Biografi for: Jesper Jensen, O. Brødbæk

Kirkebog Handbjerg sogn 1820-1833. Fødte Mandkøn. (Kort C 502 B-2, 1/2)
19 Februar 1824. Jesper. Hjemmedøbt 20 Februar. Publiceret i Kirken 15 April 1824. Søn af Gaardmand Jens Jespersen og Hustru Birthe Marie Jensdatter, boende i Handberghedegaard. Fremb. af Gaarmand Hans Pedersens Datter, Maren Hansdatter i Handberg Hedegaard. Fadd.: Bemeldte Hans Pedersen i Hedegaard. Gaardmand Jens Jensen Huulgaard, Huusmand og Fisker Niels Jensen Huulgaard og Hustru Marianne Nielsdatter boende i Stedet Marienborg - alle af Handberg Sogn.

Folketælling 1834 i Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , Øster Hedegård:
Jens Jespersen, 43, Gift, , Gmd.,
Birthe Marie Jensdatter, 44, Gift, , Hans kone,
Jesper Jensen, 10, Ugift, , Deres søn,
Anna Johanne Jensdatter, 15, Ugift, , Deres datter,
Dorthe Marie Jensdatter, 13, Ugift, , Deres datter,
Karen, 7, Ugift, , Deres datter,
Anne Margrethe Jensdatter, 5, Ugift, , Deres datter,

Folketælling 1845 i Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , Ø. Hedegård:
Jens Espersen, 54, Gift, , Gårdmand, Handbjerg
Birte Marie Jacobsdatter, 56, Gift, , Kone, Handbjerg
Esper Jensen, 22, Ugift, , Søn, Handbjerg
Dorthe Marie Jensdatter, 24, Ugift, , Datter, Handbjerg
Maren Jensdatter, 18, Ugift, , Datter, Handbjerg
Ane Margrethe Jensdatter, 16, Ugift, , Datter, Handbjerg
Chr. Nielsen, 3, Ugift, , ?, Handbjerg

1846 blev Jesper Jensen indkaldt til militærtjeneste.

8. Bataljon 1. Compagnie. Tilgang i Aaret 1846 (Film 12270)
1846. Ringk. Amt. Lægd 90 nr 16. Jesper Jensen, Handbjerg Hedegaard. Født 1824.

Jesper Jensen deltog i Treårskrigen, tjenstgørende som menig 148 i 1. kompagni ved 8. bataljon fra 30. marts 1848 og indtil 1850. Han modtog derfor den i 1876 indstiftede erindringsmedalje, der kun blev givet til personer, som havde været tilknyttet afdelinger, der havde være på feltfod.
Jesper modtog endvidere i 1898 50års jubilæumgaven på 100 kr. samt i 1907 "Hædersgaven", der var på 100 kr. årligt resten af livet. Han får dog ikke megen gavn af den livsvarige hædersgave, da han dør mindre end et år efter den er bevilget.
I sin ansøgning om hædersgave nævner Jesper selv, at han har deltaget i slag og træfninger ved Fredericia, Dybbøl, Isted og flere steder.

Uddrag af "KORT OVERSIGT OVER 8. BATAILLONS HISTORIE"
Af C. Nielsen
Hærens arkiv, 8. Bataillon
Bataillonen blev oprettet ved Hærloven af 1842. Den havde garnison i København fra oprettelsen og indtil 1848. Bataillonen var indkvarteret på Wildersgades Kaserne.
Bataillonens første chef fra 1/7 1842 til 31/12 1846 var oberstløjtnant Schleppegrel, der senere blev general og som faldt i spidsen for sin stab, da han i slaget ved Isted den 25/7 1850 til hest gik til angreb for at tilbageerobre to kanoner, som fjenden havde taget.
I Krigen 1848 - 1850 deltog bataillonen første gang i et stort modangreb i kampen ved Dybbøl den 5/6 1848. Her blev bl.a. bataillonens daværende chef, Oberstløjtnant Grum såret. Bataillonen var da iført røde uniformskjoler med hvide krydsbandoler samt lyseblå benklæder og hue.
I 1849 i kampen ved Kolding den 23/4 deltog bataillonen som reserve. Samme år noget senere udkæmpede bataillonen fægtningen ved Gudsø. Størst hæder høstede bataillonen den 6. juli 1849 i slaget ved Fredericia, hvor den deltog i udfaldet og ved et tappert stormløb erobrede Treldeskansen.
Bataljonens chef, Major Lemmich, blev såret i halsen straks ved kampens begyndelse og måtte afgive kommandoen til ældste kaptajn.
25 juli 1850 deltog bataljonen i en omgående bevægelse i slaget ved Isted. Bataillonen indgik da i brigaden Schepelern (3.Brigade). Den kom ikke til at deltage i større kamphandlinger, men som forreste bataillon i brigaden angreb og fordrev den fjendens feltvagter og posteringer, der holdt bl.a. en bro besat.

Folketælling 1855 i "Rydlund", Ginding Herred, Ryde Sogn:
Niels Christian Sørensen, 77, Gift, Gaardmand, Huusfader, , Borberg sogn, Rk. amt
Kirsten Pedersdatter, 74, Gift, Hans kone, , Weirum Sogn, Rk. amt
Niels Nielsen, 45, Gift, Inderste, , Weirum sogn, Rk. amt
Ane Johanne Jensdatter, 36, Gift, Hans kone, , Handberg s., Rk. amt
Kirsten Nielsen, 10, Ugift, Deres børn, , Her i sognet
Else Marie Nielsen, 4, Ugift, Deres børn, , Her i sognet
Nielsine Nielsen, 2, Ugift, Deres børn, , Her i sognet

I 1855 købte Jesper Jensen "Rydlund" i Ryde sogn af Niels Chr. Sørensen, der er bror til min tip2oldemor på min fars side. Jesper Jensens ældre søster, Ane Johanne Jensdatter, var i 1844 blevet gift med Niels Chr. Sørensen søn, Niels Nielsen, indsidder på gården.
Købesummen var 800 rigsdaler + aftægt til sælgeren Niels Chr. Sørensen og hustru Kirsten Pedersdatter. Foruden husly og brændsel nævnes 4 tønder rug - 3 tønder byg - 3 lispund røget fårekød - 2 lispund røget flæsk og meget andet til en årlig værdi af 130 rigsdaler, kapitalværdi over 5 år 650 rigsdaler.
Som sælger Niels Christian Sørensen. Som køber Jesper Jensen.
Læst ved Hjerm Ginding Herredsret 13. juli 1855.

De første år levede Jesper Jensen som ungkarl i gården, før han i 1857 giftede sig med Maren Christensdatter fra Over Brødbæk.

Kirkebog Borbjerg 1834-1859. Copulerede (Kort C 499 B-2, 5/9)
1857. Ungkarl Jesper Jensen. 39 Aar. af Rydlund i Ryde Sogn, Vacineret. Pigen Maren Christensen, Datter af Gmd Christen Madsen i Over Brødbæk, 28 Aar. Vacineret. Forlovere: Gaardmand Christen Madsen Over Brødbæk og Aftægtsmand Niels Christian Sørensen Rydlund. Viet 29 Octbr 1857 i Borbjerg kirke.

Folketælling 1860 i "Rydlund", Ginding Herred, Ryde Sogn:
Jesper Jensen, 36 år, gift, født i Handbjerg, Gaardmand, Huusfader
Maren Christensen, 31, år, gift, født i Borbjerg sogn, hans Hustru
Marianne Jespersen, 1 år, ugift, født i Sognet, deres Barn
Kirsten Nielsen, 15 år, ugift, født i Sognet, Plejedatter
Niels Christian Nielsen, 82 år, gift, født i Borbjerg Sogn, Aftægtsmand, forsørges af Huusfaderen
Kirsten Pedersen, 79 år, gift, født i Veirum i S. A., hans Hustru, forsørges af Huusfaderen.

I elleve år havde Jesper Jensen og Maren Christensen deres hjem i Rydlund, og her blev deres tre første børn født.

Marens forældre i Over Brødbæk Christen Madsen og Mariane Pedersdatter havde efterhånden nået den alder, de ønskede at gå på aftægt. Maren havde kun to brødre Mads og Peder. Peder havde købt en lille landejendom i nærheden af fødehjemmet, Brødbækhus kaldet, og faderen havde ladet ham få seks tønder land af fødegårdens jord, for at der kunne være lidt mere at virke i. Mads blev gående hjemme ved forældrene, og var efterhånden bleven fyrretyve år. Han var derfor nok ikke egnet til at have "de gamle" på aftægt. Det blev så ordnet sådan, at han i 1868 købte Rydlund af svogeren Jesper Jensen, der så købte Over Brødbæk af svigerforældrene.
Det var så meningen, at "de gamle" skulle bo og spise sammen med datteren og svigersønnen og deres børn; men for ikke at give magten fra sig, sikrede Christen Madsen sig, at der var mulighed for at flytte i egen bolig, såfremt de ikke kunne enes om at bo sammen.
Foruden de 4.400 kroner Jesper Jensen skulle give for gården, måtte han underskrive en betydelig aftægtskontrakt - der var betydelig strengere, hvis Christen Madsen og Mariane skulle vælge at flytte i egen bolig.

Skøde fra Christen Madsen samt aftægtskontrakt kan ses nedenfor.

Over Brødbæk var i 1845 blevet taxeret på ny for indtegning under brandforsikringen. Taksations beskrivelsen viser derfor, hvad det var for en gård Jesper Jensen overtog:

Aar 1845 den 17de December foretages af Undertegnede Branddirektør og Taxationsmændene Sogne og Brandfoged Mads Møller Laugesen af Borbjerg Sogn og Gaardmand Niels Baslund af Meirup Sogn følgende Omtaxation til forandret Indtegning under Brandforsikringen.

Borberg Sogn. Brødbech. En Gaard som eies og beboes af Christen Madsen, forhen forsikret under Hoved Nr 13 Litt 1 for 440 rd befandtes nu saaledes ombygget og forandret.
Eieren begjærede de udvendig Grundmur undtaget for taxering og forsikring,
a. Stuehuset i nord 16½ Fag 9½ al. dyb, grundmur i søndre Side og begge Ender, for resten af klinet vægge af Fyre Over, Under og Ind-tømmer samt straatækket, indrettet til 2de Beboelseslejligheder med Stuer Kammer Kjøkken og Bryggers, forsynet med Loft Vinduer og Døre, 3 Skorstens Piber af brændte Mursteen, samt et Lagerrum. Alt i forsvarlig Stand.- Taxeres med undtagelse af de udvendige Grundmure for 330 rd.
b. Det østre Huus 12 Fag 83/4 al. dyb , grundmuret af Fyrre Over og Ind tømmer samt stækket. Indrettet til Fæhuus, Høhuus, Faaresti og Svinehuus. Taxeres med undtagelse af de udvendige Grundmure for 140 rd.
c. Det søndre Huus 22 Fag 11 ¼ al. dyb. Leervægge af Fyre Over, Under og Indtømmer samt straatækket. Indrettet Hestestald, Lade, Hakkelseshus og Vognskjul. Taxeres for 280 rd.
I alt taxeret for 750 rd.
Forsvarlig indrettet imod Ildsfare. Brandredskaber forefandtes.
Deichmann
Taxationmænd Af Sogneforstanderskabet
M M Laugesen H J Schou
Niels Barlund Formand
Kilde: Taksationsprotokol, Ringkøbing, Hjerm herred 1844-1854, pag. 76. AO opsl. 40.

Forsikringsprotokollen opgør 1871 den samlede brandforsikringssum således:
a. Stuehuset 512 rd
b. Hus i Ø. 225 rd
c. Huus i s. 700 rd
d. Huus i N. 10 rd
e. Huus i V. 564 rd
Ialt 2.011 rd
Kilde: Forsikringsprotokol 1858-1877. Ringkøbing, Hjerm herred, pag. 65. AO opsl. 35

Sommeren 1868 er omtalt flere steder, som den tørreste i mands minde, så det var nok ikke den store avl, der blev bjerget dette år, som var det første år Jesper Jensen var i Over Brødbæk.

Folketælling 1870 i "Over Brødbæk":
Jesper Jensen gårdmand 45 år født i Handbjerg
Maren Christensdatter 40 år født her i gården
Deres børn:
Marianne Jespersen 10 år født i Ryde
Jens Jespersen 8 år født i Ryde
Birgitte Marie Jespersen 1 år født her i gården.
Konens forældre:
Christen Madsen 70 år født i Trabjerg nyder aftægt
Marianne Pedersdatter 67 år født i Hjerm nyder aftægt
Knud Chr. Laugesen 22 tjenestekarl
Maren Sørensdatter 51 år tjenestepige.

Den 13 marts 1874 fødte Maren sit femte barn. Det kostede hende livet. Hun døde nogle dage senere den 18 marts.

Kirkebog Borbjerg Sogn 1868 - 1888 Døde Quindekøn. (Kort C499 B-10, 4/4)
18 Marts 1874, begravet 26 Marts, Maren Christensen. Gmd Jesper Jensens Hustru i Brødbæk. Født samme sted. 44 Aar. Gift.

I første omgang valgte Jesper Jensen at blive siddende i uskiftet bo. Et par år senere døde svigerfaderen aftægtsmand Christen Madsen den 21 april 1876, han blev, ligesom datteren begravet på kirkegården i Borbjerg. Svigermoderen aftægtskone Mariane Pedersdatter levede endnu 10 år til den 21 marts 1886, hun blev selvfølgelig også begravet på Borbjerg kirkegård.

Folketælling 1880 i Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk by, , En gaard:
Jesper Jensen, 55, Enkemand, Husejer, husfader, , Handbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Jespersen, 20, Ugift, Hans børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jespersen, 18, Ugift, Hans børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Bergite Marie Jespersen, 15, Ugift, Hans børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Kristine Jespersen, 10, Ugift, Hans børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Kristian Jespersen, 5, Ugift, Hans børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Pedersen, 77, Ugift, Husfaderens moder og af ham forsørges, , Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Marinus Andersen, 15, Ugift, Tjenestekarl, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

NB ! Mariane Pedersen er ikke Husfaderens moder, men moder til husfaders afdøde hustru, som i henhold til aftægtskontrakt nyder ophold på gården.

Efter seks år valgte Jesper Jensen at gifte sig igen; men for dette kunne ske, skulle han skifte med børnene. Det ser ud til at han kom meget let om ved det.

Skiftet lyder:
Aar 1880 den 27 oktober blev en skifteret sat og holdt på Herredskontoret i Holstebro af den ordinære skifteforvalter By- og Herredsfoged Borup i overværelse af medtagne vidner.
Hvorda foretoges:
Boet efter gårdmandskone Maren Christensdatters død 18 marts 1874 af Brødbæk i Borbjerg.
Enkemanden Jesper Jensen mødte og opgav at arvingerne foruden ham selv er fællesbørnene:
Marianne Jespersen 20 år gl. mødt
Jens Jespersen 19 år gl. mødt
Birgitte Marie Jespersen 15 år gl.
Christine Jespersen 10 år gl.
Jens Christian Jespersen 6 år gl.

Som værge for de umyndige og kurator for de mindreårige beskikkedes Peder Christensen, husmand i Brødbæk (Marens broder).
Enkemanden opgiver endvidere at boet består af gården Matr. No. 1a af Brødbæk i Borbjerg af hartkorn 4 tønder 5 skæpper 2 fjerringkar 1 3/4 album, gammelskat 37 rigsdaler 58 skilling, med tiende, bygninger, besætning, ind- og udbo, hvilket anføres til en værdi af 36.000 kr. På boet hviler en aftægt, der kapitalpost kan anføres til 3000 kr.
Imod disse værdiangivelser fandt Skifteretten og Værgen intet at erindre.
De mødte begærede sig derefter boet udleveret til privat skifte, hvilket blev bevilget.

Jesper Jensen kunne herefter gifte sig for anden gang.

Kirkebog Borbjerg 1868-1888. Copulerede(Kort C 499 B-10, 3/4)
1880. Enkemand, 2det Ægteskab, Jesper Jensen, Gmd i Over Brødbæk, 57 Aar gl. Attest fra Skifteretten af 27 Octbr 1880 forelagt. Pigen Marie Cathrine Lauridsen, Datter af Laust Pedersen i Hogager, 28 Aar gl. Forlovere: Hmd Peder Christensen i Over Brødbæk. Gmd Jens Christian Laursen i Hogager. Viet 26 November i Kirken.

Det var en stor familie for den unge kone at komme i hus med. Alle børn var endnu i hjemmet, og den nu forhenværende svigermor Mariane Pedersdatter havde jo som nævnt krav på aftægt i gården til sin død, der indtraf 21 marts 1886.
Jesper Jensen byggede gården om derunder også et nyt stuehus. Men da den ældste søn af første ægteskab, selv ville stifte hjem og måske regnet med, at det var ham, der skulle overtage hjemmet, kunne det jo ikke lade sig gøre, for nu var der igen et par små børn, så Jesper Jensen måtte selv fortsætte driften af gården.
Der blev så bygget en ny gård, Over Brødbæk Mark, til sønnen Jens Jespersen på en del af jorden, det var i sommeren 1887.
Hvordan byggeriet begge steder blev finansieret, er der ikke nævnt noget om; men i 1902 optog den nu gamle mand lån i kreditforeningen på 12.000 kroner, det var måske for at komme i besiddelse af kontanter, kursen var god, han fik flere penge hjem, end han lånte.

Folketælling 1890 i Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, , En gård:
Jesper Jensen, 65, Gift, Husfader, Gårdejer, Handbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Katrine Lavrsen, 37, Gift, Husmoder, Hustru, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Birgitte Marie Jespersen, 25, Ugift, Datter, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Kristine Jespersen, 20, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marius Jespersen, 8, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Jespersen, 3, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

NB! Maren Katrine Lavrsen skal rettelig være Marie Katrine Lavrsen

Folketælling 1901 i Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, , En gård, 11, (Film 16746)
Jesper Jensen, f. 20/2 1824, Gift, Handbjerg Sogn, 1868, Husfader, Gårdejer,
Marie Katrine Lavrsen, f. 8/12 1852, Gift, Borbjerg Sogn, , Husmoder,
Jens Kristian Jespersen, f. 13/3 1874, Ugift, ,Søn,
Marius Jespersen, f. 6/1 1882, Ugift, Søn,
Maren Jespersen, f. 21/1885, Ugift, Datter,
Christiane Jensen, f. 15/8 1881, Estvad Sogn, 1897, Tjenestetyende
Jesper Brødbæk Jespersen, f. 7/10 1892, Borbjerg Sogn, , Tjenestetyende
Mette Marie Jensen, f. 4/5 1826, Borbjerg Sogn, , Væverske

Folketælling 1906 i Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, Matr. 1a Brødbæk, opsl. 7
Jesper Jensen, M , f. 20/2 1824, Gift, Husfader, Gårdejer,
Marie Katrine Laursen, K , f. 8/12 1852, Gift, Husmoder,
Marius Jespersen Brødbæk, M, f. 6/1 1882, Ugift, Søn,
Maren Jespersen Brødbæk, K, f. 21/1885, Ugift, Datter,
Niels Nielsen, M, f. 1/7 1884, Ugift, Tyende
Laust Laursen, M, 5/12 1885, Ugift, Tyende

Den 25. januar 1907 solgte Jesper Jensen Over Brødbæk til sønnen af andet ægteskab Marius Jespersen Brødbæk for 20.000 kr, heraf:
8.000 Løsøre
4.000 Vestjydsk kreditforening
4.200 Aftægtskontrakt
3.800 Arvelod

Der blev nogen utilfredshed blandt de øvrige søskende, der mente, Marius havde fået gården alt for billigt. Faderen var på det tidspunkt meget alderdomssvækket og døde året efter.

Kirkebog Borbjerg Sogn ( Film 52790)
9 Februar 1908 i Over Brødbæk, Borbjerg Sogn, Hjerm Herred. Begravet Borbjerg Kirkegaard den 17 Februar 1908. Jesper Jensen. Aftægtsmand i Over Brødbæk. Født i Hedegaard i Handbjerg af Forældre Gaardmand Jens Jensen og Hustru Birgitte Marie (Sådan står der!). Gift med Marie Kathrine Lauersen. Over Brødbæk var deres sidste fælles Bopæl. 83 Aar

Marie Katrine blev i gården nogle få år; men da Marius i 1911 var blevet gift, flyttede hun til datteren og svigersønnen Maren og Jeppe Led i Trabjerg, der havde en købmandsforretning, her blev hun til sin død 25. januar 1918. SKØDE PÅ OVER BRØDBÆK FRA SVIGERFADEREN, CHRISTEN MADSEN:

Underskrevne Christen Madsen i Borbjerg Sogn tilstaar herved uden foregaanede Kjøbekontrakt at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger skjøder og aldeles overdrager til Jesper Jensen af Ryde min efter Skjøde af 4. Marts 1828 tinglæst 28. Marts eiende og påboende Gaard Brødbæk kaldet i Borbjerg Sogn, med paastaaende Bygninger og Tilliggende Ejendom matr. 1a af nyt hartkorn 4 Tdr. 5 Skjæpper 2 Fjerdingkar 1 3/4 Album med anpart af Borbjerg Sogns Konge Korn, Kirke Korn og Kvæg Tidende, Afgrøde, Gjødning og Ilderbrændsel, samt min Eiende Besætning Ind og Udboe af levende og dødt uden mindste undtagelse.
Gården står for gl. Skat 37 Rigsdaler 58 Pf.
Salget af denne Eiendom som af Kjøberen er taget i brug tilstår i øvrigt sat på følgende vilkaar:
1. Kjøberen svarer og udreder alle Skatter og Afgifter uden undtagelser, overtager og forrenter hæftelsen til Nationalbanken for saavidt den ei er indfriet.
2. ifølge oprettet Aftægtskontrakt af Dags Dato, svarer og udreder Kjøberen som Andel af Kjøbesummen, den Aftægt og de Præstationer, som jeg for mig og Hustrus Livstid har betinget mig, og som for 5 Aar er anslaaet til 1.595 Rigsdaler.
Da jeg nu for den i øvrigt betingede Kjøbesum 4.400 Rigsdaler er bleven fyldest gjort, saa skal bemeldte Eiendom tilhøre Kjøberen og Arvinger med de samme Herligheder og Rettigheder, Pligter og Byrder, som den fornævnte Eier.
Det solgte er pligtig at hjemles efter Loven.
Mit Skjøde på Tiende af 4. oktober 1834.

Nærværende Skjøde som uden Varsel kan tinglæses bekræftes af min Underskrift Vidnerfast.
Skrevet i Holstebro 20. Oktober 1868
Christen Madsen
Til Vitterlighed Repsdorph N Ramsing

Læst for Hjerm Ginding Herredes Ret 10. Juni 1870.
Og indført i Emb. Nr. 31-B. 78A. S.P.38 Fol. 147-148.
An. Salget Præsteres med Pantsættelse.
H.Bieher.


AFTÆGTSKONTRAKT.

Oprettet imellem undertegnede Gaardmand Jesper Jensen af Brødbæk, Borbjerg Sogn, som Aftægtsyder og Christen Madsen og Hustru Marianne Pedersdatter som Aftægtstager.

1. Jeg Christen Madsen og Hustru Marianne Pedersdatter forbliver, saalænge vi lever, eller saa længe vi er tilfreds dermed i Aftægtsyderens Jesper Jensens Gaard Over Brødbæk og nyder af og hos ham lige med ham og Familie, alt hvad vi til vor Underholdning og vore fornødenheder behøver, saasom Føde, Klæder, Lys og Varme, Sengeleje, Pleje og Opvartning, Vask og Renlighed, alt saaledes som vi dermed ville være tilfreds. Og skal Aftægtsyderen derhos fodre og græsse for os to Faar med et Aars Yngel, som de bedste af hans Faar; men Uld og Yngel beholder vi saalænge nogen af os lever, og ligesom vi første gang udtager disse Faar af Gaardens Faareflok, saaledes ere vi ogsaa dertil berettigede, naar og forsaavidt Faarene eller et af dem maatte dø af anden Aarsag end af Alder.
2. Dersom vi enten imedens vi begge lever, eller den længstlevende af os efter den andens død maatte blive til sinds at flytte paa særskilt Aftægt, da Skal Aftægtsyderen eller Gaardens Eier inden fire Maaneder, efter at det Vidnerfast begjæres af ham have opført Aftægtsbolig for os paa et passende Sted ved Gaarden, som vi selv bestemmer, bestaaende af et Huus på 7 Fag 10 Alen dybt 3 alen højt fra Gulv til Bjælker, hvilket Huus opføres af nye og gode Materialer, med Sten Grundmur og Straatag. Det hele skal indrettes saaledes som vi forlanger og forynes med Loft, Vinduer og Døre, Skorsten, Fjælgulv i Sovekammeret og Stuen. Hylder Række og Borde i Kjøkken og Spisekammer, samt overtrækkes overalt indvendig med Kalk. Ved Huset skal hvor vi anviser, Aftægtsyderen overlades os vores Livstid til brug som Have et stykke Jord 30 Alen langt 14 Alen bredt eller omvendt, hvilket han forsvarligt skal indhegne og frede og påføre Jorden hvert Foraar den Gjødning, som vi anser fornøden for Jorden.
Det er en selvfølge at Huuset kun skal opføres inden den anførte Tid forsaavidt Aarstiden og Veiret tillader det.
I denne Aftægtsbolig som Aftægtsyderen skal vedligeholde uden mangler paa Tag og Fag udvendig og indvendig overalt, og som vi benytter til den længstlevende af os dør.
Uden godtgjørelse leverer Aftægtsyderen eller Gaardens Eier os aarlig saa længe vi begge lever i Penge 40 Rigsdaler skriver Fyrretyve Rigsdaler Rigsmønt, 4 Tdr. Rug 4 Tdr. Byg ½ Tdr. Hvede 1½ Tdr. Kartofler 4 Pund ? røget Flæsk halvdelen af Mellemsiden 2 Pund ? fersk Oksekød, 2 Pund do. Faarekød, 1 Pund sød Ost, 12 Pund Faaretalg, 8 snese friske Hønseæg, 1 Pund Hør af bedste slags. Hver Søndag Morgen leveres 1 Pot god Brændevin og hver anden Søndag Morgen 1 Pund Karduus god Tobak enten til Skraa eller Røgning, som forlanges. Pengene og Kornet leveres Kvartalsvis med en 4de Part hver gang den første Dag i Kvartalet. Kartofler, Kød og Ost hver 1ste November. Flæsket til Kyndelmisse, de halve æg til Maj og de øvrige til Mikkelsdag, Hørret når det forlanges.
Endvidere leves os Aarlig 6 levende Ænder, efterhånden som det begjæres og i Fisketiden 2 snese Torsk i foråret og 2 snese om Efteråret af vægt 1 Pund Stykket, samt 1 Pund ??? ferske Aal. Alle varerne leveres sunde og gode velrensede med rigelig Mål, Vægt og Tal. Aftægtsyderen overlader os en Ko, som skal kælve ved 1ste Mai eller den Aarlig, hvilken Ko vi malker til 1ste November hvert Aar, da vi ombytter den med en Ko, som til den Tid omtrent kælver, så ve bestandig have en Ko at malke, som har kælvet omtrent til de anførte Tider, hvilken Ko Aftægtsyderen skal føde og Græsse for os, som de bedste af hans øvrige Køer. Efterhånden som vi forlanger leveres os Aarlig 8 Pund Kaffe, 8 Pund Kandis Sukker og 8 Pund Sikorie.
I rette Bjergningstid leveres os Aarlig 12 Læs Tørv og gode skudtørv a 45 Snese pr Læs, indlagt i vort Aftægtshus, hvor forlanges eller sat i Stak derved, alt som vi ønsker det, og endvidere levere os Aarlig et Læs godt Gulvsand. De 40 Rigsdaler som vi Aarlig have betinget os i Penge, udbetales os også uagtet, vi ikke er på særskilt aftægt.
3. Vi er berretigede til at holde os en Pige til vor Pleje og Opvartning og Aftægtsyderen skal Aarlig som Bidrag til hendes Løn og Kost levere os 16 Rigsdaler i Penge som Bidrag til hendes Løn, 6 Skjæpper Rug og 6 Skjæpper Byg med Halvdelen hver 1ste Maj og Halvdelen hver 1ste November.
4. Aftægtsyderen skal besørge vores Korn ført til og fra Mølle tilligemed hans eget, brygge vores Øl og bage vores Brød og tillægge Redskaber og Ildebrændsel. Han skal med Heste og Vogn befordre os til Kirke og Kjøbstaden Holstebro. I Sygdoms og Svaghedstilfælde befordre Læge og Præst til os, når forlanges og betale Læge honorar og Medicin. Vi har uhindret adgang til afbenyttelse af Gaardens Brønd og forsaavidt der ikke maatte være mere Vand, skal Aftægtsyderen levere os det fornødne Vand i vores Bopæl. Vi har ret til at færdes i Gaarden og paa Marken, hvor vi ville uden Indskrænkning.
5. Naar vi indflytter i vor Aftægtsbolig udtager vi af Aftægtsyderens af os til ham solgte Indboe, hvad vi ønsker at benytte og deriblandt 2 gode Sengeklæder, et Stueur samt Møbler og Køkkenredskaber af alle slags, hvilket alt Aftægstsyderen til den længstlevende af os dør skal vedligeholde i god og brugbar stand. Og når den længstlevende af os ved døden afgaar falder alt det saaledes udtagne tilligemed Aftægtsboligen tilbage til Aftægtsyderen, som hans Eiendom dog med undtagelse af Møblerne og vore Gangklæder, som vi forbeholder os at disponere efter forgodt befindend.