Biografi for: Birgitte Marie Jespersen

Kirkebog Ryde sogn 1853-1876. Fødte Quindekøn(Kort C 508-3, 2/9)
1864. 27 Juli. Birgitte Marie Jespersen. Hjemmedøbt den 29 Juli. Daaben publ. i Kirken 21 August. Datter af Gaardmand Jesper Jensen i Rydlund og Hst Maren Christensen, 35 Aar. Faddere: Tjenestepige i Hedegaard i Hanbjerg Sogn. Huusmand Ole Christian Christensen og Hst i Routh. Gaardmand Thomans Jensen i Ø. Hedegaard, Gaardmand Mads Mikkelsen i Brændholm.

Birgitte Marie flyttede med forældrene fra Rydlund i Ryde til Over Brødbæk i Borbjerg sogn, gårdene ligger begge to i udkanten af sognet, der er næppe mere end et par kilometer imellem. Ved vejen midt imellem boede smeden med sin familie. Han var som bekendt leveringsdygtig i ungersvende til pigerne. Marie, som hun kaldtes i daglig tale, voksede op i Over Brødbæk og forlod vist ikke ret meget hjemmet før sit bryllup. Det var ikke almindelig dengang, at gårdmandsdøtrene havde tjenesteplads hos fremmede.

Kirkebog, Borbjerg sogn 1890-4 (C499 B-11 1/1) Copulerede:
1 jul 1890.Ungkarl, Smed Jens Havskov Iversen af Brødbæk, 25 år og pigen Birgitte Marie Jespersen, datter af Grmd. Jesper Jensen i Over Brødbæk, 26 år gl. Forlovere: Gårdmand Jesper Jensen og Smed Peter Langballe Iversen, begge af Brødbæk.

Birgitte Maries søster, Marianne, bliver i 1881 gift med Jens' broder, Iver Iversen.

Folketælling 1916, Skive købstad, Østerbro (Film S15/87)
J.H. Iversen, M, 30/3 1865, G, Husfader, Smedemester, Indkomst 3.500, Formue 15.000, Statsskat 70,20, Kommuneskat 380,-
Marie Iversen, K, 27/7 1864, G, Husmoder
Anne Iversen, K, 12/4 1891, U, Datter
Rigmor Iversen, K, 31/7 1894, U, Datter
Dagny Iversen, K, 7/9 1800, U, Datter
Marius Dalgaard, M, 5/6 1896, U, Lærling
Anton, Jensen, M, 14/3/1900, U, Lærling

Folketælling 1925, Skive købstad, Østerbro (Film S33/124)
Jens Havskov Iversen, M, 30/3 1865, Ryde, G, Husfader, Smedemester, Østerbro 12 Skive
? Marie, K, 27/7 1864, Ryde, G, Husmoder, , Østerbro 12 Skive
? Anne, K, 12/4 1891, N.Lem, U, Datter

Det følgende bygger hovedsageligt på min halvfætter, Verner Villadsens (#4689) slægtsforskning.

Jens Hauskov Iversen, blev ligesom brødrene, udlært til smed i faderens virksomhed i Brødbæk, men modsat nogle af brødrene fortsatte han livet igennem med dette arbejde. Han arbejdede derhjemme i faderens smedie til 1888, hvorefter han i et par år var ude at se sig om, før han i juli 1890 begyndte selvstændig forretning i Lem i Salling.
Af Jens Hauskov Iversens skudsmålsbog fremgår det, at han flyttede til København 10. august 1888, hvor han opholdt sig et år, antagelig som soldat. I følge skudsmålsbogen, nåede han at være både i Odense, Helsingør, Fuglebjerg og Slagelse, før han den 16. maj 1890 igen kom til Borbjerg for at indgå i den hellige ægtestand. Det skete i Borbjerg kirke den 1. juli 1890.

Guldbryllup og 50 Aars Forretnings-Jubilæum.
Et par af Skive Bys gennem mange Aar kendte og agtværdige Borgere. Smedemester J. H. Iversen og Hustru, Østerbro, kan paa Mandag den 1. Juli fejre deres Guldbryllup. Begge Ægtefæller er 75 Aar gamle og født i Borbjerg Sogn, men kom som ganske unge til Skive, hvor de har boet i snart 50 Aar. Der har i Ægteskabet været seks Bern, hvoraf de tre er døde. To at dem døde som ganske smaa, og en Søn døde i 20 Aars Alderen. Der er 3 Døtre tilbage. Den ene er ansat paa Politikontoret i Holstebro og en er Bestyrer af en Forretning i Odense. Den ældste Datter er hjemme og øver en stor og uegennyttig Gerning ved at ofre sig for Forældrene og Hjemmet. Hun er en stor Hjælp for Moderen, der i de sidste Aar har været en Del syg.
Paa Mandag kan Iversen tillige fejre 60 Aarsdagen som Smedemester, idet han den 1. Juli 1890 begyndte selvstændig Smedeforretning. Han begyndte Forretningen i Lem i Vestsalling, men allerede efter et Par Aars Forløb flyttede han her til Skive, hvor han endnu driver Forretningen. Smed Iversen er kendt af alle som den gamle, bundsolide Type af en Haandværker, en Mand, hvis Ord baade i stort som smaat er til at stole paa, derfor har han ogsaa i Aarenes Løb oparbejdet en stor og solid Forretning. I nogle Aar var Iversen Medlem af Skive Byraad.
Smed Iversen og hans Hustru har gennem de mange Aar paa Grund at deres Godgørenhed og deres milde og bramfri Sind og Væsen vundet sig mange Venner, der sikkert vil være med til at glæde dem paa denne dobbelte Højtidsdag.
Kilde: Skive Folkeblad

Smed Iversen holdt samtidig med guldbrylluppet 50 års forretningsjubilæum; men han fortsatte endnu nogle år at drive smedeforretningen, før han afhændede den til sin førstemand, på den betingelse, at de måtte blive boende i lejligheden på Østerbro, så længe de levede.