Biografi for: Povel Nielsen Frøjk

Kirkebog Måbjerg sogn. Døde (Kort HMB-C 497 A-8, 3/4)
1777. D. 29 Martij døde Povel Frøick, da han tilligemed begge Frøick Gaarde opbrændte; den overblevne Del af ham, som blev reddet fra Ilden, blev d. 31 ejusd: begravet i Maaberg Kirke Gaard. Hans Alder var 74 Aar.

Hjerm Ginding herreders tingbog oplyser:
Fredagen den 8. August 1777.
Peder Poulsen af Frøjk mødte for Retten og i Henseende til den ham vederfarne ulykkelige Ildebrand, producerede en udtagen Rettens Stævning, hvorved Amternes Øvrighed Hr Etatsraad Hansen er indkaldt at afhøre de Vidner, som om den ulykkelige Ildebrand bedst kunde give Oplysning; derefter han ydmygt begiærede stævningen læst og Protocolleret, som og skede, lyder følg: -
Peder Poulsen begiærede der efter ærbødigst, at de indstævnte Vidner maatte paaraabes, og de om Ildebranden og den ham derved tilføyede Skade maatte give fornøden Oplysning under lovens ord, naar sammes Vigtighed af Lov Bogen blev dem betydet. Hvorefter alle de i Stævningen navngivne Vidner vare alle sammen mødte, for hvilke Lovens Ord blev oplæst og dens Vigtighed derom betydet, hvorefter de i kraft af Stævnemaalet klarede Deres Sandhed at udsiige efterat de med opholdende Fingre efter Lovens Maade Sandrughed havde forsikret.
Hvorpaa Vidnerne forklarede: at løverdagen den 29de Marty sidst blev Peder Poulsens gaard aldeles lagt i aske undtagen ongefehr en 10 Fag smaae Huus som brugtes til Faar - Høvder, som blev fra Ilden berøvet som Peder Poulsens Karl Christen Jensen forklarede tilligemed Mølleren Laurs Pedersen. Men de øvrige Vidner kunde der om ingen fuldkommen Forklaring giørre; samme 2de Vidner forklarede og, at saavidt de nu kunde erindre og havde hørt af Beboeren Peder Poulsen selv, var det ongefahr 40 fag Huus som blev lagt i aske, foruden hvad Indboe og Creaturer der tillige af Ildebranden blev fortæret, som samtlige Vidner foklarede og var bevidst at være 4 gode Bæster tilligemed Gang-Klæder og en anden stor Deel Indboskab, da noget lidet der af blev biærget formedelst Ildebranden i næste Stæd mærkedes først at være antændt.
Vidnerne forklarede ogsaa, at Dem og er bevidst, at der hos Beboeren Peder Poulsen al det tærsked Korn ved samme Ildebrand var bleven Brændt, ? af alle Slags som til Gaarden avles, ongefehr 70 tdr, foruden mindre Byg og Havre som var utærsken.
Vidnerne forklarede alle, at Morgenen Kl. imellem 7 og 8 opkom først Ildebranden; men hvoraf Samme havde sin oprindelse mærkede eller saa de ikke, da Hver han var ved sit Arbejde, og Mølleren Laurs Pedersen, saasnart han saae Ildebranden kom strax løbende til for at hjælpe de Skadelidende; men blev heller ikke vaar på Ildens Opkomst, eller hvad Samme kunde have foraarsaget; og videre Oplysning kunde Vidnerne ikke give enten om Ildebrandens opkomst eller hvad Skade den havde tilføget, saasom de alle ved saa hastig og uformodentlig en Ildebrand bleve forfærdede og søgte at redde hvad de kunde, hvor ved og Beboerens Fader Poul Nielsen i Ilden omkom, da han vilde redde sin Søns Bæster.
Og da vidnerne paa tilspørgende intet videre havde at erindre den triste Ildebrand betræffende, fandt Dommeren fornøden at Citanten Peder Poulsen af Frøjk, som her for retten var nærværenden, at fornemme hvor meget Hartkorn hans nu forhen paaboede Stæd, som til dels nu af Ilden er fortæret staar for udi Hartkorn, samt om hanem er bevidst, hvo samme Stæd har beboet udi Landmaalings Tiden; svarede han: Omtalte iboede Gaard staar ansat udi Hartkorn nye Matricul = 5td 2Skp, mens hvem udi i Landmaalings Tiden dette Stæd skulle have beboet, der om vidste han ingen forklaring at give.
Derefter blev Vidnerne fra Retten dimitterede, siden de som tilforn meldt udi ? Tilfælde intet havde at erindre.
Peder Poulsen begiærede derpaa ydmygst at Tingsvidnet maatte ham i lovlig Form meddeles beskreven, for derefter allerunderdanigst at søge Hans Majst: om nogen Befrielse for de Kongl. Skatter af hans Hartkorn; hvilken Beskrivelse Retten og bevilgede.
Kilde: Hjem Ginding Herreder. Tingbog (Justitsprotokol) 1773-1783. Book No. 8. Film 30.614. 8 aug 1777