Biografi for: Peder Christian Poulsen

Peder Christian Povlsen (Munksgaard) kom som 12-årig i pleje hos sin moster, Ingeborg, i Hvam og havde det godt. Et par år efter kom han ud at tjene og udviklede sig til at blive en dygtig ung mand, der 22 år gl. giftede sig med Kristine. Købte (1890) Munksgård i Borbjerg, en ret forfalden og forsømt gård med en halv snes hornkvæg og et par gamle heste.
Bygningerne var også gamle og jorden ude af drift, men hos sin moster og i sine tjenester havde P. Chr. lært at bestille noget, han drænede og merglede, byggede husene om eller byggede til dem. I 1910 var der råd til et nyt stuehus og hestestald. P. Chr. har gennem årene plantet mange træer, særlig omkring ejendommen og haven og derved gjort gården og Danmark smukkere og bedre. I 1932 afstod han gården til sin søn Jesper, men blev boende i gården, og da var der 45 gode kreaturer, 5 heste og en del svin. Da havde Kristine været død i otte år, og P. Chr. citerer af en tale: "Da gik det bedste bort fra Munksgård". Smukkere omdømme kan ikke gives, og dette tør jeg ikke svække ved anden omtale.
Kilde: Minde om PEDER CHR. PEDERSEN OG HUSTRU INGEBORG CLAUSDATTER I VRIDSTED, En midtjydsk bondeslægts historie gennem ca. 350 år,
af A P Dueholm, Ø. Farimagsgade 8, København Ø., 20. April 1951.

En ny ulykke ramte ham i 1929, da han mistede sin ældste søn Peder Hedegaard Poulsen, der døde på faderens fødselsdag den 12. juni, kun 34 år gammel. Han blev, ligesom moderen begravet på kirkegården i Borbjerg.
Den 26. november 1933 giftede Peder Kresten sig igen. Bruden var denne gang Ane Marie Sørensen, der var født i Sønder Fleng i Hvam den 14. juli 1875, det var hendes første ægteskab, og onde tunger mente at vide, at hun meget gerne ville giftes. Børnene ville ikke vide af hende, men det forandrede ikke noget. Peder Kresten var gammel nok til selv at bestemme, og det gjorde han. De flyttede ind i et nybygget hus i Hvam Mejeriby.
Det blev til omtrent 14 gode år for Ane Marie døde den 20. august 1947. Efter den tid var Peder Kresten ikke i stand til klare sig selv i huset. Han flyttede igen hjem til Munksgaard. Han skulle igen opleve at miste, sønnen Esper, der nu var mand i Munksgaard.
Sine sidste år opholdt Peder Kresten sig hos datteren Agnes der var gift med lærer Nøhr i Hvam skole, hvor han døde 16. april 1953. Han blev begravet mellem sine to hustruer på kirkegården i Borbjerg.
Kilde: Min halvfætter, Verner Villadsens (#4689)

Ane Marie Sørensen er søster til min farmor, Maren Sørensen, Sdr. Fleng

Kirkebog Vridsted sogn
1868. Født 12 juni 1868. Peder Christian Poulsen. Hjemmedøbt 13 juni 1868. Søn af Peder Poulsen og Ane Pedersen fra Hedegaard i borbjerg sogn. Anmærkninger: Barnets fødsel der fandt sted medens Moderen var i Besøg hos Gmd Peder Christian Pedersen i Vridsted, er i henhold til Fd. 24 Januar 1844 par. 5 meddelet Sognepræsten i Borberg. 29 Aar.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Risum, Hedegaard, 101, FT-1870, C0768
Peder Poulsen 69 Gift Husfader Gårdmand Gimsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Petersen 30 Gift Husmoder Vridsted Sogn, Viborg amt
Peder Christjan Pedersen 1 Ugift Vridsted Sogn, Viborg amt
Jens Peter Petersen 16 Ugift Vridsted Sogn, Viborg amt
Marie Kjerstine Petersen 13 Ugift Vridsted Sogn, Viborg amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Lille Hedegård, En gaard, 231, FT-1880, C0764
Peder Poulsen 79 Gift Husfader, gårdejer Grønning Sogn, Viborg Amt
Ane Pedersen 40 Gift Hans kone Vridsted Sogn, Viborg amt
Peder Kristian Poulsen 11 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Poul Kristian Poulsen 9 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Kristian Poulsen 6 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Anton Ingvard Kristian Poulsen 3 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Johannes Poulsen 1 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Pedersen 20 Ugift Tjenestefolk Ejsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Kirstine Marie Andersen 21 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, , , 172, FT-1890, C0765 [ Formentlig Nørgård i Nørre Hvam, Ane Jensen er født 27 nov 1888]
Ane Jensen 1 Ugift Datter Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Kristian Povlsen 21 Ugift Logerende Vridsted Sogn, Viborg amt
Povl Kristian Povlsen 19 Ugift Tjenestetyende Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Katrine Andersen 16 Ugift Tjenestetyende Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Forældrene Peder Poulsen og Ane Pedersen døde begge i 1881 med få måneders mellemrum.
Børnene kom i pleje rundt i sognet. Peder Kristian Poulsen hos sin moster Ingeborg i Nørgaard i Hvam, Poul kom til Nikolajsen i Trabjerg, Jens Kristian kom til Jens Meldgaard i Trabjerg, Anton Ingvard Kristian kom til St. Hedegaard. Her blev de alle til de blev konfirmeret. Johannes kom til St. Hajslund, men døde her 12 år gammel.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, S. Hvam, Nr. 2, 9, FT-1901, D7736
Peder Kristian Poulsen 12 jun 1868 Gift Husfader Gaardejer Vridsted, Viborg Amt
Kristine Poulsen 30 sep 1869 Gift Husmoder Borbjerg
Ane Maren Poulsen 13 jan 1893 Ugift Barn Borbjerg
Peder Hedegaard Poulsen 8 feb 1895 Ugift Barn Borbjerg
Ane Poulsen 30 jun 1897 Ugift Barn Borbjerg
Johanne Poulsen 7 feb 1899 Ugift Barn Borbjerg
Hanne Hald 27 jul 1880 Ugift Tjenestetyende Husgerning Borbjerg
Laura Cæcilie Nielsine Hald 24 mar 1887 Ugift Tjenestetyende Husgerning Borbjerg
Jens Jensen 21 jan 1878 Ugift Tjenestetyende Landbrugsarbejder Borbjerg
Niels Kristian Nielsen 19 mar 1886 Ugift Tjenestetyende Landbrugsarbejder Borbjerg
Jens Jensen Have 18 okt 1879 Ugift - Kontrolassistent ved malkning Borbjerg


1905 Hvam Mølle
Overretten har afsagt Dom i en fra Hjerm-Ginding Herreders Ret indanket Sag mellem Handelsfirmaet Korn- og Foderstofkompagniet i Aarhus og Gaardejer Peder C. Poulsen af Munksgaard.
Firmaet havde, i Følge en med Møllersvend Karl Kristensen af Hvam Mølle oprettet Slutseddel, til nævnte Mølle solgt 100 Centner Donau Foderrug og 500 Centner Donau Majs, men efter at Foderrugen og 100 Centner af Majsen var leveret, sendte Peder C. Poulsen, der er Medejer af Hvam Mølle, en Skrivelse til Firmaet, hvori meddeltes, at Karl Kristensen ikke havde haft nogen som helst Ret til at afslutte den ommeldte Kornhandel, og at det vilde blive paa Firmaets Regning og Risiko, saafremt Resten af Majsen afsendtes og Firmaet har derfor paastaaet sig hos Poulsen tilkjendt en Erstatning af 150 Kr. for Misligholdelse af den indgaaede Handel, idet Firmaet har gjort gjældende, at Kristensen er Bestyrer af fornævnte Mølle og i denne Egenskab har haft fornøden Bemyndigelse til Indkjøb af Korn, Medens Firmaets Paastand ved Hjerm Ginding Herreders Ret blev tagen til Følge, hvorhos Poulsen idømtes Processens Omkostninger med 15 Kr., er Poulsen ved Overretsdommen frifunden for Firmaets Tiltale, da det maa anses godtgjort, at Kristensen ikke har haft nogen som helst Bemyndigelse til at afslutte den ommeldte Handel, og den Omstændighed, at den Del af Kornet, der blev leveret, er forbrugt og betalt af Møllens Indtægter, forinden Poulsen gjorde Indsigelse mod Handelen - hvilken Indsigelse iøvrigt fremkom, saa snart han fik Underretning om denne - ikke kann afføde nogen Forpligtelse til ogsaa at modtage og betale for Resten af kornet. Firmaet er derhos tilpligtet at betale Poulsen 80 Kr. i Procesomkostninger for begge Retter.
Kilde: Jyllandsposten 1905-04-06

Korn- og Foderstofkompagniet dømt ved Overretten.
Korn- og Foderstofkompagniet havde til Gaardejer Poulsen i Munksgaard solgt 100 Cntr Rug og 500 Cntr. Majs efter Slutseddel med en Møllersvend ved Hvam Mølle. Da Møllersvenden imidlertid ikke havde Fuldmagt til at bestille Kornet, og Manden kun vilde modtage en Del af det, gik Sagen til Retten, og nu er Selskabet ved Overretten dømt til at betale Poulsen 80 Kr i Sagsomkostninger for begge Retter. Poulsen skulde kun modtage det Kvantum, han havde saaet.
Kilde: Aarhuus Stifts-Tidende 1905-04-06

Folketælling 1911
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Bøgild, Munksgaard, Matr 2a
Peder Christian Poulsen, M, 12/6 1868, Vridsted, Husfader, Gaardejer
Kirstine Poulsen, K, 30/9 1869, Borbjerg, Husmoder
Maren Poulsen, K, 13/1 1893, Borbjerg Barn
Peder Hedegaard Poulsen, M, 8/2 1895, Borbjerg, Barn
Anna Poulsen, K, 29/6 1897, Borbjerg, Barn
Johanne Poulsen, K, 7/2 1899, Borbjerg, Barn
Agnes Margrete Poulsen, K, 5/9 1904, Barn
Esper Brødbæk Poulsen, M, 28/2 1903, Borbjerg, Barn
Niels Johan Jensen, M, 15/4 1890, Borbjerg, Tjensteydende
Catrine Jensen, K, 17/11 1894, Brobjerg, Tjenesteyde

Folketælling 1921
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Sdr. Hvam, Munksgaard, Matr 2a
P. Chr. Poulsen, M, 12/6 1868, Vridsted, Viborg, Husfader, Landmand, 5200
Kirstine Poulsen, K, 30/9 1869, Borbjerg, Husmoder
Jesper Poulsen, M, 27/2 1904, Borbjerg, Barn
Anne Poulsen, K, 29/6 1897, Borbjerg, Barn
Johanne Poulsen, K, 7/2 1899, Borbjerg, Barn
Vilhelm Nielsen, M, 28/5 1898, Borbjerg, Tyende

Folketælling 1930
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Sdr. Hvam, Munksgaard
Poulsen, Peder Kristian, Bopæl 5 Nov 1929: Brebjerg Holstebro, M, 12/6 1868, Vridsted, Viborg, Husfader, Gaardmand, 3900 Kr
Poulsen, Johanne, Bopæl 5 Nov 1929: Brebjerg Holstebro, K, 7/2 1899, Borbjerg, Ringkøbing, , Husbestyrerinde, 1000 Kr
Poulsen, Esper Brødbæk, Bopæl 5 Nov 1929: Brebjerg Holstebro, M, 27/2 1903, Borbjerg, Ringkøbing, Landmand, Karl, 1000Kr
Kristensen, Jens Marinus, Fraværende: På Amtssygehuset i Holstebro, Bopæl 5 Nov 1929: Brebjerg Holstebro, M, 12/5 1893, Nr Omme, Landmand, Karl, Sindssyg.
Niels, Tage Herluf, Bopæl 5 Nov 1929: Holstebro, M, 8/3 1916, Holstebro, Landmand, Karl, -
Andersen, Klara Katrine, Bopæl 5 Nov 1929: Hjerm, K, 4/2 1915, Borbjerg, Pige.