Biografi for: Esper Nielsen Nygaard

1776 får Espen Nielsen Nyegaard fæstebrev på Volstrup Vasehus.

Matrikelkort 1817-1855, Volstrup Hgd, Hjerm, Matr. No. 1b.
Bygningen er i dag nedlagt.

Espen Nielsen Nyegaard hans Fæste Revers*) paa Vasehuus.
C7timus
1776
12 Skil.
Underskreven kiendes og hermed Vitterliggiør paa højevelbaarne Hr Conferentz Raad Ridder og Amtmand Hauch i Thidsted som beskiket Værge for Frue Majorinde Klingenberg**) til Volstrup hendes Vegne, og efter hun mig der til giver Tilladelse i at have stæd og fæst, ligesom ieg og her med stæder og fæster Espen Nielsen Nygaard i Schietterup, nu Volstrup tilhørende, og paa den Hovedgaards Mark beliggende Huus Vasehuuset kaldet, hvilken med al den Mark og Eiendomme, som der til med rette ligger, og forhen tillagt hanem, Fæsteren sin Livs Tiid i Fæste beholden, saasom den accorderede Indfæstning = 40 rd der af rigtig er bleven erlagt og det paa efterskrevne Vilkaar:
1. at Fæsteren af sig og hans folk betaler alle ordinære og personelle Skatter uden han skaber udgift i nogen maade.
2. betaler den af Stædet fastsatte Kongegilde med 5 rd, skriver fem Rigsdal. til hvert Aars Morting.
3. er det Fæsteren tilladt, ligesom forhen og sædvanlig Skik haver været paa Volstrup Hovedgaards Mark naar Høst er indbierget, at græsse deres Creaturer, som ved Stædets Land, dog efter udvisning af Herskabet saaledes for godt befinden.
4. forbindes Fæsteren forsvarlig at vedligeholde Huuset og Eiendommen i et til upligt bruge eller bruge lade.
I øvrigt rette sig efter allernaadigste Anordninger, og mod Herskabet viise al tilbørlig lydighed, alt under dette Fæste fortabes.
Til bekræftelse under min Haad og Seigl
Volstrup den 24 July 1776, Christian Klein (LS)
Ligelydende Gienpart haver ieg annammet, som ieg herved forbinder i alle sine Ord, Punkter og Clausuler at efterleve.
Datum ut Supra - Espen Nielsen
*) Revers: (Juridisk) Skriftlig forpligtelse; Reversal: Skrivelse, hvormed en fyrste lover at respektere undersåtternes rettigheder.
**)Majorinde Klingenberg , f. Øllegaard Marie Jermiin, er E. F. Zytphens enke. Hun gifter sig senere med Major Poul von Klingenberg.
Kilde: Volstrup fæsteprotokol 1668-1796, pag. 195. (Film M 54.079)


Kirkebog Hjerm sogn (Kort HMB-C 500 B-1, 3/7)
1777. Juli, d. 8. Copulered i Hierum Esper Nielsen af Schiettrup og Ingeborg Pedersdatter af Kraglund, som hafde erholdt Kongl allernaadigst tilladelse at vorde forstaaed for trolovede.

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, , , Wasehuuset, , FT-1787
Esper Nielsen, 49, gift, Hosbonde, Huus Mand og Hjulmager,
Ingeborg Pedersdatter, 30, gift, Madmoder, ,
Niels Espersen, 9, ugift, Barn af første Egteskab, ,
Anne Kirstine Espersdatter, 7, ugift, Barn af første Egteskab, ,
Karen Espersdatter, 5, ugift, Barn af første Egteskab, ,
Adam Friderich Espersen, 2, ugift, Barn af første Egteskab, ,
Anne Dorthe, 34, ugift, Tieneste Pige, Arbeids Pige,

Esper Nielsen havde tilsyneladende et udmærket forhold til herskaberne på godset. Flere af hans børn blev således båret til dåben af de "Velbaarne" fruer på Wolstrup, fru Høegh og fru Skow, og godsejeren Etatsråd Skow optræder flere gange som fadder.

Mogens Christian Schov til Wolstrup fritager fæster og hjulmager i Vasehuset Esper Nielsøns børn, Adam Frederich Espersøn og Niels Espersøn, for deres pligter overfor Volstrup. 30 apr. 1788 hhv 10 dec 1787. Se Niels Espersøn.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1779-1790 pag. 262 (Film 28.830)

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Huuse paa Wolstrup Mark, , , 97, FT-1801
Esper Nielsen, 63 , Gift, Mand, Huusmand med jord og hiulmager,
Ingeborg Pedersdatter, 44 , Gift, Hans koene, ,
Karen Espersdatter, 20 , Ugift, Deres børn, ,
Jens Espersen, 11 , Ugift, Deres børn, ,
Mogens Christian Espersen, 9 , Ugift, Deres børn, ,
Peder Christian Espersen, 6 , Ugift, Deres børn, ,
Øllegaard Sophie Espersdatter, 7 , Ugift, Deres børn, ,
Christian Espersen, 3 , Ugift, Deres børn, ,

Kirkebog Hjerm sogn. Begravede (Kort HMB-C 500 B-3, 5/5)
1812. Augustij 4. Huusmand Esper Nielsen, Wasehuset, 74 Aar

Skiftet efter Esper Nielsen Nygaard antyder, at han har været en temmelig holden mand:

Skifte efter
Esper Nygaard Nielsen
fra Wasehuset i Hjerm sogn
Kilde: Wolstrup Gods’ skifteprotokol 1799-1812
Anno 1812 den 27de Julii staks da det var anmeldt at Esper Nielsen af Wasehuus paa Wolstrup Hovedgaard Taxt dagen foran ved Døden var afgangen mødte i bemeldte Wasehuus på Højvelbaarne Hr Etatsraad Skow til Wolstrup som Skifteforvalter hans Vegne ? Stiern fra Ausumgaard for at holde en lovlig Registrering og Forseiglings Forretning til videre paafølgende Skifte og ? ?.
Ved Forretningen var tilstede den afdødes Enke Ingeborg Pederdatter med Lauværge Johannes Johansen Gartner ved Wolstrup, Henrich Pedersen Nyegaard og Niels Espersen af Hiermeshuus samt tvende Vitterlighedsmænd Søren Eriksen og Mogens Knudsen af Wolstrup Bye.
I deres Overværelse blev ? følgende:
1 Jern Bilægger Kakkelovn med Ramme og Skuffer, 1 Mælkehylde over Kakkelovn, 20 Mælkesætter, 2 Messing Lysestager, 1 Dito Morter med Støde, 8 Tin Tallærkner, 3 stk hvide Tallærkner, 1 Jern Bismer, 1 Rød ?, 1 blaa Dragkiste med Skuffer og Beslag Laas og Nøgler deri Enkens Klæder, 1 Bruun mahlet Skab med Laas og Nøgler deri fandtes Banco Sedler 32rd 3E 10S, som Enken modtog til Begravelses Omkostninger, nogen ubetydelige Papirer og gammel staal Ragelse. 1 Bruun mahlet Dragkiste med Laas og Nøgle. Dragkisten blev forseiglet og Nøglen taget i Skifteforvalterens Bevaring, 1 ?, 1 D med ?, 1 giørtler Sax, 1 Svær stoel, 1 Skammel, 1 Bord paa Fod, 1 Bibel, 1 Huus Pastil, 20 stk gamle Bøger, 12 stk Dito, 1 Øllglas, 3 Brændeviinsglasser, 3 Glas Flasker, 1 Messing Strygejern, 1 Kobber Theekeddel, 1 Flødebøtte, 1 Kierne, 3 Øll ?, 2 Kar, 2 Mælketruge, 1 Sold, 1 Teine, 3 Skigemænd?, 3 Sorte flasker, 2 Madkurve, 1 Grynkurv, 2 Par gamle Kauter?, 1 Mangeltøi, 1 Degnetrug, 1 Uldgække, 1 Kaffe Kande m 4 Par Tilhør Kopper, 3 Røde Fade, 3 Sorte Gryder, 5 Træe Tallærkener, 1 Ostkar, 4 Grydeskeer, 1 Smørtrug, 2 Spande, 1 Ostetrug, 1 gl. Ildklemme 1 Rist og Trefoed, 1 Hakkebræt med Kurv, 1 Jern Pande, 1 ?stol, 1 ?, 1 Fierding Kobber Kieddel, 2 Kar med 3 Jern Baand, 1 Ost Kar, Paa en Alkove Seng, 1 Olmerdugs Overdyne, 1 Vadmels Underdyne, 4 Puder, 2 Halsklæder, Paa en Dito Seng, 1 Olmerdugs Overdyne, 1 Dito, 3 Puder, 2 Halsklæder,
I TømmerStuen, 1 Vævestol med Tilbehør, 1 ? med Hiul og Tilbehør, 1 Jern Bilægger Kakkelovn, 1 gl. Vognskrin, 1 ?kiste med Laas og Nøgle blev forseglet og Nøgle taget i Skifterettens Bevaring. 1 Blaa Hængeskab blev ligeledes forseglet og nøglen modtaget i Skifterettens Forvaring. 1 Høvelbænk med Skruer, 1 ? Bord med Skuffe, 1 Træe Hattefuderal, 1 Par Vægtskaaler, 5 Øxer, 6 Sauger, 5 Hamre, 1 Spigerborskaft med 5 Odde, 16 stk Høvle, 1 L?skrue, 1 Dril, 1 Lægthamre, 1 Holdsage, 1 Jernstang, 1 Baandkniv, 1 Knippel, 6 Huggejern, 2 Stryghøvle, 1 ?, 1 Par Støvler, 1 Par Skoe, 2 hætter,
Paa en Seng, 1 Olmerdugs Overdyne, 1 gl Dito, 2 Puder, 2 Lagner, 1 Liimpotte, 1 ?, 1 ?, 1 Skrivetavle, 1 Tinkrus,
Paa Loftet, 1 Td Rug og 1½Td Byg var forbrug til Begravelsen, 1 Sortbroget Koe med Kalv, 1 Rødbroget dito, 8 stk Faar og 7 Lamme, 3 stk Væddere, 1 Galt Griis, 1 Hakkelsekiste med ?, 1 Høelee med Skaft, 2 River, 1 Pleil, 1 Kasteskovel, 1 Sædeløb, 1 Huus?, 1 Fork, 1 Skovel, 1 Spade, 1 Grab, 1 ?, 1 Slibesteen med Jern Axel, 3 Kornsætter, 1 Dito Sold.
Niels Espersen anmeldte at have modtaget af den salige Afdøde 40 Rd For ? han under Skiftets videre Behandling skal giøre Forklaring hvem er tilhørende.
Efter Tilspørgen de ? Tilstædeværende nu ikke ? ? Stervboen tilhørende. Enken med lauværge erklærede sig ? ? Stervboen gandske tilhørende indtil 30te Dag ? falder den 25de Augusti førstkommende da Skiftet videre foretages i Stervboestedet efter ? paa Formiddagen kl 10 ?
Dette ? bekræftedes med Nærværendes Underskrifter.
På Skifteforvalterens Vegne
Stiern
Enken Ingeborg Pedersdatter Lauværge Johannes Johansen
Henrich Pedersen Niels Espersen
Vitterlighedsmænd, Søren Erichsen Mogens Knudsen

Anno 1812 den 25de Augusti rette 30te Dag efter Afgangen Esper Nielsen i Vasehuuset paa Wolstrup Hovedgaards Taxt indfandt sig i Huset Vasehuus paa Skifteforvalteren Højvelbaarne Hr. Etatsraad Skow til Wolstrup Hans Vegne Esche Stiern fra Ausumgaard for Skiftet efter ham at foretage og havde medtaget tvende Vitterligheds og Vurderingsmænd, navnlig Sognefoged Laurs Jensen af Synderhierm og Søren Erichsen af Wolstrup Bye, Hvor ogsaa var tilstæde den afdødes Enke Ingeborg Pedersdatter med Lauværge Johannes Johansen Gartner ved Wolstrup, som anmeldte at den afdødes ? var han i Ægteskab med bemeldte ham ? Enke. Som nærværende Børn nemlig: a. ? Niels Espersen 34 Aar gammel. Boende i Husmer Huus. b. Adam Friderich Espersen 29 Aar gl. Boende i Holstebro. c. Peder Espersen 26 Aar, tienende i Ølbye Præstegaard. d. Jens Espersen 22 Aar gammel, tienende på Qvistrup. e. Mogens Christian Espersen 20 Aar, tienende i Skiettrup. f. Peder Christian Espersen 16 Aar, tienende ligeledes i Skiettrup. g. Christian Espersen 14 Aar, tienende i Ausum. h. Datter Anne Kirstine Espersdatter 32 Aar gammel, gift med Henrich Pedersen i Skiettrup. i. Karen Espersdatter 31 Aar, ugift og hiemme værende i Stervboestedet og k. Datter Øllegaard Sophie Espersdatter 17 Aar gammel opholdende sig på Volstrup.
De myndige Arvinger, nemlig Niels, Adam Friderich og Peder Espersønner vat tilstæde ved Skifteretten saavelsom Henrich Peder paa sin Hustrue Anne Kirstine Esperdatters Vegne. For Jens og Mogens Christian begge mindre aarige var mødt som Curator deres Broder Adam Friederich Nygaard af Holstebroe. For de umyndige Peder Christian og Christian Espersønner og for Karen Øllegaard Sophie Espersdøtre var mødt Henrich Pedersen Nyegaard fra Skiettrup.
I deres Overværelse blev ? med Boets vurdering saaledes som følger:
De enkelte effekter blev vurderet og "Summa vurdering" blev 340rigsdaler 8 mark 4 skilling.
Videre fandtes ikke som kunde ......

Desværre er skiftet ikke komplet i denne kilde, papirerne er måske gået til grunde?. Det fremgår ikke, hvorledes skiftet bliver afsluttet, om der oprettes aftægtskontrakt, hvem der fortsætter på ejendommen, hvordan værdierne fordeles osv. Det fremgår dog af folketællingerne at Sønnen Mogens Christian Espersen overtager Vasehuset og at han har sin mor Ingeborg boende til hun døde mere end 30 år senere.

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skjeltrupbye, , Vasehuset - et Huus, 63, FT-1840
Mogens Christian Espersen, 48 , Gift, , Fæsterhuusmand - Væver,
Frederike Christensdatter, 31 , Gift, , hans Kone,
Espen Mogensen, 17 , Ugift, , deres Børn,
Søren Christian Mogensen, 14 , Ugift, , deres Børn,
Chresten Mogensen, 7 , Ugift, , deres Børn,
Ingeborg Pedersdatter, 83 , Enke, , Aftægtskone,