beløber da hele boens midler sig til Penge 88rd 3m 4 sk. Hvad Kornet paa Loftet angaa da fandtes ej mere end til Husholdningen kand behøves til Michaelis.
Førend videre blev foretaget blev Enken tilspurt om hun fortrøstede sig at blive ved Gaarden og at svare deraf som i hendes Sal. Mds. Tiid Kongl. Skatter og Husbonden Landgilde samt Huusene at forbedre, hvortil Laugværge svarede Ja.
Følger nu Boens besvær og afgang.
Besætning, da som Gaarden bestaar ungefhær af Hartkorn 5td saa udfordres af hver Tønde i ?? af Kongl. Mayts. allernaad. Forordn. 1 Daglig Plouglæst, der i alt bliver 5 Bæster som efter nøjeste skiønsomhed er ansat for stk à 10 rd, 1 Vogn med tilbehør 10 rd, 1 Ploug med behør, 2de Harver.
Dernæst huusenes Brøstfældighed, som efter ded ??? saaledes:
1. Bedehuuset norden i gaarden er efterseet og behøver til Reparation efter nøjeste Skiønsomhed med Tømmer og Tag i alt 4 rd
2. Fæhuuset østen i Gaarden med Stald og Høelade er ligeledes efterseet og findes i skit stand, saa den behøver til Reparation med Tømmer og Tag i ringeste 14 rd.
3. Saldzhuuset ligesaa efterseet og behøver til forbedring i alt 5 rd.
4. Hvornæst blev fordret af Jens Nielsen i Lille Heede, som hand havde laant den Sal. Md. i Rede Penge og Enken selv tilstod 13 rd 2 m, selvmødte Peder Madsen i Damgaard og ligeleedes fordrede Penge og havde laant dend Sal. Md. Som og Enken tilstod 6 rd 4 m, endnu anførtes til Skiftets bekostning i alt 1 rd 4 m., er udgiælden da i alt 100rd 5m 8sk. Naar nu Indtægten med Udgiften liqvideres bliver da til Giæld 12rd 2m 4sk. af forberørte beskaffenhed sees indtet for vedkommende at ? blive til deeling, hvorfor Enken beholder Boen saaledes, som den nu forefindes imod at hun svarer den Giæld som opført er, saa og herefter svarer Kongl. Contibutioner samt Herskabets Landgilde tillige med Huusene at forbedre, og ellers efter hendes Pligt opføder hendes smaabørn, til saalænge de kommer til skiælds alder og kand tiene for deres Brød, samt at holde dem til øve og lære, saadant som hun for Gud og øvrigheden agter at forsvare.
Saledes er da dette Skifte i Kiærlighed Slutted og tilendebragt. Testered tillige med vekommendes underskrift. - Stervboen ut Supra I. Borch
Som Witterlighedsmænd haves Lars CPS Pedersen, Christen CPS Pouelsen,
som Enkens Laugværge Jens Nielsen, som Børnenes Formynder Jens Christensen