Biografi for: Anne Catrine Jacobsdatter Heegaard

Folketælling 1787 i Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Sønder Handbjerg viser :
Jesper Jensen, 43, gift, Hosb., B+Gdb.,
Anne Olufsdatter, 35, gift, Madm., ,
Anne Jespersdatter, 1, ugift, Datter, ,
Chr. Jensen, 36, ugift, , ,
Maren Jensdatter, 29, ugift, , ,
Maren Christensdatter, 14, ugift, , Hyrdepige,
Anne Jacobsdatter, 75, enke, Hosb. moder,, ,

1792. 30 Octobr. Liig-Prædiken over Jens Lindborgs enke Anne Catrine Jacobsdatter Heegaard

Ved skiftet efter Anne Cathrine Jacobsdatter, der har overlevet sin mand, Jens Pedersen Lindberg, gennemtrumfer sønnen Jesper Jensen at han med baggrund i den aftægtskontrakt, der var indgået med moderen Anne Cathrine alene skal arve hende, idet han truer med at rejse et krav mod boet, der meget vel kunne resultere i, at der ikke engang blev til dækning af begravelses-omkostningerne. De øvrige arvinger akcepterer Jesper Jensens betingelser, dog lykkes det ikke skifteretten at få arvingerne efter Dorthe Jensdatter fra Maygaard i Mejrup til at møde op til skiftet, trods lovlig proklamation og avertering.

Skifte efter Anne Jacobsdatter, Handberg Heegaard
Kilde: Rydhave gods, Skifteprotokol 1790-1825
Anno 1792 den 22 November som var 30. Dag efter Jesper Jensens afgangne Moder Anne Jacobsdatter som nød Ophold og Pleje hos Fæsteren hendes Søn mødte i Stervboen Handberg Heegaard den høje Skifteforvalter Hr Kammerherre og Stiftsamtmand Sehested til Ryedhauge etc. I Gaarden med Fuldmægtig N. E. Lund fra Rydhauge for at foretage og fremme Skiftet efter bemelte Afdøde i Fald noet kan blive at deles imellem hans efterladte Arvinger som er en Søn Jesper Jensen boende her i gaarden, en dito Christen Jensen sammested, en Datter Bodil Jensdatter enke efter Afg. Peder Christensen i Store Ryde Mølle, en Dito Sophie Marie Jensdatter gift med Christian Pedersen i Bisgaard i Borbjerg Sogn, en dito Dorthe Jensdatter, forhen gift med Jens Bertelsen i Majgaard i Mejrup Sogn, men død og efterladt sig Børn for hvilke Faderen er Formynder, hvilke Arvinger med Lauværger i Dag som paa Stedet var til stede, undtagen Jens Bertelsen som ikke var mødt. Ved denne Forretning var tillige tilstede som Vitterligheds- og Vurderingsmænd Hr. Mulvad fra Handberg Præstegaard og Niels Pedersen Mosberg af Handberg, i hvis samtlige ? og Overværelse blev fremmet saaledes som følger:
Men førend videre skede indleverede Fæster Jesper Jensen een af den Sal. Afdøde og ham samt andre vedkommende indgaaet og underskrevet Contract om Aftægt, Ophold og Pleje hendes Livstid, hvilken Contract 5. kap. bestemmer at Jesper Jensen i Fald han det forlangte skulle nyde alle hendes Efterladenskaber efter hendes Død imod at han lod hende sømmelig og skikkelig begrave, Hvorsom han ikke troede hans medarvinger ville giøre nogen Prætention derpaa hvorom han bad de her for Skifteretten maatte ? dem, thi i andet Fald havde han mange Contra Prætentioner som han nærmere ville fremsige og i dette fald kunde ? maaske blive af den Vidtløftighed at han frygtede at der intet blev til Begravelses Omkostninger, mindre til Arvingerne som Arv, derfor bad han som meldt om deres Declaration i den Begiered.
Christen Pedersen i Bisgaard på sin Hustrus Vegne, Bodil Jensdatter af Ryde Mølle på egne Vegne, og med Lauværge, Jens Laursen af Schiølvad, ? Christen Jensen som alle var til stede erklærede enstemmig at de aldeles ingen Arv forlangte efter deres afgangne Moder ? ? den Rett de tilsammen kunde have til deres Medarving Esper Jensen som den ? Tilsyn og ulejlighed han ved og som deres Sal. Moder i hendes ? ælde og svaghed har levet, saa hun … at Prætentioner fra deres Side vare unyttige og ikke til ringeste Fordel ifølge Stervboens Omstændigheder og derpaa fæstende Byrder. Da Enkemanden nu Jesper Jensen nu havde hørt denne de nærværende Arvingers Erklæring bad han at Skifteretten nu ville slutte denne Forsamling saa som han ikke formodede den ? udeblevne Arving Jens Bertelsen fra Maygaard paa hans Kones Vegne havde noget imod di Øvriges Vedtægt.
Skifteretten dristede sig ikke til at slutte Skiftet forinden vedkommende udeblevne Arvinger lovlig vare indkaldte og i den henseende indkaldtes Skiftet til i dag 6 uger, som bliver den 3. Januarij 1793 da Skiftet atter foretages på Rydhauge Skriverstue om formiddagen kl 10 til hvilken Tid vedkommende lovlig skal blive indkaldt.

Anno 1793 den 3die Januarij blev skiftet efter afgangne Anne Jacobsdatter som sad til huse i Handberg Heegaard i Handberg Sogn foretaget på Rydhauge Skrivestue af Fuldmægtigen Niels Christian Lund sammesteds samt 2de Vitterlighedsmænd Christen Andersen Uglstrup og Jens Andersen Koiborig, hvor da blev fremmet saaledes:
Skifteretten paaraabte 3de Sinde om nogen af de fraværende Arvinger i afgangne Anne Jacosdatters Stervbo var mødt som havde noget under dette Skifte at fremføre. Men da endnu ingen meldte sig, saa blev besluttet at de med offentlig Avertissement i Avisen, skiønt Stervboen sig taaler sig deres Beskatning, skulle indkaldes. Og desaarsag indtil saadan Indkaldelse var sket og Fristen udløbet, blev Skiftet opsat til i Dag 18 Uger som bliver den 10 May førstkommende, hvilket saaledes bekræftes med Håndens Underskrift Datum Ryedhauge ut Supra
Paa den høje Skifteforvalters Vegne som Fuldmægtig - N. C. Lund
Som Vitterlighedsmænd - Jens Andersen Koiborg, Christen Andersen
Vidi den 1 Febr 1793 - Iansen

Anno 1793 Fredagen den 10 May blev Skiftet efter Anne Jacobsdatter i Handberg Heegaard atter foretaget i Stervbostedet sammesteds af Skifteforvalteren N. Chr. Lund fra Ryedhauge i overværelse af 2de Arvinger Jesper og Christen Jensen her i Gaarden, samt 2de tilsagte Vitterlighedsmænd niels Nielsen af Bierth og Klaus Pedersen af Hanherghedegd. i hvis Overværelse blev foretaget og forrettet som følger:
Hvorda Skifteforvalterens Fuldmægtig fremlagde de Indkaldelser som i den Wiborger ? 3 gange i Rad var sked til de Fraværende Arvinger, hvilket blev læst lyder saaledes:
Paa Ryedhauge Gods i Handberg Sogn, Lundenæs Amt, Hierm Herred er ved Døden Afgangen Anne Jacobsdatter, som nød ophold og Aftægt hos sin Søn Fæsteren Jesper Jensen i Handbergheedegaard. Ved 30 dags Forretningen blev de fraværende Arvinger angivne at være Jens Bertelsens Børn i Maygaard, nemlig Bertel Jensen boende i Holstebro, Jens Jensen i Wejlstrup Ulfborg Sogn, Maren Jensdatter tienende sammesteds og Peder Jensen formodentlig tienende i Kiøbenhavn, Hvilke herved 3de Gange indkaldes til at melde dem inden de Lovbefalede Tiider, i Fald de agte at ? dem med den ubetydelige Stervbo som Af de nærværende Arvinger er overdraget til Medarvingen Jesper Jensen i Følge een mellem hans Moder ved Lauværge og ham i sin Tiid oprettet Contract.
Ryedhauge d. 14 Januari 1793
Paa Skifteforvalterens Hr Kammerherre, Stiftamtmand Sehested som Fuldmægtig
N.C. Lund
Dernæst anraabte Skifteretten trende Sinde om nogen af de Fraværende og indkaldte Arvinger eller andre paa deres Vegne var mødt som havde noget som under Skiftet at fremme forinden det slutter. Men da ingen endnu til i Dag Klokken 2½ ? over Middag var mødt, og den Lovlige Proclamations Tiid er udløbet, da det nu er langt over 12 Uger siden Avertissementets Datum og den Længstfraværende Arving er i Kiøbenhavn, ? man ikke veed Stedet i Hovedstaden, hvor han opholdt sig, og man altsaa ikke paa andre maader veed ? og har kundet lade ham indkalde. Saa da Stervboets Omstændigheder ingen videre Vidtløftighed med Skiftets længer Henstand taaler, da ogsaa desuden ville være frugtesløs efter den af Jesper Jensen sidste Skifteforsamling foreviste Contract mellem hans Sal. Moder og ham, samt de øvrige af nærværende myndige Arvingers giorte Forklaringer og Declarationer, saa vorde Skifteforvalterens Fuldmægtig ikke imod Paastand at udfald ikke ? ? , allerhelst da det ifølge Cancelliens Resolutrion af 22. Decembr 1787 er de nærværende Arvingers Pligt at paase de fraværendes Tarv, og at underrette disse om hvad paa ? og at man altsaa ikke paatvivler at de Fraværende jo var fornøjede med hvad de nærværende haver samtykt, siden de ikke efter saa lang tiids forløb haver meldt dem, enten for Skifteforvalteren eller Boets Værge med nogen Prætention paa de fattige og ubetydelige Gangklæder der ikke vare klækkelige til Begravelses Omkostninger, mindre til anden Smaagield, som Jesper Jensen Ifølge Forordning af 26. Octobr 1792 har erkendt sig villig til at betale i Fald saadant skulle opstaa. Ifølge af det Passerede blev Skiftet saaledes i Dag sluttet og tilendebragt.
Datum Stervboet i Handbergheegaard ut Supra
Paa den høje skifteforvalters Vegne som Fuldmægtig - N.C.Lund
Som Arvinger í Stervboet underskriver - Jesper Jensen, Christen Jensen, med ført Pen
Som Vitterligheds Mænd - Hans Pedersen, med ført Pen, Niels NielsSøn Biert