Biografi for: Esper Christian Eriksen

Esper blev udlært som skrædder hos faderen Jens Marinus Eriksen og overtog 1. januar 1934 dennes forretning i Borbjerg, som han drev indtil sin død i 1962.

Kirkebog Borbjerg sogn. Fødte Mandkøn. (Film 52789)
1905. 21 Juli. Født i Kirkebyen, Borbjerg Sogn, Esper Christian Eriksen. Søn af Skrædder Jens Marinus Eriksen og hustru Maren Sørensen, 32 Aar i Kirkebyen. Døbt 6 August i Kirken af Sognepræsten. Baaren af Sypige Maren Eriksen i Kirkebyen. Andre Faddere: Gaardmand Peder Christian Sørensen i Sønder Fleng, Skrædder Esper Christian Eriksen i Ryde, samt Pigen Kirsten Sørensen i Sønder Fleng.

Folketælling 1940, Borbjerg sogn, Borbjerg Kirkeby
Eriksen, E. Christian Eriksen,M, 21/7 1905, Borbjerg, G 8/8 1933, Husfader, Skræddermester
Eriksen, Anna Linde, K, 7/2 Hogager, G 8/8 1933, Husmoder
Eriksen, Henny Linde, K, 26/6 1934, Borbjerg, U, Barn
Eriksen, Birgit Brunebjerg, K, 10/10 1935, Borbjerg, U, Barn
Eriksen, Inge Brunebjerg, K, 28/7 1939, Borbjerg, U, Barn
Eriksen, Aase Brunebjerg, K, 27/1 1940, Borbjerg, U, Barn
Sørensen, Jens, M, 15/3 1919, Borbjerg, U, Svend
Toft, Edith Halkjær, K, 9/4 1926, Borbjerg, U, Husassistent

Nekrolog i Holstebro Dagblad 1962
Døde under jagttur i Borbjerg.
Uden nogen forudgaaende sygdom er skræddermester Erik (?) Christian Eriksen, Borbjerg Kirkeby, afgaaet ved døden i en alder af 57 aar. Under en jagttur sammen med tømrermester Tage Lynnerup, Hjerm, hos gdr. Niels Jensen i Haislund i Borbjerg, følte Erik Chr. Eriksen sig pludselig utilpas. Kort efter udaandede han.
I sine unge aar var Erik Chr. Eriksen en dygtig gymnast og tog ivrig del i idrætten helt op i aarene. Sit haandværk lærte han hos faderen, nu afdøde Marinus Eriksen, der omkring ved aarhundredskiftet startede forretning. Senere dygtiggjorde Erik Chr. Eriksen sig ved kursus, og da han ved sit giftermål i 1933 overtog forretningen, var han fuldt udrustet til at føre den videre.
I aarene løb blev han da ogsaa kendt som en dygtig og solid haandværker. Hans flid og ordholdenhed som prægede hele hans færd, skabte ham en stor kundekreds og en stor venneskare. Selv om han interesserede sig for hvad der forgik i sognet og udadtil, var det hjem og familie han ofrede sig helt og fuldt for.
Med Erik Chr. Eriksen er en afholdt mand med en smuk livsindstilling gaaet bort. Han ville altid tro det bedste om sine medmennesker og efterlader sig et smukt eftermæle.
Foruden hustruen efterlader han fem børn, som alle er voksne, to af dem er gift.

Holstebro Dagblad 1962
Jordefærd.
Ved skræddermester E. Chr. Eriksens jordefærd fra Borbjerg kirke fulgte et stort følge afdøde til hans sidste hvilested. - Mange blomster og kranse var skænket til baaren, og desuden var skænket et stort pengebeløb til en mindesten.
I den smukt pyntede kirke indledtes højtideligheden med salmen " O kristelighed", hvorefter pastor P.B.Kristiansen ud fra ordene: " At være i Guds varetægt i liv og død. Enhver, som tror paa mig, skal leve, om han end dør".
Efter dette dødsfald maa vi alle gaa med den tanke, at vi skal herfra. Disse pludselige dødsfald er noget der sker landet over. Eriksen var den glade, tilfredse og flittige mand, der levede sit liv paa rette maade og var et eksempel for andre. Liver er realistisk og vi skal alle dø. Det kan føles svært at miste en god familifader; men døden er ikke uigenkaldelig. Naar vi holder os til Gud, er der trøst at finde.
Efter jordpaakastelsen talte lærer Chr. Møller, Holstebro; han mindedes Eriksens barndomshjem, hvor alt godt var fremherskende. Denne arv, Eriksen der havde modtaget, havde han ført videre og forvaltet paa bedste maade.
Afdødes svigersøn, Gunnar Jensen, Borbjerg, takkede for al deltagelse.