Biografi for: Niels Povelsen

Kirkebog Borbjerg sogn. Fødte. (Kort HMB-C 499 A-5, 1/3)
1761. Dom. 16. p. Trinit. Povel Heegaards Søn, Nom. Niels. Suscep.: Jens Haues Datter Mette. Test.: Niels Møller, Jens Hau og Søn Xsten, Jens Skoulings? Hustru Edel Quiisgaard.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, , , Heegaard, 1. Familie, FT 1787
Ane Christensdatter, 50, enke, Madmoder, Gaardbeboer,
Niels Povelsen, 26, ugift, Hendes barn, ,
Ane Povelsdatter, 24, ugift, Hendes barn, ,
Jens Povelsen, 20, ugift, Hendes barn, ,
Mette Povelsdatter, 15, ugift, Hendes barn, ,
Karen Povelsdatter, 12, ugift, Hendes barn, ,
Kirsten Povelsdatter, 10, ugift, Hendes barn, ,
Jens Lausen, 24, ugift, Tienestekarl

Kilde: Navneregister, skøde- og panteprotokol, film 28.855, pag 97

1787, 12. nov. Peder Povelsen boende udi i Frøjk i Måbjerg Sogn sælger til Ungkarl Niels Povelsen Heedegaard i Borbjerg sogn Kyndestoft 6skp 2fjk 2 alb for 250rd. Iboende fæster Christen Nielsen. [Niels Povelsen er min tip2 oldefar og Peder Povelsen er Niels' farbroder]
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog, Book No 2. 1779-1790 pag. 216 (Film 28.830)

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Kyndestoft, , -, 86, FT-1787
Christen Nielsen, 59 , gift, Hosbond, Bonde og Boelsmand,
Christence Eskildsdatter, 46 , gift, Madmoder, ,
Mariane Christensdatter, 20 , ugift, Deres Barn, ,
Esskild Christensen, 9 , ugift, Deres Barn, ,

1794, 5. april. Niels Povlsen Hedegaard i Borbjerg sogn sælger til sin broder Jens Povlsen Kyndestoft 6skp 2fjk 2 alb.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1796-1802 pag. 59 (Film 28.831)

1794. Niels Povelsen af Store Heedegaard køber af Niels Sehested, Rydhave en Gaard i Schaue Bye (Skave).
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1790-1796 , Book No 3. pag. 139+143. (Film 28.831)
Sælges til Peter Jensen i Schaue
Kilde: Navneregister, skøde- og panteprotokol, film 28.855, pag 97

1794. Afkald
Jeg underskrevne Niels Poulsen tilstaar hermed, at min kiære Moder Anna ChristensDatter her i Store Hedegaard i Borberg Sogn have betalt mig min efter Skiftebrev af 4 Maj 1782 tilfaldne Fædrenearv og efter min samme sted med døden afgangne Fader Poul Poulsen med 100rd skriver Ethundrede Rigsdaler .......
Datum Store Hedegaard i Borberg Sogn den 5 April 1794 - Niels Povelsen
Læst i Retten på Hierm Ginding Herreders Ting Fredagen den 29 Januar 1795 og protocolleret Folie 19.5 - testerer J. Tranberg
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde og pantebog 1790-1796. , Book No 3, pag. 195 (Film 28.831)

1799. Niels Poulsen køber gaard beliggende i Nørhvam Bye.
Underskrevne Christen Christensen Selv Eier til Skaarup i Øslev Sogn i Vester Han Hjerred Gjør Vitterligt at have solgt, skjødet og afhændet ligesom ieg og hermed aldeles bortsælger, skjøder og afhænder fra mig og mine Arvinger til Velfornemme Niels Poulsen fra Borberg en mig tilhørende Selveier Gaard beliggende i bemeldte Borberg Sogn, Nørhvam Bye udi Hierm Herred, matrikuleret Hartkorn 6 Tønder og som med denne Byes opmaaling nu er udskiftet af ald Fælledskab og som allerede til 1te Maii sidstafvigte er taget i Besiddelse af Kiøberen. Hvilken Gaard med alle sine paastaaende Bygninger med tilhørende Eiendomme af Ager og Eng, Heede, Mouse, Kiær og Overdrev, baade inden og uden Markskiæl i et og alt skal tilhøre den kiøbende for den mundtlig belovede Kiøbe Summe 1850 rd med den samme Ret og Rettighed samt Herlighed, som ieg det efter lovlig Adkomster baade med Skiøde og efter den forudsete passerede Opmåling og Udskiftning ei Eiendes vorden, og da velbemeldte Kiøber i dag har betalt til mig indbemeldte Kiøbe Summe med 1850rd siger Et Tusinde Aate Hundrede og Halv Tredsinstyve Rigsdaler, saa frasiger ieg mig og mine Arvinger ingen ydermere Lov, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi fornævnte Gaard og underliggende Eiendomme, men samme skal fra denne Dag tilhøre velbemeldte Niels Poulsen og hans Arvinger saaledes som foreskrevet staar som en uigienkaldelig kiøbt Eiendom; hvilket ieg forbinder mig at frie frelse og hiemle ham efter Loven.-
Dette til Bekræftelse haver ieg dette mit udgiven Skiøde egenhændigt underskrevet med mit Navn og mit Zignethe Hostrykt i Vitterlighed Vidners Overværelse som samme til Vitterlighed underskriver, hvorefter Skiødet maa til Tinge læses og protocolleres uden nogen stempel mig derfor at give.
Skrevet i Holstebroe 19 Junii 1799 - Christen Christensen (L.S.)
Til Vitterlighed underskriver og forseigler, Holstebroe ut Supra - Erich Zacharias Gudichsen (L.S.) - Christian Jensen (L.S.)
At ingen Kiøbe Kontrakt, skriftlige Conditioner eller noget andet saadant Document dette Kiøb betræffende imellem os har være oprettet eller af anden paa vor Vegne foretaget; det anbyde vi os med Eed at bekræfte. Holstebroe ut Supra - Christen Christensen - Jens Poulsen
Læst paa Hierm Ginding Herreders Ret Fredagen den 21 Junii 1799 Attesteres - Tranberg. Samme Dag protocolleret i Folio 136 af - Grøn
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1796-1802, Book No 4, pag. 136. (Film RA 28.831)

Som en del af betalingen udsteder Niels Poulsen en Obligation på 1400rd til sælgeren Christen Christensen. En påtegning i skøde- og panteprotokollen viser at denne Obligation er udslettet af af Pantebogen den 4. juli 1807.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1796-1802, Book No 4, pag. 142. (Film RA 28.831)

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nør Hvam Bye, , , 136, FT-1801
Niels Povelsen, 38 , Ugift, Husbonde, Bonde og gaardbeboer,
Niels Kristian Sørensen, 23 , Ugift, Tienestefolk, Landsoldat,
Ane Marie Nielsdatter, 26 , Ugift, Tienestefolk, ,
Jens Nielsen, 16 , Ugift, Tienestefolk, ,
Karen Pedersdatter, 33 , Ugift, Logerende, Væverske,
Povel Pedersen, 42 , Gift, Separeret fra konen, logerende, Bissekræmmer,

Kirkebog Borbjerg sogn. Copulerede. (Kort HMB-C 499 A-5, 3/3)
1802, den 19 Sept. Ungkarl og Gaardmand Niels Povelsen af Nørhvam og Pigen Ingeborg Jensdatter af Brørbæk. Niels Sørensen og Kresten Jensen af Brørbæk ? Sognepræsten ? at intet var til Hinder for deres som ? Ægteskab, hvilket da med deres underskrift bekræftedes. Sign. Niels Sørensen og Kirsten Jensen, med holden Pen.

1802. Undertegnede Eiere til Krogsdahl sælger herved, paa det Høikongelige Rentekammers forventede Approbation fra os og vore Arvinger til Selveier Niels Poulsen i Nørhvam i Borberg Sogn og hans Arvinger følgende Parceller fra Christen Jepsens Gaard i bemeldte Nørhvam som Hr Landind ? Wesenbergs Udparcellering og Beregning beskriver.
Skreven i Holstebro den 9 Januar 1802. Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret den 13 December 1833.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1832-1834, Book No 16, pag 460 (Film 28.840)

1803. Niels Poulsen m.fl. får Kgl. Tilladelse til at nedlægge en gaard i Nørhvambye. Niels Poulsen får 1,6,3,2 og staar herefter for 6 td. Htk
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1802 - 1804, Book No 5, pag. 184. (Film 28.832)

1805. Mads Pedersen, Brødbeck sælger til Niels Poulsen i Nørhvam Bye Parcellen No 2 Christen Brødbecks Huus med tilligende til Hartk. 3skp, 3 fdk, 1 7/10alb og Parcellen No. 7 den søndre Eng Parcel Hartk 2fdk 1 7/10alb, tilsammen Hartk 4Skp, 2 fdk, 6/10alb
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1802 - 1804, Book No 6, pag. 480 (Film 28.833)

1810. Niels Poulsen køber ved købekontrakt af 29 september 1810 "hans eiede og iboende Gaards anparter af Borberg Sogns Konge Korntiende efter dens Hartkorn 8Tdr for den accorderede Kiøbesumme 475rd" af Henrich de Linde Handberghougaard.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1813 - 1818, Book No 8, pag. 112, Læst 30 September 1814 (Film 28.834)

1812. Niels Poulsen, Mads Pedersen i Brødbæk og Christen Brusen i Hvam køber på auktion den 8 Juni 1809 Parcellerne No. 32, 33 og 34 af Over Ylleberg Eiendomme i Hodsager af Hartkorn 1fdk 1½Album. Læst 5. Februari 1813.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1808 - 1813, Book No 7, pag. 483 (Film 28.834)

1818. Obligation af Jens Christensen af Stormholdt til den Afdøde på 100 Rbd. Udstedt Storholdt den 14 Juni 1818. Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 28 Febr. 1823.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1821-1824, Book No 10, pag 325 (Film 28.836)

1820. Skøde fra Mads Pedersen Brødbæk (Brødbækhuus) til Gaardmand Niels Poulsen i Nørhvam, Borbjerg Sogn paa Brødbækhuus' Anpart af Borberg Byes Kirke - Korn og Quætiende af 4skpr 2fjk 3/5alb. Købesum 25 rbd. Dateret 16 Decbr 1820.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1821-1824, Book No 10, pag. 104(Film 28.836)

1822. Skøde fra Christen Jensen Huset Kyndistoft til Gaardmand Niels Poulsen i Nørhvam, Borbjerg Sogn. Paa Kyndistofts anpart af Borberg Sogns Konge Korntiende efter dets Hartkorn 6Skp 2Fdk 2 Album. Kjøbesum 40rbd. Dateret 11 August 1822
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1834-1837, Book No 17, pag 72 (Film 28.840)

1823. Skøde fra Peder Iversen af Bøgild i Borberg Sogn til Niels Povelsen i Nørhvam i bemeldte Borberg Sogn Kirke og Konge Tiender af Peder Iversens eiende og paaboende Gaard Bøgild i Borberg Sogn, Hartkorn 5Tdr 1Skp ½Alb, for den Sum af 200rbd Sølv.
Skrevet i Bøgild i Borberg Sogn den 12 Juni 1823. Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 13 Januar 1826
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1824-1826, Book No 11, pag 420 (Film 28.837)

1824. Skøde fra Erik Madsen af Borberg til Gaardmand Niels Poulsen i Nørhvam, Borbjerg Sogn paa hans Gaard Heedegaards anpart af Borberg Sogns Kirke - Konge og Quæg Tiende paa dens Hartkorn 3Td 6Skp 1Fjk 1Alb. Kjøbesum 50rbd. Dateret Hedegaard i Borberg sogn den 28 Febr. 1824. Fremlagt ved Registreringsforretningen efter afdøde Niels Poulsen af Nørhvam i Borberg Sogn d. 12 August 1833. Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 3die Octbr 1834
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1834-1837, Book No 17, pag 72 (Film 28.840)

1825. Skøde fra Christen Jensen Kyndistoft til Gaardmand Niels Poulsen i Nørhvam, Borbjerg Sogn paa hans Steds anpart af Borberg Sogns Kirke - Korn og Quægtiende efter dens Hartkorn 6Skp 2Fdk 2Album. Kjøbesum 16rbd. Udstedt 9 Julii 1825. Fremlagt ved Registreringsforretningen efter afdøde Niels Poulsen af Nørhvam i Borberg Sogn d. 12 August 1833. Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 3die Octbr 1834
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1834-1837, Book No 17, pag 71 (Film 28.840)

1826. Skøde fra Jens Pedersen af BøgildHuus i Borberg Sogn til Gaardmand Niels Poulsen i Nørhvam, Borbjerg Sogn paa 2de Huse opsat paa Parcellen No. 2 paa Bøgild Mark. Kjøbesum 30rbd. Dateret 27 Febr 1826. Fremlagt ved Registreringsforretningen efter afdøde Niels Poulsen af Nørhvam i Borberg Sogn d. 12 August 1833. Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 3die Octbr 1834
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1834-1837, Book No 17, pag 74 (Film 28.840)

1826. Skøde fra Auctions Retten paa Parcellen No. 2 af Anders Christian Nielsens Selveier Gaard i Bøgild Borberg Sogn af Hartkorn 3Skp 3fdk 2½ Album, dateret 19 Julii 1826. Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret den 28 Juli 1826
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1824-1826, Book No 11, pag 533 (Film 28.837)

1827. Skøde fra Mads Pedersen til Gaardmand Niels Poulsen i Nørhvam, Borbjerg Sogn paa Gaarden Overbrødbæks Anpart af Borberg Byes Konge-Kirketiende samt Kirke - Korn og Quægtiende efter dens Hartkorn 6Tdr 9/10Alb. Kjøbesum 95rbd. Dateret Overbrødbæk den 22 Febr. Fremlagt ved Registreringsforretningen efter afdøde Niels Poulsen af Nørhvam i Borberg Sogn d. 12 August 1833. Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 3die Octbr 1834.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1834-1837, Book No 17, pag 73 (Film 28.840)

1827. Ved Auktionsskøde af 21 December 1827, tinglyst samme dag, erhverver Niels Poulsen Westerbisgaard. Fremgaar af skøde af 9 August 1833 ved videresalget af gården til svogeren Jens Chistensen [#2511], jf. nedenfor.

1828. Skøde fra Proprietair de Linde til Handberghougaard til Gaardmand Niels Poulsen i Nørhvam, Borbjerg Sogn paa Huset Stormholdt og Huset Pijsops Anpart af Borberg Sogns Konge-Kirke Tiende af Hartkorn 1Td 2Skp 1 3/10Alb. Kjøbesum 40rbd. Dateret Handberghougaard d. 12 August 1828. Fremlagt ved Registreringsforretningen efter afdøde Niels Poulsen af Nørhvam i Borberg Sogn d. 12 August 1833. Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 3die Octbr 1834.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1834-1837, Book No 17, pag 72 (Film 28.840)

1832. Skøde fra Kammerherre Niels Sehesteds bo på Gaardmand Niels Poulsen i Nørhvam, Borbjerg Sogn hans iboende Gaards Andel af Borberg Sogns Kirke Korn og Quægtiende af 8Tdr Hartkorn i overensstemmelse med den i sin Tid og navnlig af 24 Frebruar 1803 mellem Kammerherre Sehested og Niels Poulsen oprettede Kjøbekontrakt, som her er vedhæftet. Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 13 December 1833.

1833. Undertegnede Gaardmand Niels Poulsen af Hvam i Borbjerg Sogn tilstaar herved uden foregaaende Kjøbekontrakt eller Skriftlige Conditioner af have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og endelig overdrager til Jens Christensen af Wester Bisgaard i Borberg Sogn den mig efter Auctions Rettens Skjøde af 21 December 1827, tinglyst samme Dag, mig tilhørende Gaard Westerbisgaard i Borberg Sogn. 300 Rbd rede Sølv.
Hvam i Borberg sogn, den 9 August 1833 - Niels Poulsen
Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 13 December 1833.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1832-1834, Book No 16, pag 463 (Film 28.840)
Jens Christensen [#2511] var svoger til Niels Poulsen. Han var gift med Karen Poulsdatter indtil hendes død i 1831.

1833. Undertegnede Gaardmand Niels Poulsen af Hvam i Borbjerg Sogn tilstaar herved uden foregaaende Kjøbekontrakt eller Skriftlige Conditioner af have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og endelig overdrager til min Søn ungkarl Jens Nielsen af Borberg Sogn følgende mig tilhørende Eiendomme.
Nørhvam i Borberg Sogn, skrevet i Holstebroe den 8de August 1833 - Niels Poulsen, m.f.P.
Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 13 December 1833.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1832-1834, Book No 16, pag 461 (Film 28.840)

1833. Obligation. Underskrevne Gaardmand Jens Nielsen af Hvam i Borberg Sogn tilstaar herved i Anledning af min Gaards Kjøb at være bleven skyldig til min Fader Niels Poulsen af bemeldte Bye og Sogn, den Summe 1800rd rede Sølv.
Nørhvam i Borbjerg Sogn, skrevet i Holstebroe den 8de August 1833 - Jens Nielsen.
Læst for Hjerm Ginding Herreders Ret d. 13 December 1833.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1832-1834, Book No 16, pag 463 (Film 28.840).

Kirkebog Borbjerg sogn 1821 - 1834. Døde Mandkøn. (Kort c499 B-1, 4/6)
10 August 1833, begravet 18 August. Niels Povelsen. Gaardmand i Nørrehvam. 72 Aar.

Skifteprotokol Hjerm-Ginding Herreder 1832-1839. Film RA 9.765, pag. 56 og 112