Biografi for: Jens Jespersen, Ø. Hedegård

Kirkebog Ejsing-Handbjerg sogn 1776-1817, (Kort HMB-C 507 b-4, 1/3)
1792. 1. post Epiphan. 8. Januarii bar Jesper Jensens Hustru Anna Olufdatter af Hedegaard Deres Barn til Kirke. Barnet blev født 3. Novbr. a.p. døbt og kaldet Jens. Hans Faddere var: 1. Sidsel Pedersdatter af St. Ryed Mølle. 2. Christen Lindborg. 3. Morten Møller. 4. Jens Christen af Store Ryed Mølle. 5. Morten Stoergaard. 6. Anne, Jens Jacobsen Tingschous Hustru.

Folketælling 1801 i Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , Hedegård, Østre, viser:
Jesper Jensen, 57, Gift, Husf., Selvejerbonde,
Anne Olufsdatter, 48, Gift, Hans kone, ,
Anne Jespersen, 15, Ugift, Datter, ,
Bodil Jespersdatter, 11, Ugift, Datter, ,
Jens Jespersen, 10, Ugift, Søn, ,
Christen Jensen, 51, Ugift, , Tjenestekarl,

Kirkebog Handbjerg sogn 1815-1824, Copulerede. (Kort C 507 b-8, 1/2)
1816. Ungkarl Jens Jespersen 25 Aar, Gaardbrugerens medarbejdende Søn opholdende sig i Hedegaard og Birthe Marie Jensdatter 26 Aar gammel. Gaardmandsdatter opholdende sig i Handberg Bye. Forlovere: Christen Berthelsen af Hjerm Sogn og Anders Jensen af Handberg Sogn. Viet 27 Octobr 1816 i Kirken.

26 november 1820 Jens Jespersens skøde på Handberg Heedegaard.
Kilde: Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Pantebog (Film 28836, pag. 154)
Skjøde
Underskrevne Anne Olavdatter, Enke efter afgangne Jesper Jensen i Hedegaard i Handberg Sogn med Laugværge Christen Jensen af Maigaard i Meirup Sogn Giør vitterlig at have solgt og afhændet ligesom jeg hermed uden forudgaaende Kiøbecontrait eller skriftlig Conditioner sælger skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Søn Jens Jespersen og hans Arvinger min ejende og iboende Gaard Hedegaard i Handberg Sogn, Hierm Herred, Ringkøbing Amt, som staar for gl. Hartk. 5td 2skp 2 fdkr, med samme paastaaende Bygninger og Tilliggende Jordejendomme, Herligheder og Rettigheder, Korn Afgrøde og Høslet som følger og i Kiøbet alt som i Gaarden mig tilhørende Ud og Indboe og Besætning af levende og dødt, hvorfra alene skal være mine Gangklæder og Linnede. Og da Kiøberen bemeldte min kiære Søn Jens Jespersen har fyldestgjort mig for den mundtlig aftalte Kiøbesumme 400 Rbd Sølv saaledes: ved at vedstaa min
Giæld til Knud Sig i Sahl Sogn den Summa 300 Rbd Sølv
Og Kontant betalt 100 Rbd Sølv
i alt = 400 Rbd Sølv
skriver firehundrede Rigsbankdaler Sølv, samt meddelt mig lønlig Aftægtskontrakt for den mig min Livstid betingede Aftægt af Gaarden, saa skal førnævnte Hedegaard i Handberg Sogn saaledes som samme er foran beskreven tilligemed alt den i Gaarden værende og mig tilhørende Ind og Udboe og Besætning fra Dato tilhøre Kiøberen som sin retmæssige Ejendom, da jeg og Arvinger ere pligtige at hiemle Kiøberen og Arvinger efter Loven imod hver Mands Tiltale mod Retten.
Vitterlig bestemmes at den hermed bortskødede Gaard, eller dens Hartkorn ingensinde maa henlægges under nogen Hovedgaard til komplettering eller deraf at forrettes Hoverie. Og endelig at Kiøberen fra Dato svarer alle Skatter, Byrder og Afgifter, derunder indbefattet Forhæftelser til Rigsbanken eller Renters Snærelse? af det herved bortskjødede som fra Dato staar for Kjøberens Regning og Risiko
Dette uigenkaldelige Skiøde haver jeg ikke alene selv egenhændigt underskrevet og forseglet, men endog formaaet min Svoger Christen Jensen af Maigaard i Meirup Sogn med mig at underskrive i 2de Vitterligheds Vidners overværelse, og naar dette skal læses og protokolleres uden mig dertil at varsle.
Hedegaard i Handberg Sogn, den 26 November 1820
Anne Olavdatter (LS) med ført Pen, Som Laugværge Christen Jensen
At ingen Kiøbecontrait eller skriftlige Conditioner om dette Kiøb af os eller andre paa vore vegne har været oprettet, det bevidnes herved under Eed af Kiøber og Sælger
Anne Olesdatter med ført Pen. Christen Jensen. Jens Jespersen
Til Vitterlighed: M. Hvidberg, Conrad Nielsen
Til Handberg Sogns Fattigkasse er i Anledning af foranstaaende Skiøde givet 1Rbd.
Handberg 8 December 1821
B. Krarup
Læst Hierm Ginding Herreders Ret den 11 Januar 1822 , Sign.
Protcolleret i No 9 Folio 154.

Den Solgte Ejendom hjemles hermed tinglyst Skiøde, og kun forhæftet som anført til Knud Jensen Siig med første Prioritet for den til Rigsbankpenge Sølv Værdi.
Knud Jensen Sig er min tip-3 oldefar, ane 126, #1059, i en anden anelinie og lånet givet til Jens' far.

Folketælling 1834 i Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , Øster Hedegård, viser:
Jens Jespersen, 43, Gift, , Gmd.,
Birthe Marie Jensdatter, 44, Gift, , Hans kone,
Jesper Jensen, 10, Ugift, , Deres søn,
Anna Johanne Jensdatter, 15, Ugift, , Deres datter,
Dorthe Marie Jensdatter, 13, Ugift, , Deres datter,
Karen, 7, Ugift, , Deres datter, [skal være Maren]
Anne Margrethe Jensdatter, 5, Ugift, , Deres datter,

Folketælling 1845 i Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , Ø. Hedegård, viser:
Jens Espersen, 54, Gift, , Gårdmand, Handbjerg
Birte Marie Jacobsdatter, 56, Gift, , Kone, Handbjerg
Esper Jensen, 22, Ugift, , Søn, Handbjerg
Dorthe Marie Jensdatter, 24, Ugift, , Datter, Handbjerg
Maren Jensdatter, 18, Ugift, , Datter, Handbjerg
Ane Margrethe Jensdatter, 16, Ugift, , Datter, Handbjerg
Chr. Nielsen, 3, Ugift, , ?, Handbjerg

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Hedegaarde, En gaard, 49, FT-1850, D2376
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Espersen 59 Gift Gaardmand, huusfader Her i sognet
Birthe Marie Jensdatter 61 Gift Hans kone Her i sognet
Esper Jensen 27 Ugift Deres børn Her i sognet
Dorthea Marie [Jensen??] 29 Ugift Skræderpige, deres børn Her i sognet
Maren [Jensen??] 23 Ugift Deres børn Her i sognet
Ane Magrethe [Jensen??] 21 Ugift Deres børn Her i sognet
Christen Nielsen 8 Ugift Pleiesøn Her i sognet

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handberg, Østerhedegaard, en gaard, 42, FT-1855, D2380
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Jespersen 64 Gift Gaardmand, huusfader Her i sognet
Birthe Marie Jensdatter 66 Gift Hans kone Her i sognet
Dorthea Marie Jensen 34 Ugift Deres børn Her i sognet
Jesper Jensen 31 Ugift Deres børn Her i sognet
Ane Margrethe Jensen 26 Ugift Deres børn Her i sognet
Christen Nielsen 13 Ugift Pleiesøn Her i sognet

Ane Margrethe bliver i 1855 gift med Thomas Jensen fra Sevel. Han køber samme år Øster Hedegaard for 1455 Rd. og har svigerforældrene boende på aftægt.
Thomas finansierer købet således:
Obligation udstedt til kirkesanger og skolelærer P. Eising, Ølbye sogn 400 Rd
Obligation udstedt til svoger og svigerinder:
Jesper Jensen, Rydlund 50 -
Dorthe Marie Jensdatter 100 -
Karen Jensdatter 100 -
Svigerforældres aftægt udgør 700 -
Arvingers fordringer, bryllup, mv. 105 -
I alt 1455 Rd

Til sikkerhed for svoger og svigerinders fordring udsteder Thomas Jensen følgende Obligation:
Kilde: Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Pantebog (Film M 28.849. 14. Dec. 1855. nr. 443)
Obligation
Undertegnede Gaardmand af Hedegaard i Handberg Sogn tilstår hermed at være skyldig til min Svoger og mine Svigerinder følgende Summer navnlig til:
1. Gaardmand Jesper Jensen af Rydlund i Ryde Sogn 50 rd
2. Pigen Dorthe Marie Jensdatter, Hjemmeboende 100 -
3. - Maren Jensdatter tjenende i Ryde Præstegaard 100 -
Tilsammen 250 rd RM
Skriver to Hundrede og Halvtredssindstyve Rigsdaler Rigsmønt. Hvilken kapital jeg hermed forpligter mig fra 11te December ? aarligen at forrente med lovlige Renter 4 pC og efter ½ Aars lovlig opsigelse fra en af Siderne indbetaler jeg Kapitalen med Renter og skadesløse Omkostninger i den næstpaafølgende 11 Juni eller 11 December Termin. Til samme Terminer betaler jeg også de aarlige Renter hver Gang med det Halve. Saavel Renternes Erlæggelse som Kapitalens Betaling i sin Tid sker paa min Kreditors og mine Kreditorers Bopæl hver for sin Andel, ligesom det for øvrigt ogsaa er en selvfølge, at enhver af dem er berretiget særskilt at opsige sin Deel af Kapitalen.
Paa nærmere Anfordring levner jeg derfor Dorthe Marie Jensdatter 2 Dyner med Fyld til Værdi 20 rd og Maren Jensdatter 2 Dyner med Fyld, 2 Puder og 2 Hørgarns Lagener til Værdi i alt 25rd. Naar bemeldte mine Kreditorer skulde givtes, bekoster jeg medvidere deres Bryllupper til en værdi for hvert af 30rd.
Til sikkerhed for Kapitalen med Renter og skadesløs Omkostninger samt de anførte Anfordringer, der er ansatte til en værdi i alt 105rd RM pantsætter jeg hermed med tredje Prioritets Panteret efter 400rd på første og Aftægt til mine Svigerforældre paa 2den Prioritet, den mig ifølge Skjøde af Dags Dato tilhørende og iboende Gaard Hedegaard kaldet i Handberg Sogn med Bygninger og Ejendomme af Hartkorn gl. Matr. 3 td 2 sk 2fjk og nye do. 3td 2 fjk 1½alb med hele Kirke, Korn og Quægtidender og hele Konge Korn samt hele Konge Quægtidende deraf, saavel som Jord med Sæd og Avl og Bygninger. Udi hvilket Pants saaledes som det nu er eller forøges og forbedres, Intet undtaget mine Kreditorer i Tilfælde af mislig Betaling have at søge deres Fyldestgjørelse.
Naar Aftægten ophører optræder denne Obligation paa anden Prioritet i det herved stillede Pant.
Paadrager jeg mig mindste Restance af Skatter eller Renter enten af denne eller i første Prioriteten eller Aftægten eller Pantet for øvrigt i nogen Mands Fordringer, da er Kapitalen i ethvert af disse Tilfælde strax og uden opsigelse samt ligesaafuldt som om denne havde fundet Sted forfalden til Betaling, hvorfor jeg i Tilfælde af Søgsmaal efter denne Obligation er Bestemmelserne i Kndg. af 25 Januar 1828 underkastet.
Til Bekræftelse i Vidners Overværelse
Hedegaard. Handberg Sogn den 14 August 1855, Thomas Jensen
Til Vitterlighed, Arch. Rafn
Læst for Hjerm Ginding Herrederes Ret den 14 Decbr 1855, Grouve Künel
Anm. Ved Adkomsten til den pantsatte Gaard findes mangel fra en tidligere Ejer og hviler der Byrde paa et pantsatte Tiende. Gaarden maa ei sælges til Hovedgaards komplettering eller til den af at forrettes Hoverie. Künel
Skødet udslettet 18 mai 1877.

Folketælling 1860 i Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , Ø. Hedegård, viser:
Thomas Jensen, 36, Gift, Husf., Gdm., Sevel
Ane Margrethe Jensen, 31, Gift, Kone, , Handbjerg S.
Jens Jespersen, 69, Gift, Aftægtsm., , Handbjerg S.
Birte Marie Jensdatter, 70, Gift, Kone, aftægt., , Handbjerg S.
Christen Nielsen, 18, Ugift, , Tj.karl, Handbjerg S.

Tjenestekarlen Christen Nielsen er Jens Jespersens barnebarn og plejesøn. Han er søn af Jens' datter, Ane Johanne og Niels Nielsen af Rydlund i Ryde sogn, og i følge Jens' aftægtskontrakt fra 1855, hvor Christen er 12 år, er Thomas forpligtet til at underholde Christen, sørge for hans skolegang, konfirmation osv, indtil 1 november i det år han bliver konfirmeret.

Folketælling 1870 i Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , Østerhedegd., viser:
Thomas Jensen, 45, Gift, , , Sevel
Anne Margrethe Jensdatter, 40, Gift, , , Handbjerg S.
Anne Jensdatter, 15, Ugift, , , Sahl
Jens Jespersen, 78, Enke(mand), Aftægtsm., , Handbjerg S.

Kirkebog Handbjerg sogn 1834-1870. (Kort C 508-12, 5/6)
1870. Død 14 Juli, begravet 21 juli. Jens Jespersen, Aftægtsmand hos sin Svigersøn, Thomas Jensen, Hedegaard i Hanbjerg. 78 Aar gl. Født samme Sted, Faderen, Esper Jensen, var Gaardmand.

Ane Margrethe dør i 1874 og i 1876 gifter Thomas Jensen sig med husholdersken på gården, Kirsten Nielsen. Thomas er da 55 år og Kirsten 20 år. Kirsten Nielsen er halvkusine til min oldefar Esper Christian Eriksen. Thomas Jensen og Kirsten Nielsen flytter, formentlig først i 90-erne, fra Hedegård til ejendommen Kragelund i Hjerm Sogn. Slægten er herefter borte fra Øster Hedegård.