Biografi for: Erik Mortensen Kappel

Kirkebog Søndbjerg sogn. Viede. Online
1773. D. 9 dec. Erich Mortensen Cappel, Anne Olesd.

Kirkebog Sønbjerg sogn. Online
1785. Den 2 junij blev Morten Kappel af Hillerøe begraven, Ætate 74 Aar
Eod Die blev Erik Mortensens Hustru Else Olesdatter begraven, æt. 34 Aar
Eod Die Blev Erik Mortensens Barn begraven, æt. ½ dag ??
NB alle 3 døde af Sprinkel

Sprinkel: Gammel udtryk for sygdomme som pest, tyfus o.l. der giver små pletter på huden. Her er der sandsynligvis tale om tyfus, f.eks. bragt til huse med mus eller lign.

Det må være en fejl i kirkebogen, at Erik Mortensens Hustru kaldes Else Olesdatter. I skiftet efter Erik Mortensens Hustru hedder hun Anne Marie Olesdatter, jf. nedenfor.

Kilde: Helligkildegaards Skifteprotokol 1754-1790. Film 9736 pag. 129.
1785. den 13 Juli. Skifte efter Erik Kappels Hustru, Anne Marie Olesdatter.

Skifte efter Anne Marie Olesdatter
Anno 1785 den 13de Julius da man ikke før har kundet være at tage Møde formedelst den her paa Stædet Graserende Sprinkel Sygdom, mødte for Skifte Forvalteren S. T. Lands Dommer Lautrup til Helligkildegaard Jens Billeschou fra bemeldte Helligkildegaard med 2de Vitterligheds og Vurderings Mænd, nemlig Peder Toftum og Christen Tomsgaard begge af Hellerøe for at holde en lovlig Registrerings og Vurderings Forretning imellem Enkemanden Erik Kappel paa den ene Side og hans i lovlig Ægteskab med sin Sal. Kone Anne Marie Olesdatter sammen avlede Børn paa den anden Side, som var 1 Datter Maren Eriksdatter gl. 8 Aar, Ditto Kirsten Eriksdatter gl. 4 Aar. For Maren Eriksdatter blef ført til Formynder Ole Vestergaard ligesom og blef sat til Formynder for den anden Datter Kiersten Eriksdatter Faderen Erik Kappel; og blef Forretningen foretagen som følger:
Boens Indtægt 78 Rd 4 M 8 Sk
Skifte Retten tilspurte Enkemanden om han vidste mere om Boen til Indtægt videre end som det der i Dag er registreret og vurderet, hvortil blev svaret for i Dag kunde han ikke erindre mere.
Boens Udgield
Da Enke Manden har til fordel for sig og sine Smaa umyndige Børn truffen ? med sin Husbonde om i Dag at afstaae Gaarden imod at udlevere 2de forsvarlige Bæster, 2de Vogne, Dræt til Bæster imod at være frie taget for videre Byg gæld og Besætning. Saa udtages dette forlods ud af Boen in Natura som Boen uvedkommende.
Videre blev angivet en fordring til Husbonden, I alt 63 Rd
Boens Udgield blev Enkemanden paalagt af Skifte Retten at holde Skifteforvalteren fri for al Fordring og Krav. Hvilket Enkemanden bifalt. Paa Skifteforvalterens vegne maatte Skifte Retten begiere Enkemandens Fæste og Qvittans Bog, hvilket blev leveret. Hvad Auctionen angaar kunde Skifte Retten for i Dag intet bestemme, men nærmere ved samtale kunde faa det at vide. Videre med dette Skifte for i Dag, havde ingen noget at erindre og blev saa aflyst.
Datum Stervboens Stæd ut Supra, P. Billeschou
Enkemanden på Egnes og ? vegne Erik Kappel
Som Formynder underskriver Ole Westergaard
Som Vitterligheds og Vurderingsmænd Mænd underskriver Peder Toftum og Christen Tomsgaard

Anno 1787 d. 3 . May er dette Skifte til endelig Slutning bleven foretaget af Skifteforvalteren Landsdommer Lautrup til Helligkildegaard samt de forhen ved Forretningen værende 2de Vitterlighedsmænd Peder Toftum og Christen Tomsgaard samt Enkemanden Erik Kappel og Formynderen Ole Vestergaard, og blev da saaledes i de nævntes nærværelse Forretningen ført som følger, og bliver da at god føre dette Stervboen til
Indtægt den ved Auctioen indbragte Summa, 38Rd 3M 1Sk
hvor imod bliver dette Sønnen Boens besværing og Gield
Div omkostn. ved Auctions Forretningen, Skiftets endelig slutning mv. 7 Rd 3 M 8 Sk
Den ved Registrerings og Vurderings Forretningen hidførte Gield 63 Rd 0 M 0 Sk - -
Som vorde dette Sternboens Besværing og Gield 70 Rd 3 M 8 Sk
Da det nu er at Gielden langt overstiger Formuen, saa tilfalder Enkemanden Erik Kappel at betale og afgiøre med sine Creditorer alt hvad som ei er af Stervboen at ? ? og at holde Skifteforvalteren fri og ansvarsløs i alle måder for dette Skifte. Være da dette Skifte hermed sluttet og tilendebragt.
Til bekræftelse imod mit Haand og ? Signet samt ved ? underskrift.
Datum ut Supra H. C. Lautrup
Enke Manden Erik Kappel,
Som Formynder Ole Vestergaard
Som Vitterligheds og Vurderings Mænd Peder Toftum Christen Tomsgaard

Erik Kappel sad efter hustruen Anne Maries død alene tilbage med to små døtre, Maren og Kirsten. Maren dør dog tilsyneladende inden skiftet er endeligt afsluttet. Der går en måneds tid inden man af hensyn til smittefaren tør indlede skifteforretningerne efter i første omgang faderen Morten Kappel. Dette skifte slutter således:
"Og da det er hermed at Gielden overstiger Formuen saa uden noget bliver at arve saa haver Sønnen Erik Mortensen at betale rette Skatter og omkostninger og ? overskydende at giøre sig selv betalt saa vit han kand tilstræbe, og for det øvrigt at holde Skifteforvalteren fri og Skadesløs i alle maader …"
Med skiftet efter Anne Marie pådrager Erik sig yderligere gæld, jf. ovenfor. Han ser det derfor som en fordel for "sig og sine små umyndige børn at træffe aftale med sin husbond om at afstå gården". Skiftet bliver først endeligt afsluttet to år senere efter afholdt auktion over boets indbo, og Erik Kappel står altså tilbage med en række gældsposter.

Knapt et år efter Anne Marie Olesdatters død gifter Erik Kappel sig med Giertrud Nielsdatter.

Kirkebog Lyngs Sogn. Online
1786 Erik Mortensen af Hellerøe og Giertrud Nielsdtr. Ægtev. 3 Feb. Bopæl Jestrup

Thisted, Refs, Lyngs, Jestrup Bye, , , 19, FT-1787
Erik Kappel, 39, Gift, mand, Bonde, huusmand, tømmermand,
Giertrud Nielsdatter, 21, Gift, hans kone, ,
Kirsten Eriksdatter, 7, -, hans datter af 1.ægteskab, ,
Mads Eriksen, 1, -, hans søn af 2.ægteskab, ,

Thisted, Refs, Lyngs, Lyngs Bye, , ingen, 3, FT-1801
Giertrud Nielsdatter, 35 , Enke(mand), Huusmoder, Huuskone med jord,
Anna Maria Eriksdatter, 13 , Ugift, hendes barn, ,
Anna Eriksdatter, 10 , Ugift, hendes barn, ,
Mette Eriksdatter, 7 , Ugift, hendes barn, ,

Hvor er Erik Kappel i 1801 ????

Kirkebog Hvidbjerg-Lyngs 1785-1814. (Kort HMB C 125-2, 4/4)
1803. Morten. Erik Kappels og Giertrud Christens dtrs søn i Lyngs, fød den 29 og hdøbt den 30 Juni. Conf. den 31 Juli. Faddere: Mikkel Christensen, Christian Pedersen, Maren og Anna Maria Eriks Dtr.

Kirkebog Hvidbjerg-Lyngs. Døde i Hvidbjerg sogn 1812. (Kort HMB-C 125-2, 3/4)
1812 no. 34 Erik Kappel i Flovle, død den 20 Oct: begr: 8 Novbr. 64 Aar.

Kirkebog Hvidbjerg sogn. Online
1814. Manden: Mads Pedersen af Sønderby 50 Aar gl. Huusmand i Floule. Enke Giertrud Nielsdatter 48 Aar gl. Huuskone i Floule. Forlovere: Huusm Jens Pedersen ? og ? Lars Gade i Lyngs. Viet 11 Martii i Kirken.