Biografi for: Jens Havskov Iversen

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Nørhvam, , Brødbæk et hus, 117, FT-1870
Peder Langbale Iversen, 36, Gift, Husfader, Smed, Nørre Nissum Sogn, Ringkjøbing Amt
Juliane Ane Andersen, 39, Gift, Husmoder, , Hove Sogn, Ringkjøbing Amt
Iver Iversen, 10, Ugift, Børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Iversen, 9, Ugift, Børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Anders Christian Iversen, 8, Ugift, Børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Hauerskou Iversen, 4, Ugift, Børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Marinus Iversen, 1, Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christian Jensen, 22, Ugift, Tjenestetyende, Smedesvend, Kobberrup Sogn, Viborg Amt

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk by, , Et hus, 2, FT-1880
Peder Iversen, 46, Gift, Husejer, smed, , Nørre Nissum Sogn, Ringkjøbing Amt
Juliane Andersen, 49, Gift, Hans hustru, , Hee Sogn, Ringkjøbing Amt
Iver Iversen, 20, Ugift, Deres børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Iversen, 19, Ugift, Deres børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Hanskeå Iversen, 14, Ugift, Deres børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Marius Iversen, 11, Ugift, Deres børn, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Iversen, 8, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Iversen, 6, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Iversen, 3, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mogens Christen Pedersen, 16, Ugift, Smedelærling, , Gjellerup Sogn, Ringkjøbing Amt

Folketælling 1916, Skive købstad, Østerbro (Film S15/87)
J.H. Iversen, M, 30/3 1865, G, Husfader, Smedemester, Indkomst 3.500, Formue 15.000, Statsskat 70,20, Kommuneskat 380,-
Marie Iversen, K, 27/7 1864, G, Husmoder
Anne Iversen, K, 12/4 1891, U, Datter
Rigmor Iversen, K, 31/7 1894, U, Datter
Dagny Iversen, K, 7/9 1800, U, Datter
Marius Dalgaard, M, 5/6 1896, U, Lærling
Anton, Jensen, M, 14/3/1900, U, Lærling

Folketælling 1925, Skive købstad, Østerbro (Film S33/124)
Jens Havskov Iversen, M, 30/3 1865, Ryde, G, Husfader, Smedemester, Østerbro 12 Skive
? Marie, K, 27/7 1864, Ryde, G, Husmoder, , Østerbro 12 Skive
? Anne, K, 12/4 1891, N.Lem, U, Datter

Det følgende bygger hovedsageligt på min halvfætter, Verner Villadsens (#4689) slægtsforskning.

Jens Hauskov Iversen, blev ligesom brødrene, udlært til smed i faderens virksomhed i Brødbæk, men modsat nogle af brødrene fortsatte han livet igennem med dette arbejde. Han arbejdede derhjemme i faderens smedie til 1888, hvorefter han i et par år var ude at se sig om, før han i juli 1890 begyndte selvstændig forretning i Lem i Salling.
Af Jens Hauskov Iversens skudsmålsbog fremgår det, at han flyttede til København 10. august 1888, hvor han opholdt sig et år, antagelig som soldat. I følge skudsmålsbogen, nåede han at være både i Odense, Helsingør, Fuglebjerg og Slagelse, før han den 16. maj 1890 igen kom til Borbjerg for at indgå i den hellige ægtestand. Det skete i Borbjerg kirke den 1. juli 1890.

Guldbryllup og 50 Aars Forretnings-Jubilæum

Et par af Skive Bys gennem mange Aar kendte og agtværdige Borgere. Smedemester J. H. Iversen og Hustru, Østerbro, kan paa Mandag den 1. Juli fejre deres Guldbryllup. Begge Ægtefæller er 75 Aar gamle og født i Borbjerg Sogn, men kom som ganske unge til Skive, hvor de har boet i snart 50 Aar. Der har i Ægteskabet været seks Bern, hvoraf de tre er døde. To at dem døde som ganske smaa, og en Søn døde i 20 Aars Alderen. Der er 3 Døtre tilbage. Den ene er ansat paa Politikontoret i Holstebro og en er Bestyrer af en Forretning i Odense. Den ældste Datter er hjemme og øver en stor og uegennyttig Gerning ved at ofre sig for Forældrene og Hjemmet. Hun er en stor Hjælp for Moderen, der i de sidste Aar har været en Del syg.
Paa Mandag kan Iversen tillige fejre 60 Aarsdagen som Smedemester, idet han den 1. Juli 1890 begyndte selvstændig Smedeforretning. Han begyndte Forretningen i Lem i Vestsalling, men allerede efter et Par Aars Forløb flyttede han her til Skive, hvor han endnu driver Forretningen. Smed Iversen er kendt af alle som den gamle, bundsolide Type af en Haandværker, en Mand, hvis Ord baade i stort som smaat er til at stole paa, derfor har han ogsaa i Aarenes Løb oparbejdet en stor og solid Forretning. I nogle Aar var Iversen Medlem af Skive Byraad.
Smed Iversen og hans Hustru har gennem de mange Aar paa Grund at deres Godgørenhed og deres milde og bramfri Sind og Væsen vundet sig mange Venner, der sikkert vil være med til at glæde dem paa denne dobbelte Højtidsdag.
Kilde: Skive Folkeblad 28 juni 1940.

Smed Iversen fortsatte endnu nogle år at drive smedeforretningen, før han afhændede den til sin førstemand, på den betingelse, at de måtte blive boende i lejligheden på Østerbro, så længe de levede.

Dødsfald
En gammel Skiveborger, Smedemester J.H.Iversen, Østerbro er i Dag afgået ved Døden. Smedemester Iversen drev i en Menneskealder Smedeforretning paa Østerbro og var en dygtig og anset Haandværker, der ogsaa havde Interesser udover forretningens Tarv
I en Periode fra 1913 til 1917 var han Medlem af Skive Byraad, valgt af de konservative, og fra den Tid bevarede han betydelig Interesse for Byens Anliggender.
Nu var han en gammel Mand. Forretningen afstod han for flere Aar siden til Smedemester Buchb, og i de senere Aar har han ført en stille Tilværelse og koncentreret om Hjem og Familie.
Han vil efterlade Mindet om en god Borger i sin By. Æret være hans Minde.
E. H.
Kilde: Skive Folkeblad 22 oktober 1947.