Borbjerggaard

i Borbjerg sogn

 

Hjerm herred
1625 - 1642 
I Ole Worms præsteinberetning hedder det bl.a.:
Fornemeste gaarde.

Di fornemeste gaarde i denne sogn oc byer er først Æbelholt, huor salig Jacob Rostrup nogen tiidt haffuer holt hus, den 2 er Stuorhesell, som salig Niels Kaas oc fru Doritte Munck haffuer nogen tiidt boitt. Siden Risom, Huamgrd., Bisgaard, Borberggaard, Hiegaard, Holmgrd., huor der ligger ocsa en liden søe vidt, Damgaard [ 159v ] Bisgaard, Muncksgaard, Keilsmarck, Bucdall. Disse er di fornemster foruden nogle ringere oc bole.
Kilde: Præsteindberetninger til Ole Worm i Ålborg og Ribe Stifter 1625 - 42. Borbjerg Sogn

1683 Ekstraskatteregnskaber
Borbierrigbye, Jørgen Madsen, Ugift.

Lundenæs og Bøvling Amter, Ekstraskatteregnskaber 1682-1683.

Lundenæs og Bøvling amters allernaadigste Paabudne Halfve Kop og Quægschat forfalden til 11. nov Ao.1683. Hierrum Herridt, Baaberig Sogn (Film M-37.229) pag. 180.

1686. Chr Vs matrikel
Proprietarius: Christen Linde og Christen Ollsen Skreder,
Beboere: Peder Christensen og Jørgen Madsen i Borbierregaard,
Gl Matr hartkorn: 15, 5, 3, 21/5.  Ny Matr hartkorn: 12, 2, 3, 2.

 

1699. Folkeskatsregnskaber.
Jørgen Madsøn i Borberg Bye.
Kilde: Lundenæs  og Bøvling amter, Konsumtions, familie og folkeskatsregnskaber 1661-1793. Januar termins familiæ og folkeskatsantegnelser Anno 1699. Borbjerg sogn. (Film M-37.245)


Som første slægtning i Borbjerggaard er tip4 oldemor
Karen Knudsdatter (ca 1702 - 1768) identificeret.

          1 Karen Knudsdatter f. ca 1702 d. 27 marts 1768
             2 Anne Christensdatter Hauge f. ca 1737 d. 23 jan 1824
               3 Niels Povelsen f. 1761 d. 10 aug 1833 
                4 Jens Nielsen f. 1805 d. 23 sep 1889
                   5 Kristiane Jensen f. 25 mar 1845 d. 15 sep 1914 
                     6 Maren Sørensen f. 22 dec 1872 d. 25 mar 1943 
                       7 Sigurd Eriksen f. 29 aug 1907 d. 6 maj 1980 
                         8 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944


Karen Knudsdatter findes 1746 i skiftet efter hendes første mand, Christen Christensen Jedskov, der var forpagter på Stubbergaard.

Karen Knudsdatter indkalder selv til Samfrændeskifte for at få sluttet skiftet "førend jeg sætter anden Boe"

Efter at boets intægter og udgifter er gjort op tilføjes flg.:
" Foruden dette har Enken for nogen Tiid siden tilkiøbt sig en bondegaard i Baarberg S. Baarberggrd. kaldet som hun for hendes egen Beboelse beholder og selv af hendes tilfaldne Hoved Lod betaler, hvorfor dend ej her til Indtægt eller Afgang anføres"
Kilde: Skifteprotokol Lundenæs og Bøvling amter 14. Juni 1746, pag. 718B. Film M-9.925
 
Kirkebog Borbjerg sogn viede. 
1746. D. 6. Oct. Jens Jensen og Karen Knudsdatter.

Jens Have kendes også som Jens Hauge eller Jens Hau.

Han blev født 1716 i Lund i Skive sogn og kendes derfor også som Jens Jensen og som sine søskende med efternavnet Lund, som Jens Jensen Lund.

Kirkebog Skive sogn.
1716. Den 10de Søndag efter Trinitatis, den 16. Aug. Blev Jens Jensens liden Søn i Lund døbt af Mag. Christen, holdt over Daaben af Musel Skomagers Søster i Vinde og kaldet Jens. Faddre: Oluf Villadsen, Per Jensen i Lund, Povel Jensen i Lund, Niels Jacosens Hustru i Lund, Musel Skomagers Datter i Vinde.
Dom 15. p. Trinit. d. 20 Septembr blev Maren Jens Jensens Hustru introd. af Mag. Christen.

Hans søster er tip3 oldemor Mette Jensdatter Lund, gift med tip3 oldefar Jørgen Christensen Møller fra St. Rydemølle, som blev landmand og smed i Grove i Salling.
Jens Have bliver værge for søsterdatteren, tip2 oldemor Zidsel Marie Jørgensdatter, der bliver gift med Christen Pedersen på St. Perregaard.

Ifølge Borbjerg sogns LIBER DATICUS 1760, sognepræstens kaldsbog, var der i år 1760 kun 2 selvejergårde i Borbjerg sogn: DAMGÅRD (hartkorn: 6 tdr. 6  skp. 3 fdk.) og JENS HAVES GÅRD kaldet BORBJERGGÅRD (hartkorn 7-5-3-2½ album). De øvrige gårde, boel m.v. havde fæstere, der hørte under en hovedgård.
Kilde: M-film 52.791


Kirkebog Borbjerg sogn. Begravede.
1768 Langfredag. Jens Haves Hustru Karen Knudsdatter, gl. 66 Aar.

1768 Skifte efter Karen Knudsdatter i Borbjerggård.
Anno 1768 d. 2. April. Vurdering udi i Stærvboen i Borberggaard i Borbjerg Sogn efter Jens Jensens, Self Eier af bemelte Gaard, hans Hustru Karen Knudsdatter, som den 27de næst foran med Døden var afgangen, til paafølgende Skifte og Deling imellem Enkemanden Jens Jensen og hans Sted-børn, dend afdøde Kones egne Børn, og et Barne Barn: Een Søn myndig Chresten Chrestensen af Nør Hvam, een Datter Anne ChrestensDatter gift med Povel Povelsen i Store Heegaard, een Datter ugift nafnlig Mette ChrestensDatter værende hjemme hos Stiffaderen i bemt. Borberggaard, een DatterDatter, nafnlig Edel JensDatter, som er en Datter af Jens Thøgersen i NørHvam med hans forhen med Døden afgangne Hustru Kiersten ChrestensDatter.
Boens Formue 463rd 4m 11sk
Heraf nyder Enkemanden Jens Jensen Haue det halve    231rd 5m 11sk
Igien til deling blandt Arvingerne    213rd 5m 11sk
Der tilkommer Sønnen Chresten Chrestensen 1 Broderlod 92rd 4m 6sk
Povel Povelsen paa sin Hustru Anna Christensdatter Vegne 1 Søsterlod 46rd 2m 3sk
Mette Chrestensdatter ligeledes 1 Søsterlod 46rd 2m 3sk
Datter Datteren Edel Jensdatter ligeledes en Søsterlod 46rd 2m 3sk
Som ugiør ovenstaaende Arve Capital 231rd 5m 11sk
Kilde: Lundenæs og Bøvling amter. Skifteprotokol 1760-74 pag. 331. Film M-9.926

Kirkebog Maabjerg sogn.
1768. D. 28 Juli bleve Jens Jensen Enkemand af Borbjerg Sogn og Maren Nielsdatter Lægaard ægteviede i Maaberg Kirke.

Kirkebog Borbjerg sogn
1773. Jens Haves datter Johanne født.

Folketælling 1787
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg Bye
Jens Jensen 72  gift Hosbond Bonde og Gaardmand 
Maren Nielsdatter 48  gift Madmoder  
Johanne Jensdatter 14  ugift Deres Datter af sidste Ægteskab  
Anders Hørup 27  ugift Tienestefolk  
Lars Jensen 21  ugift Tienestefolk  
Mette Christensdatter 28  ugift Tienestefolk  
Niels Nielsen 15  ugift Tienestefolk  
Niels Knudsen 10  ugift Konens Broder Søn antagen til Opdragelse
 
Kirkebog borbjerg sogn. Begravede.
1788. Dom. 22. p. T. Jens Haue i Borberg, 72 Aar

1790
Niels Nielsen Lægaard sælger Borbjerggaard til sin søster Maren Nielsdatter, enke efter Jens Have.
Kilde: Hjerm-Ginding Herreder, Ringkøbing amt Skøde- og pantebog 1790-1796, pag. 310. M-Film 28831 

1790.
Maren Nielsdatter låner Jens Jensen i Over Saustrup 500Rdr.
Kilde: Hjerm-Ginding Herreder, Ringkøbing amt Skøde- og pantebog 1790-1796, pag. 310b. M-Film 28831 

Folketælling 1801
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg Bye
Maren Nielsdatter 60  Enke Huusmoder Bonde og gaardbeboer 
Jens Nielsen 36  Ugift Tienestefolk  
Peder Kristensen 20  Ugift Tienestefolk  
Maren Jakobsdatter 19  Ugift Tienestefolk  
Kristen Madsen 14  Ugift Tienestefolk  
Else Sørensdatter 34  Gift Separeret fra manden Inderste og væver

Kirkebog Måbjerg sogn.
1801. Den 26 August døde Maren Nielsdatter Hauge og blev begraven i Maaberg Kirkegaard den 4 september i Alder 68 Aar.

Johanne Jensdatter arver Borbjerggaard som i 1802 bliver solgt til Anders Jensen, jvf. bl.a. nedenstående.

Peder Madsen [Johanne Jensdatters mand], Selvejer til Særkjær i Maabjerg Sogn, - som rette og sande Arving på min Kones Vegne efter afgangne Maren Nielsdatter /:Jens Haves Enke:/ i Borbjerg Bye og Sogn - Giør vitterlig at jeg haver solgt, ligesom jeg hermed sælger og skiøder til velagte Anders Jensen, den mig på bemeldte Maade tilhørende Gaard, Borbjerggaard kaldet, i Borbjerg Bye og Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, stående for Hartkorn tilsammen 7 Tdr, 5 Sk, 3 F, 1 Album. Og da mig er betalt den akkorderede Kiøbesum 1199 rd, skriver elleve Hundrede halvfemsindstyve og nie Rigsdaler d.C., saa kjendes for mig og mine Arvinger ingen videre Rett at have til bemeldte Ejendom. - -
Anders Jensen har formetlig på en eller anden måde været i slægt med Jens Jensen eller måske Maren Nielsdatter, men det er ikke lykkedes hidtil at finde en forbindelse.
Anders Jensen  var havekarl (gartner) på Volstrup. Han blev der i ca. 10 år.
Kilde: Have-slægten gennem 170 år. Optegnelser af Jens Have, Øster Dalby (1879-1950), samt tilføjelse af Anders Have Måbjerg (1911- 1995). Dateret 1985.

Folketælling 1801
Ringkoebing, Hjerm, Hjerm,Wolstrup Gaard, 92, FT-1801
Bl.a. Anders Jensen, 35, Ugift, Tienestefolck

Anders skriver i 1823 en lille selvbiografi:
"Jeg er født i Veiby i Salling Aar 1762 og var hjemme hos mine Forældre til jeg var 13 Aar. Da flyttede mine Forældre til Ramsing og fik en Gaard paa Bustrup Gods. Jeg blev hjemme hos dem i omtrent 13 Aar, da mine Forældre afstod Gaarden til min Broder. Jeg flyttede saa til Vejby og havde Tjeneste der i 3 Aar; derefter tog jeg Tjeneste paa Volstrup hos Hr. Etads Raad Skov og var der i 10 Aar, da jeg "resolverede" mig til at købe min iboende Gaard i Borbjerg By 1801, og 1802 indgik jeg Ægteskab med min elskede Kone Mette Marie Nielsdatter fra Hjerm".
Kilde: C. Møller Borbjerg Sogns Historie.

Folketælling 1834
Ringkoebing,Hjerm, Borbjerg, Borberg Bye, En Gaard
Anders Jensen 70 Gift Gaardmand
Mette Marie Niels Datter 56 Gift, Hans Kone
Jens Andersen 23 Ugift Deres Sønner
Niels Andersen 21 Ugift Deres Sønner
Anders Larsen 17 Ugift Deres Tjenestefolk
Kirsten Povels Datter 26 Deres Tjenestefolk

Folketælling 1850
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg, En gaard
Jens Andersen 39  Gift  Gaardmand og Huusfader Her i sognet
Ane Magrethe Thorning 40  Gift  Hans kone Holstebro
Mette Marie Jensen 7  Ugift  Deres Barn Her i sognet
Anders Jensen 2  Ugift  Deres Barn Her i sognet
Anders Jensen 88  Enkemand  Lever hos Familien Veibye sogn
Niels Christensen 19  Ugift  Deres Tjenestefolk Ryde sogn
Malene Christensdatter 24  Ugift  Deres Tjenestefolk Her i sognet
Niels Madsen 14  Ugift  Deres Tjenestefolk Holstebro

Folketælling 1880
Ringkoebing,Hjerm, Borbjerg, Borbjerg By, en Gaard
Anders Jensen 31  Gift Husfader og Gaardmand  Borbjerg Sogn
Else Lund Henriksen 24  Gift hans Hustru  Idum Sogn
Ane Magrethe Jensen 3  Ugift deres Barn  Borbjerg Sogn
Jens Jensen 1  Ugift deres Barn  Borbjerg Sogn
Jens Andersen 68  Gift Huusfaderens Fader. der af ham forsørges  
Ane Magrethe Nielsen 69  Gift Huusfaderens Moder. der af ham forsørges  Holstebro Kjøbstad
Anders Pedersen 18  Ugift Tjenestefolk  Borbjerg Sogn
Niels Peter Andersen 13  Ugift Tjenestefolk  Sevel Sogn
Gjertrud Marie Andersen 30  Ugift Tjenestefolk  
Pouline Sørensen 18  Ugift Tjenestefolk  Borbjerg Sogn

Folketælling 1890
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Borbjerggaard
Anders Jensen Have 41  Gift Husfader Jordejer Sommertsed Sogn, Haderslev Amt
Else Lund Henriksen 34  Gift Husmoder  
Ane Magrethe Jensen 13  Ugift Barn  Borbjerg Sogn 
Jens Jensen 10  Ugift Barn  Borbjerg Sogn
Henrik Lund Jensen 8  Ugift Barn  Borbjerg Sogn
Mette Kjerstine Jensen 6  Ugift Barn  Borbjerg Sogn
Kresten Lund Jensen 3  Ugift Barn  Borbjerg Sogn  
Laverine Wilhelmine Smed 19  Ugift Tjenestepige  Ryde Sogn
Gjertrud Marie Andersen 40  Ugift Tjenestepige  Borbjerg Sogn 

Borbjerggaard, Matr. -Nr. 3a m-fl. af Borbjerg. Ejer: Henrik Lund Jensen Have, som overtog Gaarden i 1908, er født paa Ejendommen 30. Oktbr. 1881 og gift med Mette Marie Christine Jensen Damgaard, født paa Sdr. Damgaard 12. Oktbr. 1884. Borbjerggaard ligger højt og smukt ved vejen fra Borbjerg Kirke til Trabjerg med vid udsigt mod v. og n.. Det omliggende terræn er stærkt kuperet. Bygningerne er af grundmur med tage af rør og straa, opført ca. 1890. Hovedbygningen ligger mod s. De fleste maskiner drived ved Vindmotor. - Saavel i Heste- som i Kvægbesætningen findes præmierede Avlsdyr. I den s. side af Gaarden findes to Kæmpehøje, som paa Nationalmusæets foranstaltning er fredet. 
Kilde: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Borbjerg Sogn. 1950'erne.

    

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail