Biografi for: Jesper Jensen, Ø. Heegaard

JESPER JENSEN OG ANNA OLUFSDATTER ER TIP2 OLDEFORÆLDRE TIL MIN FAR, SIGURD ERIKSEN, OG TIP OLDEFORÆLDRE TIL MIN MOR, ANNA ELISABETH JENSEN LED.

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1767. (Kort HMB-C 507 A-1, 3/4)
Anno 1745. Festo Ocoli (3. søndag i fasten, 21 marts) blev hjemmedøbt Jens Lindbergs Barn og kaldet Jesper.
Anno 1745. Domin.Misericordia (2. s. efter påske. Det var i 1745 den 2. maj) blev Jens Lindborgs Barns Daab publiceret i Handbjerg Kirke. Samme dag blev og hans Hustru Introduceret

Kirkebog Ejsing-Handbjerg sogn 1729-1778. (Kort HMB-C 507 B-1, 2/8)
Anno 1745. Domin.Misericordia (2. s. efter påske. Det var i 1745 den 2. maj). I Eising 53 = (dukater ?), I Handberg 20 =. Samme dag introduceredes Jens Lindbergs Barn, samt confirmerede den hjemmedøbte Søns Daab Onsdagen efter Maria Bebudelsesdag.

Kirkebog Ejsing-Handbjerg sogn. Confirmerede i Handberg kirke (Kort HMB-C 507 B-1, 7/8)
1762. Dom. 1. p. Pasch. Jesper Jensen Lindberg

Hjerm-Ginding herreders skøde- og pantebog (Film M28830, p. 398)
30 oktober 1783 køber Niels Sehested Rydhave. I skiftets ekstrakt af godsets jordebog findes bl.a under Handberg sogn:
Heedegaard, Jesper Jensen, 4td 0sk 3fk 1alb.

I Hanbjerg Hougaards Skifteprotokol 1765-91 optræder Jesper Jensen af Handbjerg Heegaard i 1784 som værge for Niels Thøgersen og Margrethe Jacobsdatters tre døtre, Edel, Anne Margrethe og Karen. For to sønner, Jacob og Thøger er Jens Thøgersen, Hvamgaard i Borbjerg sogn værge.

Mellem Rydhave og Handbjerg Hougaard handles en del gårde i slutningen af 1700-tallet. Det har dog indtil videre ikke været muligt at få entydigt bekræftet en overdragelse af Heegaard og fæsteren Jesper Jensen blandt disse handler. Dog fremgår det af Hjerm-Ginding herreders skøde- og pantebog at Amtmand Sehested på Rydhave, efter skøde af 23 sep 1793 sælger bl.a. Lille Heedegaard, Hartkorn 4td 0sk 3fk 1alb, til Justitsraad Linde på Handbjerg Hougaard.

30.09.1785. Jesper Jensen og Anna Olufsdatter trolovet på Handbjerg Hougaard. Det fornemme bryllup stod i Handbjerg Heegaard.

Folketælling 1787 i Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Sønder Handbjerg viser :
Jesper Jensen, 43, gift, Hosb., B+Gdb.,
Anne Olufsdatter, 35, gift, Madm., ,
Anne Jespersdatter, 1, ugift, Datter, ,
Chr. Jensen, 36, ugift, , ,
Maren Jensdatter, 29, ugift, , ,
Maren Christensdatter, 14, ugift, , Hyrdepige,
Anne Jacobsdatter, 75, enke, Hosb. moder, Kan intet fortjene, nyder oph. i gården.

Hjerm-Ginding herreders skøde- og pantebog (Film M28.830. p. 68):
1799 dør ejeren af Handbjerg Hougaard, Justitsråd Jens de Linde. Året efter må hans enke, Margrethe Sophie Linde, født Krabbe, erkende, at hun ikke magter at drive godset videre. Den 29 november 1800 overdrager hun derfor godset til Jens de Lindes Broder, Christen de Linde til Møldrup.
I aftalens ekstrakt af godsets jordebog finder vi under bøndergods bl.a. Jesper Jensen i Heedegaard, 4td 0sk 3fk 1alb

4 maj 1801 skøder Enken Margrethe Sophie Linde til Jesper Jensen i Heedegaard den "ham ifæstehavende og iboende Gaard Hedegaard"
Margrethe Sophie de Linde, Enke af salig Justitsraad Jens de Linde giør vitterlig at have uden foregaaende Kiøbe Contract eller skriftlige Conditioner solgt og tilskødet ligesom ieg og herved sælger skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til udlagte Jesper Jensen i Hedegaard og Arvinger den mig tilhørende og af ham ifæstehavende og iboende Gaard Heedegaard kaldet staaende for Hartkorn Nye Matricul 4tdr. 0skp. 3 fkr. 1 alb. med dertil ved den parselerede Udskiftning tillagte Ejendomme samt paastaaende Bygninger med for den Summa 778 Rd, Skriver Syv Hundrede og Halvfjerdsindstyve og aate Rigsdaler, og da bemeldte Jesper Jensen i Dag deels med rede Penge og deels ved derfor udstedt Panteobligation haver betalt mig den accorderede Kiøbe Summa, saa skal fornævnte Gaard med Hartkorn og Ejendomme efterdags tilhøre bemeldte Jesper Jensen og Arvinger ligesom jeg og Arvinger er pligtig at hiemle ham samme mod hver Mands Tiltale med rette, og skulle noget rets formedelst min Stand hiemel ved Lov og Dom blive ham fravunden da er ieg og Arvinger pligtig at erstatte Ham samme med rede Penge i Forhold til Kiøbe Summen.
Den Handberghougaards Ejere meddelte Kongelig Bevilling til fra Handberghougaard at bortsælge Bøndergodset er Kiøberen og efterkommende Ejere af den hermed bortskødede Gaard pligtig at holde sig efterrettelig ligesom denne Gaard aldrig maa sælges til nogen Hovedegaards Complettering eller deraf svares Hoverie. I øvrigt skal bemeldte Heedegaard med Hartkorn og Ejendom tilhøre ham med samme Ret og Rettighed som ieg det selv haver ejet, Jagtrettigheden alene undtagen.
Dette Skiøder er i følge fornævnte Kongelig Bevilling datteret 6 Juni 1798, skrevet på 24 Skillings Papir og naar den til Tinge samt hvor og naar forlanges læst og protokolleret uden mig dertil at indkalde.
Til Bekræftelse haver ieg og Laugværge dette ikke alene selv egenhændig underskrevet men tillige af Vitterlighedsmænd.
Handberghougaard d. 4 Maji 1801 - M. S. Linde Som Laugværge C. Linde
Efter foreliggende underskrifter til vitterlighed - Mulvad H. Wium
Som Kiøber bevidner ieg og at intet skriftligt Document om indbemeldte Kiøb har været oprettet - Jesper Jensen, med ført Pen
I Hierm Ginding Herreds Justitsprotocoll findes intet hinderligt for dette Skiødes Tinglysning, Holstebro, den 22 Maji 1801 - Grøn
Kilde: Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Pantebog 1796-1802. (Film M28.832. p. 383).

NB!. Samme År skøder Enken Margrethe Sophie Linde til Velagte Hans Pedersen i Store Heedegaard i Handberg Sogn hans ifæstehavende Gaard Store Hedegaard Hartkorn 3Td 7Skp 2Fk 2alb saaledes som Kjøbecontracten (med Jens de Linde) af 9 Marts 1799 lyder.
Kilde: Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Pantebog 1796-1802. (Film M28.832. p. 386).

Folketælling 1801 i Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , Hedegård, Østre:
Jesper Jensen, 57, Gift, Husf., Selvejerbonde,
Anne Olufsdatter, 48, Gift, Hans kone, ,
Anne Jespersen, 15, Ugift, Datter, ,
Bodil Jespersdatter, 11, Ugift, Datter, ,
Jens Jespersen, 10, Ugift, Søn, ,
Christen Jensen, 51, Ugift, , Tjenestekarl,

1803. Knud Jensen Siig, ane 126, #1059, låner Jesper Jensen 298 rd sikkert til brug for ovennævnte køb af sin fæstegård
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1802-1804. pag 183.

Kirkebog Ejsing-Handbjerg sogn 1776-1817. ( Kort HMB-C 507 B-4, 2/3)
1813. Den 29 Juli Døde Jesper Jensen i Hedegaard og blev begravet den 8 August i hans Alder 68 Aar 18 Uger.

Enken Anna Olufsdatter sider herefter med gården indtil sønnen Jens Jespersen får skøde på den i 1820.