Biografi for: Povel Povelsen Frøjk

Kirkebog Borbjerg sogn. Copulerede. (kort HMB-C 499, 2/3)
1757. Onsdagen d. 7 Julij Povel Povelsen Frøik og Anna Larsdatter Heegaard.

Kirkebog Borbjerg sogn. Begravede. (Kort HMB-C 499, 2/3)
1758. Festi Afcens. Xsti. (Kristi Himmelfartsdag, 4. maj) Povel Heegaards Hustru Anna Larsdatter

Anna Lasdatter og hendes forældre og bedsteforældre stammer fra Hedegaardene. Hendes oldefar var præsten Lars Thygesen fra Sahl med den lærte søn, Thyconius, der i 1713 blev en kontroversiel stiftsprovst ved Viborg Domkirke. Han lå i strid med Ludvig Holberg, der tirrede ham med bl.a. et skæmtedigt "Den Jydske Feyde".
Blandt Anna Lasdatters aner finder vi endvidere Jacob Berthelsen, der fra omkring 1586 var ridefoged under Silkeborg.

Efter Anna Larsdatters død gifter Povel Povelsen Frøjk sig med Anna Christensdatter.

Kirkebog Borbjerg sogn. Copulerede. (Kort HMB-C 499, 2/3)
1758. 9 August. Povel Heegaard og Anna XstensDatter i Borbjerggaard.

1771 Køber Poul Poulsen Frøjk St. Heedegaard på Auktion af kancelliråd Lucas v. Klippe, der samme år ved mageskifte havde erhvervet Lundenæs (len og tidligere stamhus), hvorunder St. Heedegaard hørte. Skødet fremlagt i skifteretten i forbindelse med skiftet efter Poul Poulsen.
Kilde: Skifteprotokol 1780-1788, Lundenæs og Bøvling amter samt Trap Danmark, Ringkøbing amt.

Kirkebog Borbjerg sogn. Begravede. (Kort HMB-C 499, A-5, 2/3)
1782. 11. April. Povel Povelsen i Store Heegaard, 48 Aar.

Lundenæs og Bøvling amter. Skifteprotokol 1780-1788 (Film 9927 pag. 63)
1782 Skifte efter Poul Poulsen i Heedegaard i Borbjerg Sogn.
Anno 1782 Løverdagen den 4de Mai i Heedegaard. Registrerings Forretning i Dag den rette 30te Dag efter den for afdøde Selveier Poul Poulsen til videre Skifte og deling imellem Enken bemeldte Anna Christensdatter og Stifsøn Poul Poulsen saa vel som hendes egne smaae umyndige og myndige Børn, der er følgende: 1 Søn Chr. Poulsen 22 Aar, 1 do. Niels 20 Aar, 1 do. Jens 14 - videre - 1 Datter Anne Poulsdatter 18 Aar, 1 do. Mette 10 Aar, 1 do. Karen 6 Aar, 1 do. Kirsten 4 Aar.
Boets hele Indtægt til deling er 1200rd 0m 0sk
Hvilken Summa Tolv Tusinde Rigsdaler deles imellem Enken og Arvingerne saaledes:
1 Enken Anne Christensdatter det halve som er 600rd
2 Den myndige Søn Poul Poulsen en Broderlod 100rd
3 Sønnen Christen Poulsen ligesaa 100rd
4 - Niels Poul Christensen ligesaa 100rd
5 - Jens Poulsen ligesaa 100rd
6 Datteren Anne Poulsdatter en Systerlod 50rd
7 Mette Poulsdatter ligesaa 50rd
8 Karen Poulsdatter ligesaa 50rd
9 Kirsten Poulsdatter ligesaa 50rd
der udgiør ovenstaaende Summa 1200rd 0m 0sk

Den myndige søn Poul Poulsen, der er Poul Poulsen Frøjks søn af første ægteskab får sin arvelod udbetalt. For de øvrige børn opretter Anne Christensdatter flg panteobligation:

Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde og pantebog 1779-1790, Film 28830 pag. 57
1782. Kiendes Jeg Underskrevne Anne Christensdatter Sael: Poul Poulsens Enke med Lauværge, og hermed tilstaar ret vitterliig Giæld skyldig at være den Summa 500rd, skriver Fem Hundrede Rigsdaler, som er den arv mine Børn ved sluttet Skifte den 4de Maji sidst efter Deres afd. Fader aerreligen er tilfalden, efter bemeldte Skiftebrev er - Formeldning; Og på det sørge Overformynder S: T: Hr Etatsraad og Justitsraad Hansen, saavel nu som i Tiden naar mine Børn opnaar Myndig Alder ? være ? for forudsete Capital 500rds rigtige og kravsløse Bodeling i alle Tilfælde, Saa Pantsætter jeg hermed min iboende selveijen Gaard beliggende i Borberg Sogn, Hierm Herred og Lundenes Amt nye Matricul 9tdr 6skp 2f 2a som mig tilhører efter Auctions Skøde dateret 8 Julii 1772, hvilken Gaard med Besætning skal være og forblive med første Prioritets Rettighed til Underpant saalænge indtil bemeldte Arve Midler Fem Hundrede Rigsdaler med hvad deraf dependerer efter Loven og Skifterettens Formæld er skadesløs betalt; Denne Pante Obligation, som af mig bekostes Tinglyst haver ieg eij alene fremmed Lauværge Underskrevet og forseglet, men end og formaaet velagte Peder Poulsen Frölich og Jens Jörgensen i Gaardhöij med mig til vitterlighed underskreven og forsegle.
Datum Hedegaard den 16 Maji 1782 - Anne Christensdatter Hedegaard. Som Lauværge Jens Jensen Houe
Efter Begæring underskriver og forsegler til vitterlighed, Peder Poulsen Frøich, Jens Jørgensen Gaardhøj
Fremlagt og læst i Retten på Hierm Ginding Herreders Ting Fredagen den 17. Maji 1782, Jacobi og samme dag under Fol 56 & 57 protokolleret, I: Aamodt
Senere tilføjelse i margin: Ifølge Qwitering indført Folie 61 er denne Pante Obligation af Pantebogen udslettet den 12 October 1802. sign. Grøn.

1803 overtager Sønnen Jens Poulsen Store Hedegaard efter moderen og betaler sine søskende deres arvelod, hvorfor de giver afkald på arven efter moderen.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde og pantebog 1802-1804. Film 28832 pag. 92
Afkald for underskrevne arvingers mødrene arv efter Anne Christensdatter i Store Hedegaard, i Borbjerg sogn:
Christen Poulsen i Sønder Fleng for .... 380 rd.
Niels Poulsen i Nørhvam for .... 350 rd.
Thomas Jensen i Risumhuus, paa vegne hans Kone Anne Poulsdatter i Risum for .... 175 rd.
Jens Sørensen i Hiermgaard i Sahl sogn paa sin Kone Mette Poulsdatters vegne for .... 125 rd.
Jens Christensen i Bisgaard på sin Kones Karen Poulsdatters vegne for .... 225 rd.
Kirsten Poulsdatter som umyndig med Curator efter Kongelig bevilling for .... 225 rd.
Som tilsammen udgør .... 1480 rd.
Skriver et Tusinde fire Hundrede og fiirsindstyve Rigsdaler som vor Broder og Svoger Jens Poulsen, som har modtaget Store Hedegaard med Tilhørende haver betalt os saaledes som foreskrevet, hvorfor anmærkes, at forskiellen imellem arveloddernes størrelse, diriverer fra forskiellig Bekostning paa Opdragelse mv.
Og da vi som umyndige arvinger indseer at vi have annammet i mødrene Arv alt hvad vi med Rette kunne tilkomme, saa haver vi ej heller videre Pretention paa mødrene Arv, hverken nu eller i Tideer, men herved meddeler dette vor lovlige Afkald og Quittering for bemeldte mødrene Arv efter Anne Christensdatter Storehedegaard i Borberg Sogn, hvorved Skifteforvalteren, Overformynderen bemelte vor Broder og Svoger Jens Poulsen og ellers da vedkommende skal være anger og krævesløs i alle maader og til alle Tider. Dette Afkald maa tingføres uden Varsel.
Til bekræftelse under vore hænders underskrifter i overværelse af undertegnede Vitterlighedsvidner, Store Hedegaard i Borbjerg sogn, den 4. februar 1803.
Christen Poulsen, Niels Poulsen, Thomas Jensen, Jens sørensen, Jens Christensen, Kiersten Poulsdatter, som Curator Christen Poulsen.
Til vitterlighed underskriver C. Wæstergaard, Peder Wistisen.
Læst for Hierm Ginding Herreders Ret den 15. April 1803- Tranberg - Og Protocolleret af Grøn.