Damgaard, en ryttergård

i Borbjerg sogn

 

Hjerm herred

 

 

En tip6 oldefar Peder Iversen Damgaard var rytterbonde i Borbjerg sogn - fæstebonde på et af Kronens ryttergodser.

 

        1 Peder Iversen Damgaard, død ca. 1700
          2 Anne Pedersdatter Damgaard, ca. 1653-1688
            3 Christen Jørgensen Møller, 1686-1757
              4 Jørgen Christensen Møller, 1729-1770
                5 Zidsel Marie Jørgensdatter, 1758-1841
                  6 Maren Christensdatter, 1803-1859
                    7 Peder Christian Sørensen, 1848-1924
                      8 Maren Sørensen, 1872-1943
                        9 Sigurd Eriksen, 1907-1980
                          10 Hans Henning Eriksen, 1944-

 

 

1684. Oberst Schwanewedes Regiment ( 1. jyske) jordebog over ryttergodset i Lundenæs, Bøvling, Ribe og Kolding amter.

Major Gabriell Grubbis Compagnie, Riber Stift, Lundenes Amt,

Hierum Herrit, Borberg Sogn, Damgaard viser flg:

Peder Ifuersen, Hartkorn 6-6-3-0. Formedelst hustruen er død bevilges 1 plougbæst. Bygningen temmelig.

I 1686 i Protokol Wed Hr Obriste Schwanewedis Regimente fremgår det, at Peder Ifuersen har 3 Bæster, 3 Kiør, 2 Ungnøed, 2 Kalfe, 6 Faar, 1 gl Svin, 2 Griise. Bygningerne består af Stuehuus 18 fag, Lade 28 fag, Fæhus og Stald 12 fag. 1 Rytterhuus 6 fag.
Kilde: Rtk. Kammerkancelliet 1679-1771. 2215.103-104

 

Ejendommen Damgaard havde altså en et særligt hus til rådighed for en rytter.

 

Chr. V's Matrikel af 1688, Borbjerg sogn, Lundenæs amt viser bl.a. følgende:

 

Proprietarius

Fæster

Nye Matrikul Hartkorn

    Tønder Skp. Fier. Alb.
Ryttergodtz

Peder Ifuersen

Damgaard

6 6 3 -
Peder Ifuersen Damgaard

Peder Jensen

i Nørrefleng

2 7 1 1
Kongl. Mayt. og Peder Ifuersen i Damgaard

Poffel Jensen i

Lille Pæregaard

1 5 3 1

Udover ryttergodset har Peder Ifuersen altså en anden gård med fæsteren Peder Jensen i Nørre Fleng og ejer sammen med Kronen Lille Perregård.

Peder Iversen Damgaards datter, Anne, bliver gift med Jørgen Christensen Brødbech. De er tip5 oldeforældre og anelinien fortsætter med dem på Neder Brødbæk og St. Ryde Mølle.

Kirkebog Borbjerg sogn

1686. Dom 16 Trinit. Jørgen Brødbech og Ane Pedersdatter Damgaard Copulerede.

 

Anne Pedersdatter dør allerede 1688, et par måneder efter hun har født sit 2. barn, der kun overlever i 5 dage. Jørgen Brødbæk gifter sig herefter med Kirsten Nielsdatter, datter af min tip5 oldefar Niels Nielsen, Store Perregård.

 

          1 Niels Nielsen Perregaard, 1626-1711
            2 Christen Nielsen Perregaard, 1667
              3 Peder Christensen Perregaard, ca 1702-1788
                4 Christen Pedersen Perregaard, 1747-1825
                  5 Maren Christensdatter, 1803-1859
                    6 Peder Christian Sørensen, 1848-1924
                      7 Maren Sørensen, 1872-1943
                        8 Sigurd Eriksen, 1907-1980
                          9 Hans Henning Eriksen, 1944-

1688. Tirsdagen d. 27 Nov. Anne - Jørgen Brødbechs Hustru 25 Aar gl. begravet.

1689. Dom. Jubilate. Jørgen Christensen Brødbech og Kirsten Nielsd., Pgaard Copulerede.

 

Om ryttergodset Damgaard er endvidere fundet:

 

1699 Skattemandtal.

I Borbjerg præstens indberetning om skattepligtige nævnes:

"Efter Forordningen Anmeldes og Kongelig Maytse Rytterguodz"

Cristen Damgaard med 1 pige

Kilde: Lundenæs  og Bøvling amter

Konsumtions, familie og folkeskatsregnskaber 1661-1793 (RA Film37.245). Januar termins familiæ og folkeskatsantegnelser Anno 1699

 

Denne Christen er formentlig Peder Iversens søn, jvf.:

Kirkebog Borbjerg sogn, Fødte og Døbte.
1677. Dom 18 Trin. Peder Damgaards Søn Christen. Suse: Else Knudsdatter. Testes: Christen Iffuersøn, Jens Iffuersøn, Peder Hegaard, Jens Thomsøns tvende Døtre i Huam.

 

Videre findes:

 

Borbjerg sogns kirkebog

1704. Dom Prima Post Epiphan. Copulerede Mads Pedersøn Heedegaard og Birgitte Pedersdatter Damgaard.

 

1707. Domenica Jubilate Christnet Mads Pedersen i Damgaard hans Datter Nom. Bodel. Anna Larsdatter i Stor Heedegaard bar Barnet.

 

Det kunne tyde på, at Mads Pedersen er Svigersøn til Peder Iversen og at Mads er søn af "velagte Hr. dannemand Peder Jenssøn i Stor Heedegaard". Peder Jenssøn er død i 1704, men hans hustru og dermed Mads´moder, Anna Larsdatter, dør først i 1728.

 
1718. 21 Marts. Skøde til Mads Pedersen, fhv. Rytterbonde - for 410 Rd 60 ? Kroner, hvoraf 210 Rd 60 ? er betalte til Viborg Amtsue og de øvrige 200 Rd fyldestgjorte ved Køberens til Kronen udgivne Panteobligation - paa følgende Gods, som er bortsolgt ved offentlig Auktion over en del af 1. og 5. jyske Regimenters Ryttergods samt det ved Amtstuen beholdne strøgods i Jylland : [af 1. Regiments Ryttergods] i Bøvling A., Ginding Hd., Borberg S. 1 Bg., kaldet Damgaard som køberen påboer, Htk 6-6-3- - [à 60 Rd. Td.]. Alle Restancer (osv. Som Skødet af 18 Sept. 1717 til Mads Nielsen, S. 614). Skb. C, 318 (Brg. 320).

"Som Skødet af 18 Sept. 1717 til Mads Nielsen, S. 614":
Alle Restancer til d. 1. Juli 1717, fra hvilken tid den købende har antaget sig denne Gaard med alle dens Indkomster, skal følge denne, og Gaarden skal efter den om dette Ryttergodses Forhandling udgangne trykte Plakat af 22. Aug. 1716 følge den købende, ligesom andre Proprietærer nyder og besidder deres Gods, saa vidt Lovens 20. Art. Pag. 733 bevilger og tillader, og det uden nogen Kronen dertil forbeholdt Reluitions- eller Indløsningsrettighed, og da Køberen, som var Rytterbonde, selv har købt sin paaboende Gaard, saa skal han og hans Arvinger i Henhold til nævnte Plakat, saa længe de bebor samme Gaard, være befriede for at svare Familieskat af deres derpaa havende Familie og ej videre i Folkeskat, end andre Fæstebønder betaler; ligeledes bliver de fæstende fri for at indrulleres til Soldater ved alle Udskrivninger, naar besidderne af Gaarden svarer i Udskrivning lige med andet Gods.
Skb. C, 44 (Brg. 46); Kp
Kilde: Kronens Skøder på afhændet og erhvervet jordegods i Danmark fra Reformationen til nutiden. København 1941.

Ifølge Borbjerg sogns LIBER DATICUS 1760, sognepræstens kaldsbog, var der i år 1760 kun 2 selvejergårde i Borbjerg sogn: DAMGÅRD (hartkorn: 6 tdr. 6  skp. 3 fdk.) og JENS HAVES GÅRD kaldet BORBJERGGÅRD (hartkorn 7-5-3-2½ album). De øvrige gårde, boel m.v. havde fæstere, der hørte under en hovedgård.
Kilde: M-film 52.791

Mads Pedersen dør 1740 og sønnen Peder Madsen overtager Damgaard. Der bliver dog ingen livsarvinger efter Peder Madsen, som efter 3 ægteskaber dør 1793. Peder Madsens sidste hustru, Elisabeth Magdalene Dorschæus, sidder i uskiftet bo indtil sin død 1808, efter testamente oprettet 1774 og fremlagt ved Peder Madsens død 23 juli 1793.

Kilde: Lundenæs og Bøvling amter. Skifteprotokol 1793, pag. 265.

 

Mads Pedersens svigerinde Anne Pedersdatter Damgaard bliver gift med Jørgen Christensen gårdfæster på Neder Brødbæk.  


Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail