Biografi for: Thomas Laursen

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Hoager, Nr. 14a, 22, FT-1901, D7736
Mette Jensen 13 mar 1855 Enke Husmoder Agerbrug Borbjerg
Laust Laursen 2 nov 1878 Ugift Barn Borbjerg
Ane Kathrine Laursen 9 apr 1885 Ugift Barn Borbjerg
Ane Laursen 14 apr 1889 Ugift Barn Borbjerg
Thomas Laursen 5 okt 1891 Ugift Barn Borbjerg
Jensine Kirstine Laursen 9 apr 1895 Ugift Barn Borbjerg
Jens Kristian Laursen 8 apr 1897 Ugift Barn Borbjerg
Peder Laursen 10 apr 1880 Ugift Tjenestetyende Borbjerg

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, , Østergaard, Ma. Nr. 14 a, 3066554, FT-1906, S0493
Laust Laursen 28 2-1-1878 1878 Ugift Slægtning
Else Marie Laursen 25 5-2-1880 1880 Ugift Slægtning
Thomas Laursen 14 5-10-1891 1891 Ugift Barn
Jensine Kristine Laursen 10 1-4-1895 1895 Ugift Barn

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Hesel, Matr. 5a, 11, FT-1911, D7737
Kristian Jensen 12 mar 1854 Gift Husfader Landbruget Borbjerg
Mette Jensen 13 mar 1855 Gift Husmoder Landbruget Borbjerg
Thomas Laursen 5 sep 1891 Ugift Barn Borbjerg
Kristine Laursen 1 apr 1895 Ugift Barn Borbjerg
Jens Kristian Laursen 8 jul 1897 Ugift Barn Borbjerg
Søren Jensen 13 apr 1842 Ugift Slægtning Pensioneret lærer Borbjerg

Uddannelse fra den frie lærerskole i Ringe, videre studier ved lærerkurser på Askov højskole, i øvrigt autodidakt. Friskolelærer i Gylling, højskolelærer på Vivild højskole, Borris landbrugsskole og Uldum højskole. Købte i 1928 Djurslands højskole som han i 1939 solgte til Husmandsforeningen, og fortsatte som forstander indtil 1947 da skolen på grund af en vejgennemføring måtte ophøre, og blev erstattet af Kalø landbrugsskole med ny forstander. Derefter vikar i folkeskolen, bl.a. Hornborg og Hesselager, sidst Lillearden skole (han kunne ikke blive fastansat da han ikke havde formel uddannelse). Meget anvendt foredragsholder om emner inden for samfundsforhold, litteratur, historie, kristendom og filosofi. Har blandt andet udgivet en bog om F. M. Dostojevski.

.............

Afskrift af brev fra DNSAP.
Originalen befinder sig hos Thomas Laursens søn, Olav Riis Laursen, kopi ligger i Danmarks Frihedsmuseum samt Grenå Egnsarkiv. Truslen i brevet blev ikke effektueret.


DANMARKS NATIONAL-SOCIALISTISK ARBEJDER PARTI
Ommer & Løber Syssel - Syssellederen

Hrr Højskoleforstander Laursen Allingaabro, den 24. 8. 40
Husmandshøjskolen, Djursland.

Jeg har fra en af D.N.S.A.P.s Afdelingsledere, der var tilstede ved den givne Lejlighed, modtaget Referat af Deres Tale ved Mødet i Harridslev Præstegaardshave Søndagen d. 11. August dette Aar. Nedenstaaende er Uddrag heraf:

-----Tysklands nuværende Magthavere, der er kommet til Magten ved forskellige Pengemænds og Vaabenfabrikanters Hjælp, parret med raa Magtanvendelse, bl.a. Revolveranvendelse mod egne Partikammerater, har baandlagt os med en Tvang som faa endnu forstaar og fatter.
Ekspropriation af Landets Produkter og Værdier vil sikkert ikke finde Sted, da man har en meget lettere Metode idet man tilsyneladende giver en god Pris for det man køber, men det koster jo heller ikke meget at trykke nogle Papirspenge. Og videre:
Det gamle tyske Kejserrige var humant imod det Rige vi nu kæmper imod. Tyskland lider af ulykkelig Kærlighed til Danmark, det er Grunden til, at de behandler os mere lemfældigt end Tilfældet har været med andre Lande, men det er en egen Maade at erklære den paa, ved først at binde os og saa sige: Vil Du elske mig? ellers tvinger jeg dig til det! Andre Steder hvor "Nazisterne" rykkede ind, havde man forberedt Jordbunden først ved Oprettelsen af nazistiske Formationer, for saa naar man rykkede ind, at overlade Magten til de hjemlige "Nazister". Ikke saaledes hos os, da Tyskerne saa med Ringeagt paa de danske "Nazister". Ligesom man andetsteds kendte Hjemmetyskerne, vil vi ogsaa faa dem at se hos os,

Folk som for at faa en Fordel hos Magthaverne, ønsker at indynde sig hos dem. Vær med til at rense dem ud, da det er nogle ynkelige Folk ..-----... o. s. v.

Se Hrr Laursen, hvorledes De vil klare den første Del med den, sikkert meget fornærmede Part, nemlig de tyske Myndigheder bliver selvfølgelig Deres Sag, men Udtalelser som de sidst fremhævede, med flere af samme Slaks der er en Fornærmelse af den alvorligste Art mod gode danske Mænd, en Fornærmelse som vi absolut ikke agter at sidde overhørige. Da vi imidlertid nødig vil udlevere en Landsmand, vil vi give Dem en Mulighed for, dog i nogen Grad at berigtige ovenstaaende Uhyrligheder, idet vi er villige til at deltage i et Møde med Dem som Taler. Kun maa vi bestemt forlange, at De forinden omhyggeligt studerer Dr. Frits Clausens Pjecer og Skrifter om Dansk Nationalsocialisme, saa vi er sikre paa, at De ikke paany udtaler Dem om Ting som De overhovedet ingen Kendskab har til. Vi stiller disse pjecer til Raadighed, og skal gerne aflevere dem paa Deres Bopæl.
Saafremt mit Forslag ikke skulle interessere Dem og jeg ikke inden 28. ds. denne Maaned har modtaget tilfredsstillende Svar fra Dem, vil Referatet af Deres Tale blive offentliggjort i "Fædrelandet" og jeg skal garantere Dem for at det ikke bliver paa Bagsiden.

Dansk Front

SYSSELLEDER
Storegade 34, Allingaabro