Biografi for: Peder Iversen Damgaard

Peder Iversen Damgaard var rytter bonde i Borbjerg sogn på en af Kronens ryttergårde.

1686. Oberst Schwanewedes Regiment ( 1. jyske) protokol over ryttergodset i Lundenæs, Bøvling, Ribe og Kolding amter.
Hierum Herrit, Borberg Sogn, Damgaard, Peder Ifuersen, Hartkorn 7-7-2-1.
Det fremgår endvidere at han "Kand saae aarlig 3 td Rug, 1 td 5 skp Byg, 3 td Havre. Befunden Indafling 18 traf Rug à 4 skp, 26 traf Havre à 6 skp, 26 traf Haufer à 5 skp, 6 traf Hør. Har 3 Bæster, 3 Kiør, 2 Ungnøed, 2 Kalfe, 6 Faar, 1 gl Svin, 2 Griise. Bygningerne Stuehuus 18 fag, Lade 28 fag, Fæhus og Stald 12 fag. 1 Rytterhuus 6 fag. Mangler 21 alen Leider, 3 stolper, 4 staver, 1? . Bruget goed. Tilstanden kun slet fornæret. Bæsterne Hannem er fra falden derfor bevilges 1 Plougbæst.
Af kompagniets jordebog fremgår" Formedelst hustruen er død bevilges 1 plougbæst. Bygningen temmelig"
Damgaard og Lille Heedegaard stiller sammen en rytter ved navn Hans Koch.
Kilde: Rtk. 2215.103, 2215.104

I Chr. V's Matrikel af 1688, Borbjerg sogn, Lundenæs amt ses, at udover ryttergodset Damgaard ejer Peder Ifuersen en anden gård med fæsteren Peder Jensen i Nørre Fleng, hartkorn 2-7-1-1, og ejer endvidere sammen med Kronen Lille Perregård, hartkorn 1-5-3-1.

Om ryttergodset Damgård findes endvidere:
1699 Skattemandtal.
I Borbjerg præstens indberetning om skattepligtige nævnes:
"Efter Forordningen Anmeldes og Kongelig Maytse Rytterguodz"
Cristen Damgaard med 1 pige
Kilde: Lundenæs  og Bøvling amter Konsumtions, familie og folkeskatsregnskaber 1661-1793 (RA Film37.245). Januar termins familiæ og folkeskatsantegnelser Anno 1699

Denne Christen Damgaard er formentlig Peder Iversens søn

Videre findes flg.:

1718. 21 Marts. Skøde til Mads Pedersen, fhv. Rytterbonde - for 410 Rd 60 ? Kroner, hvoraf 210 Rd 60 ? er betalte til Viborg Amtsue og de øvrige 200 Rd fyldestgjorte ved Køberens til Kronen udgivne Panteobligation - paa følgende Gods, som er bortsolgt ved offentlig Auktion over en del af 1. og 5. jyske Regimenters Ryttergods samt det ved Amtstuen beholdne strøgods i Jylland : [af 1. Regiments Ryttergods] i Bøvling A., Ginding Hd., Borberg S. 1 Bg., kaldet Damgaard som køberen påboer, Htk 6-6-3- - [à 60 Rd. Td.]. Alle Restancer (osv. Som Skødet af 18 Sept. 1717 til Mads Nielsen, S. 614). Skb. C, 318 (Brg. 320).

"Som Skødet af 18 Sept. 1717 til Mads Nielsen, S. 614":
Alle Restancer til d. 1. Juli 1717, fra hvilken tid den købende har antaget sig denne Gaard med alle dens Indkomster, skal følge denne, og Gaarden skal efter den om dette Ryttergodses Forhandling udgangne trykte Plakat af 22. Aug. 1716 følge den købende, ligesom andre Proprietærer nyder og besidder deres Gods, saa vidt Lovens 20. Art. Pag. 733 bevilger og tillader, og det uden nogen Kronen dertil forbeholdt Reluitions- eller Indløsningsrettighed, og da Køberen, som var Rytterbonde, selv har købt sin paaboende Gaard, saa skal han og hans Arvinger i Henhold til nævnte Plakat, saa længe de bebor samme Gaard, være befriede for at svare Familieskat af deres derpaa havende Familie og ej videre i Folkeskat, end andre Fæstebønder betaler; ligeledes bliver de fæstende fri for at indrulleres til Soldater ved alle Udskrivninger, naar besidderne af Gaarden svarer i Udskrivning lige med andet Gods.
Skb. C, 44 (Brg. 46); Kp
Kilde: Kronens Skøder på afhændet og erhvervet jordegods i Danmark fra Reformationen til nutiden. I uddrag udgivne af Rigsarkivet, tredje bind 1689-1719, ved S. Nygård. Ejnar Munksgaard København 1941.

Borbjerg sogns kirkebog viser flg:

1704. Dom Prima Post Epiphan. Copulerede Mads Pedersøn Heedegaard og Birgitte Pedersdatter Damgaard.
1704 Domenica Prima Adventis christnet Mads Pedersen Barn i Damgaard Nomine Peder. Peder Pedersen i Stor Hedegaard Hodt Barnet. Testes: Christen Christensen i ?, Jørgen Jens Mungsgaard, Peder Pedersen i ?, Karen Mouridtzdatter i Mungsgaard, Else Pedersdatter.
1707. Domenica Jubilate Christnet Mads Pedersen i Damgaard hans Datter Nom. Bodel. Anna Larsdatter i Stor Heedegaard bar Barnet.

Det kunne tyde på, at Mads Pedersen er Svigersøn til Peder Iversen og at Mads er søn af "velagte Hr. dannemand Peder Jenssøn i Stor Heedegaard", #2685.